คุณชรัตน์  สว่างวรรณ์
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘
ประเภทวิศวกรส่วนการผลิต และติดตั้ง


ชื่อ-สกุล                                     นายชรัตน์ สว่างวรรณ์

ตำแหน่ง                                     -   กรรมการที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
                                                      -   อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕

ที่อยู่และที่ทำงาน                         ๒๒๖/๘ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ประวัติการศึกษา                         -   มัธยม ๘ –โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๐๒
                                                          -   ปริญญาตรี วศ.บ.(เครื่องกล) เกียรตินิยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                                         -   ปริญญาโท MASTER OF SCIENCE IN MARKETING ENGLISH PROGRAM GOTHENBURG 
                                                     UNIVERSITY THAMMASAT UNIVERSITY 1993

การศึกษาพิเศษ                          -   AIR CONDITIONING SYSTEM ‘DUNHAM-BUSH’ CONNECTICUT U.S.A.1978
                                                         -   CONTROLLED SYSTEM / ENERGY MANAGEMENT AND BUILDING AUTOMATION SYSTEM 
                                                     ‘BARBER COLMAN’ 
ROCKFORD,ILLINOIS 1973,1976,1978,1980
ประวัติการทำงาน และผลงาน
                                      AIR CONDITIONING/VENTILATION SYSTEM ‘DUNHAM-BUSH’
                            -   OFFICE BUILDING BANGKOK BANK OF COMMERCE HEAD OFFICE. 1987-88
                                -   HOTEL BUILDING HILTON INTERNATIONAL AT NAI LERT PARK. 1982-83
                            -   HYPER KITCHEN BUILDING THAI AIRWAYS INTERNATIONAL FLIGHT  KITCHEN. 1976-77
                            -   HYPER MARKETING BUILDING CARREFIYR. 1993
                           INDUSTRIAL MANUFACTURER THAI ACRYLIC FIBER. 1988-89
                            -   THAI ORGANIC CHEMICAL. 1993-94 
                            -   PAMOLA PALM OIL. 1980-91
                            -   MEDICAL MANUFACTURER ‘CLEAN ROOM SYSTEM’ BIO-LAB CO. 1989,2005
                 UNIVERSITY / ACADEMY 
                 -   ROYAL MILITARY ACADEMY,ASSY
HALL,NAKORNNAYOK 1985-86
                 -   CHULALONGKORN UNIVERSITY,INSTRUCTIONAL RESOURCE CENTER/LIBRARY 1980-81,97-98
                 -   THAI AIRWAYS INTERNATIONAL FLIGHT SIMULATOR AND COMPUTER CENTER. 1978-79
                          TEMPERATURE CONTROL/ENERGY MANAGEMENT/BUILDING AUTOMATION SYSTEM 
                          CONTROLLED SYSTEM FOR MOST OF
BUILDING AIR CONDITIONING SYSTEM
                          ENERGY MANAGEMENT/BUILDING AUTOMATION SYSTEM
                -   SIAM CEMENT CO. HEAD OFFICE&OFFICE COMPOUND 1989-90
                 -   THAI FARMERS BANK 1991
                 -   SHANGRI-LA HOTEL 1987-88
                 -   NAI LERT PHATANA PROMENADE BUILDING
                 -   MAKRO HYPER MARKET 10 BRANCHES

 ผลงานที่นับได้ว่าเป็นคุณประโยชน์ต่อสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม
               -   เป็นผู้ก่อตั้งชมรม AIR COND.CLUB ซึ่งเป็นฐานของ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน
               -   เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน
               -   มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมมาตรฐานวิชาการด้านวิศวกรรมปรับอากาศให้แพร่หลายในหมู่วิศวกร
                  
และผู้ประกอบอาชีพทางวิศวกรรมปรับอากาศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
                -   เป็นนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕