บุคลากรประจำสมาคม


คุณ อรวรรณ อินทร์ใหม่ (ปู)
ผู้จัดการสมาคมฯ                                                                                                 โทรศัพท์ :   02-318-4119                  
                                                                                                 E-mail  :    manager@acat.or.th
                                                                                                                      manageracat@gmail.com

 คุณสุขรวีณ์    ศรีชู (เกศ)
 

 
                    โทรศัพท์ :   02-318-4123                 
                    E-mail    :   sukrawee.s@gmail.com

                                                  info@acat.or.th
                                
 
  คุณจุฬารัตน์    ภูแร่ศรี (เหมียว)โทรศัพท์ : 02-318-4123