ดร. ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๙


ชื่อ-สกุล                             ดร. ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์
            
วัน/เดือน/ปีเกิด                  ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๙๔  อายุ ๕๔ ปี
                    
ประวัติการศึกษา                  -   ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
   -    Senior Executive Program ๒๕๔๖ Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn
  -    ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ ๒๕๑๗ มหาวิทยาลัยเกริก
  -    มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ๒๕๑๓ โรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตร
  -    ประถมศึกษาตอนปลาย ๒๕๐๘ โรงเรียนสายน้ำทิพย์
                      -    ประถมศึกษาตอนต้น ๒๕๐๖ โรงเรียนอักษรวิทยา

ประวัติการทำงานและผลงาน             
                                -   ๒๕๒๑-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์
                      -   กรรมการผู้จัดการ AEROFLEX INSULATION (SHANGHAI) CO., LTD.  SHANGHAI, สาธารณรัฐประชาชนจีน
                      -   ประธานกรรมการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) AEROFLEX USA INC. TENNESSEE USA.
                      -   ๒๕๓๗-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ZEON ADVANCED POLYMIX จำกัด
                                          -   กรรมการบริหาร บริษัท TOKAI EASTERN RUBBER (THAILAND) จำกัด
                                          -   กรรมการบริหาร บริษัท HAYAKAWA EASTERN RUBBER จำกัด
                                          -   กรรมการบริหาร บริษัท ABRIC EASTERN INTERNATIONAL จำกัด

ผลงานที่เคย หรือ กำลังดำรงตำแหน่งกรรมการในราชการ / สังคมที่สำคัญ
                                                       -   ๒๕๒๗-๒๕๔๕ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 -   ๒๕๓๐-๒๕๔๕ กรรมการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(MTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์
     เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
           -   ๒๕๓๑-ปัจจุบัน กรรมการกลุ่มประชาอาสา โครงการหลวง
 -   ๒๕๓๒-๒๕๓๔ ที่ปรึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ 
     แห่งประเทศไทย (วท.)
 -   ๒๕๓๘-๒๕๔๐ กรรมการบริหาร อุทยานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 -   ๒๕๓๙-ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา ชมรมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
 -   ๒๕๔๐-๒๕๔๓ ผู้ชำนาญการ คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
 -   ๒๕๔๔-๒๕๔๕ รองประธานสมาคม ASHRAE แห่งประเทศไทย
 -   ๒๕๔๕-๒๕๔๖ กรรมการบริหาร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัล เกียรติคุณ ในการปฏิบัติราชการ หรือการงานอื่น
 -   ๑๙๙๖ ได้รับรางวัลในฐานะผู้ส่งออกยอดเยี่ยม (ตราสินค้าของตนเอง) AEROFLEX จาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี
 -   ๒๐๐๒ ได้รับรางวัลในฐานะผู้ส่งออกยอดเยี่ยม (ตราสินค้าของตนเอง) AEROLINER จาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี
 -   ๒๐๐๓ ได้รับรางวัลในฐานะผู้ส่งออกยอดเยี่ยม (ตราสินค้าของตนเอง) AEROLINER จาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี
 -   ๒๐๐๔ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ คนดีสังคมไทย ประจำปี ๒๕๔๗ สาขา นักธุรกิจ-พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
     จากมูลนิธิ เพื่อสังคมไทย

ผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพ
 -   ลดการนำเข้าโดยเป็นผู้ผลิตทุ่นลอยสำหรับการประมงแห่งแรก ในประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๓๐
 -   ออกแบบพัฒนาเครื่องจักรและสูตรต่างๆ ในการผลิต ท่อและแผ่นยางฉนวนกัน ความร้อนจากยางสังเคราะห์
     EPDM MODIFY ในเชิงพาณิชย์แห่งแรกของ  โลก ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงปัจจุบัน
 -   การออกแบบสูตรยางต่างๆ เช่น ยางคอร์ทเทป ยางกันความร้อนสูง ในอุตสาหกรรมต่างๆ
 -   เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมพลาสติกและ COMPOSIT ของโพลีเมอร์ต่างๆ
 -   เชี่ยวชาญด้านการออกสูตรยางชนิดต่างๆ
 -  ได้รับการมอบหมายจากหน่วยงานวิจัยหลายแห่งของรัฐ เช่นสำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์ แห่งชาติสวทช.
     ให้เป็นผู้วิเคราะห์ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการทำวิจัย
     ในสาขาอุตสาหกรรมโพลีเมอร์
 -   มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ๑๐ โรงงาน
 -   มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดระหว่างประเทศ
 -   มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้าง Brand ทั้งในและต่างประเทศ
 -   ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในนามส่วนตัว ๑๐ ฉบับ และในนามบริษัทกว่า ๙๐ ฉบับทั่วโลก