วิศวกร และ บุคลากรปรับอากาศดีเด่น
                                                                 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

    เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ชื่อเสียงของวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศให้เป็นไปอย่างกว้างขวางสำหรับวิศวกร และบุคคลากร
    ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ และได้ทำคุณประโยชน์ แก่วงการวิศวกรรมปรับอากาศ และสังคมเป็นส่วนรวม สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ
    แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นต้นมา จึงได้พิจารณาคัดเลือก วิศวกร และบุคลากรปรับอากาศดีเด่น ไว้ดังรายนามต่อไปนี้คือ


 
รางวัลผู้อุทิศตนให้กับ ACAT ประจำปี ๒๕๖๓
คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล
ประวัติและผลงาน
 
     

บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
คุณคมสันต์   ศรีพวาทกุล
ประวัติและผลงาน

 

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
คุณทรงยศ   ภารดี
ประวัติและผลงาน
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
คุณอรรณพ   กิ่งขจี
ประวัติและผลงาน
 
     
บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
คุณสาชล   สตชลาสินธุ์
ประวัติและผลงาน
 
     

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
คุณจักรพันธ์    ภวังคะรัตน์
ประวัติและผลงาน

 
     
บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑
ดร.รวี   งามโชคชัยเจริญ
ประวัติและผลงาน
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑
อาจาร์ยเจียม   เสียงสุคนธ์
ประวัติและผลงาน
 
     
บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
คุณอรุณ     เอี่ยมสุรีย์
ประวัติและผลงาน
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
ผศ.ดร.ตุลย์     มณีวัฒนา
ประวัติและผลงาน
 
     
บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
คุณเฉลียว   วิทูรปกรณ์
ประวัติและผลงาน
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
คุณสมนึก   ชีพพันธ์สุทธิ์
ประวัติและผลงาน
 

บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
คุณสุริชัย  ภัทรกิจนิรันดร์
ประวัติและผลงาน
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
รองศาสตราจาร์ย.ดร.วิทยา   ยงเจริญ
ประวัติและผลงาน
 
     
บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
คุณอานนท์   สิมะกุลธร
ประวัติและผลงาน
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
รศ.ฤชากร   จิรกาลวสาน
ประวัติและผลงาน
 
     
บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
คุณกฤษณ์   กฤษณวิภาคพร
ประวัติและผลงาน
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
คุณเกษม   อภินันทกุล
ประวัติและผลงาน
 
     
บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
คุณเรืองพันธ์    ศรีอ่อน
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔
คุณอภิชิต  ล้ำเลิศพงษ์พนา
 
     
บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓
คุณสุเมธ สิมะกุลธร
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓
คุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู
 

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓
คุณบรรพต จำรูญโรจน์
 
     
บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒
คุณจินตนา ศิริสันธนะ
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒
คุณวิชัย ลักษณากร
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑
คุณเกชา ธีระโกเมน
 
     
บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐
คุณกรีธา เธียรลิขิต
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐
ศาสตราภิชาน ทวี เวชพฤติ
 
     
บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๙
คุณภวัฒน์ วิทูรปกรณ์
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๙
คุณชยันต์ ศาลิคุปต์
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘
คุณชรัตน์   สว่างวรรณ์
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์