🔊 โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit พร้อมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
 
🚑 คุณวันเพ็ญ หัตถกิจจำเริญ คุณพะเนียง พงษธา บริจาคห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อมเครื่อง HEPA Unit ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ และสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้ติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว
 
🧾 ข้อความขอบคุณ จากใจเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการโรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีค่ะ
 
🙏🏻 ในนามของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการโรงพยาบาลท่าวุ้ง
 
ขอกราบขอบพระคุณ มูลนิธิยุวพัฒน์ ในโครงการส่งต่อความห่วงใยผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์  สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กองวิศวกรรมการแพทย์ อ.พญ.จริยา แสงสัจจา อ.อภิสิทธิ์ จริงสาธิต คุณวันเพ็ญ หัตถกิจจำเริญ คุณพะเนียง พงษธา (ผู้บริจาค) และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ส่งมอบและดำเนินการติดตั้งห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ให้แก่โรงพยาบาลท่าวุ้ง เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย และลดความเสี่ยงของบุคลากรในการติดเชื้อโรคจากการปฎิบัติงานค่ะ

 

Project Image