Search :
-A +A
www.acat.or.th

หน้าแรก

สาส์นจากนายก

เกี่ยวกับสมาคม

FAQs
ประวัติสมาคม
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ สมาคม
กรรมการสมาคม
บุคลากรประจำสมาคม
ระเบียบ ข้อบังคับสมาคม
แผนที่


บทความวิชาการ ชุดที่ 9  ( ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2547 )


บทที่ 1
ผู้แต่ง...
รศ.ทวี เวชพฤติ

 

 เรื่อง เทคโนโลยีการออกแบบอาคารเพื่อการป้องกันการก่อการร้ายทางชีวภาพ


บทที่ 2
ผู้แต่ง...
วิทยา ยงเจริญ
จีรศักดิ์ เมฆอัมพรพงศ์

 

เรื่อง การประหยัดพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น โดยใช้เครื่องล้างท่ออัตโนมัติ


บทที่ 3
ผู้แต่ง...
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์

 

เรื่อง คู่มือออกแบบระบบดับเพลิงก๊าซไนโตรเจน N2 สำหรับวิศวกร


บทที่ 4
ผู้แต่ง...
ผศ. ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร

 

 เรื่อง การลดพลังงาน ลดเวลา ในระบบถังทำน้ำเย็น


บทที่ 5
ผู้แต่ง...
เอกรงค์ สุขจิต,
วรางค์รัตน์ จันทสาโร
เอกชัย จันทสาโร

 

 เรื่อง การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลของอากาศ อุณหภูมิ และความชื้นภายในห้องสะอาด


บทที่ 6
ผู้แต่ง...
มนัสชัย คงรักษ์กวิน
เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์

 

เรื่อง การศึกษาระบบทำความเย็นโดยใช้อากาศเป็นสารทำความเย็น


บทที่ 7
ผู้แต่ง...
คุณสุมาลี โฆษิตาพันธุ์

 

เรื่อง ข้อควรระวังและข้อสังเกตในการใช้ VSD ในระบบปรับอากาศ


บทที่ 8
ผู้แต่ง...
เทพฤทธิ์ ทองชุบ
เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์

 

เรื่อง การใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการคำนวณภาระการทำความเย็นจากการนำความร้อนผ่านผนัง


บทที่ 9
ผู้แต่ง...
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา
ธวัชชัย พิสุทธิ์ธนิตพงษ์
สัตยา ยิ้มประเสริฐ

 

เรื่อง แนวทางในการติดตั้ง ตรวจสอบ และการบำรุงรักษาหอผึ่งน้ำ


บทที่ 10
ผู้แต่ง...
ธีรยุทธิ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ
ณัฏฐชัย ศิริพงษ์
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา

 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการติดตั้งท่อแอมโมเนีย และท่อไกลโคลในระบบการทำความเย็น


บทที่ 11
ผู้แต่ง....
ธีระชาติ พรพิบูลย์
เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์

 

เรื่อง การวิเคราะห์การสูญเสียโอกาสด้านการประหยัดพลังงานของอาคาร


บทที่ 12
ผู้แต่ง...
ธนะสิทธิ์ องค์ธนะสุข
ผศ.ฤชากร จิรกาลวสาน

 

เรื่อง สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยการระเหยน้ำ


บทที่ 13, 14
ผู้แต่ง...
จักรพันธ์ ภวังค์คะรัตน์

 

เรื่อง การออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ

เรื่อง กรณีศึกษา – ปัญหาการติดเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล เนื่องจากระบบปรับอากาศไม่ได้มาตรฐาน


บทที่ 15
ผู้แต่ง...
นิรัญ ชยางศุ

 

เรื่อง รู้และเข้าใจกราฟแสดงสมรรถนะของพัดลม


บทที่ 16
ผู้แต่ง...
ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์

 

เรื่อง การทำความเย็นโดยการแผ่รังสีจากพื้น


บทที่ 17
ผู้แต่ง...
สุชาติ ศิริทาวรจันทร์

 

เรื่อง การออกแบบการจ่ายลมเย็นแบบ Mixing, Displacement Ventilation และ Radiant Cooling ในระบบปรับอากาศ


บทที่ 18
ผู้แต่ง...
อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา
 

เรื่อง ปัญหาการใช้งาน Air Handing Unit (AHU)


 บทที่ 19
ผู้แต่ง...
วิรัณ เชิงชวโน
  เรื่อง ค่า IPLV, NPLV และ SPLV ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็นในช่วงการทำงาน Part Load เป็นสิ่งที่ควรพิจารณามากกว่าค่า Full Load IKW/Ton

บทที่ 20
ผู้แต่ง...
สุพจน์ เตชะอำนวยวิทย์

 

เรื่อง ISO – 14644 – 1 ห้องสะอาดและสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม ส่วนที่ 1 การกำหนดระดับความสะอาดของอากาศ 

หน้าแรก

|

สาส์นจากนายก

|

เกี่ยวกับสมาคม

| FAQs
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
Air Conditioning Engineering Association of Thailand
3rd Flr, Engineering Institute of Thailand Building (EIT), No. 487
Soi Ramkumheang 39 (Teplela rd.), Wangtonglang
Tel : (662) 318 4119 Fax: (662) 318 4120
Email : info@acat.or.th