ศาสตราภิชานทวี เวชพฤติ
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐


ตำแหน่ง                        -   อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ปี 2540-2541
                                    -   กรรมการที่ปรึกษาของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ ปี 2541-ปัจจุบัน
                                    -   Board of Governor ปี 2543-ปัจจุบัน, ASHRAE Thailand Chapter
                                    -   ศาสตราภิชาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2547-ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา           -   มัธยมปลาย (ม.8) - โรงเรียนอำนวยศิลป์ ปี 2504
               -   ปริญญาตรี วศ. บ. (เครื่องกล) ปี พ.ศ. 2508 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                   -   ปริญญาโท M.S in M.E. (Illinois) U.S.A. ปี พ.ศ. 2514 โดยทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
รางวัล                          -   วิศวจุฬาดีเด่น ประจำปี 2544
               -    Fellow ASHRAE ปี 2547
               -   เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณที่ดำรงตำแหน่งศาสตราภิชาน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2550 
                   เนื่องจากวาระฉลอง90ปีของจุฬาฯ
              -   อาจารย์ดีเด่นที่ทำชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2544 คณะวิศวกรรมศาสตร์
              -   ทางด้านวิชาการ สอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทำวิจัย บรรยายและฝึกอบรมทางด้าน HVAC แก่สถาบัน 
                  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ บริษัท และโรงงาน ทำงานมานานกว่า 40 ปี
              -   ทำงานทางด้านวิชาชีพ ออกแบบ ที่ปรึกษา ควบคุมงานทางระบบ HVAC ของโครงการต่าง ๆ มานานกว่า 40 ปี