คุณชัชวาลย์     คุณค้ำชู
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓


ชื่อ-นามสกุล                          นายชัชวาลย์   คุณค้ำชู     สมาชิกเลขที่   ๐๑๕      
 
วัน/เดือน/ปีเกิด                      ๑๓ มีนาคม  ๒๔๙๕  อายุ   ๕๘  ปี  ศาสนา  พุทธ
 
ที่อยู่อาศัย                        -   เลขที่  ๑๔/๗๖ ซอย ชมรม ๑๔ ถนน  แจ้งวัฒนะ  แขวง ทุ่งสองห้อง  เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
                                             โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๒๔๑๖๓   โทรสาร ๐๒-๙๘๒๔๑๖๓    โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๙-๘๑๑-๖๒๘๕    
                                             -   สถานที่ทำงาน ชื่อบริษัท / หน่วยงาน สำนักวิศวกรรมโครงการและงานระบบ กรมโยธาธิการ
                                            เลขที่ ๒๑๘/๑  ถนน พระรามหก แขวง สามเสนใน เขต พญาไท  กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
                                            โทรศัพท์ ๐๒-๒๙๙๔๗๔๗   โทรสาร ๐๒-๒๙๙๔๗๔๔    E-mail : chatpwd@yahoo.com                      
 
ประวัติการศึกษา                   -   มัธยมปลาย  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย   ๒๕๑๒  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ไทย
                                 -   ปริญญาตรี  วศบ. (เครื่องกล) ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
            หลักสูตรพิเศษ   
             -   การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร รุ่น ๙) ๒๕๔๘ 
                 สถาบันพระปกเกล้า ไทย
                       -   ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส รุ่น๑๒) ๒๕๕๐ วิทยาลัยการยุติธรรม 
                           สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม ไทย

ประวัติการทำงานและผลงาน
                                       -   วิศวกรเครื่องกล กรมโยธาธิการ ๒๒ ปี ออกแบบ, กรรมการ
                                 -   นายช่างใหญ่ฯ  วิศวกรเครื่องกล ๙ กรมโยธาธิการ ๖ ปี กำกับงานในสำนักวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
                                           -   วิศวกรวิชาชีพฯ (วิศวกรรมเครื่องกล) กรมโยธาธิการและฝังเมือง ๓ ปี ที่ปรึกษาและกำกับงาน
                                               ในสำนักวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล
                       -   ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมและที่ปรึกษาเครื่องกล และไฟฟ้า (๒๕๔๖-๒๕๔๙)  
         
             -   ที่ปรึกษาสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (๒๕๕๐ – ปัจจุบัน)   
         
             -   อนุกรมการในสภาวิศวกร หลาย ๆ คณะ อนุฯ  
                       -   กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล กรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ 
                           ในสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมป์
         
             -   อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
                                 -   กรรมการต่าง ๆ ในด้านงาน วิศวกรรมให้แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ เช่น ศาลฎีกาหลังใหม่ ,รัฐสภาแห่งใหม่, 
                  
                   ธนาคารแห่งประเทศไทย ,ศูนย์ราชการแห่งใหม่ ,สนามบินสุวรรณภูมิ, ศาลปกครอง, ทำเนียบรัฐบาล ฯลฯ 
        
                        -   ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ และที่ปรึกษาของหน่วยงาน, หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยฯ
                                          -   กรรมการบริหารสมาคม ACAT/ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  
                   
                      -   ประธาน/กรรมการวิชาการที่ดำเนินการจัดทำมาตรฐานต่าง ๆ ของสมาคมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
                                          -  
การสร้างเครือข่ายกับสมาคมอื่น ๆ โดยริเริ่มกิจกรรมใหม่ ๆ เช่น, กิจกรรมสัมมนาฟรีของสมาคม, 
                                              การดูแลงานในต่างประเทศ   

ผลงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
                                         -   กิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  ( ACAT ) ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป 
                        
                -   ทั้งในหน่วยราชการและเอกชน ในวาระที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ 
                    
                     -   ร่วมทำ  MOU กับสี่สมาคม เพื่อการจัดอบรมการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมาย 
              
                           -   ร่วมทำ  MOU กับสมาคม AIRAH ( Australia ) เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ
                 
                        -   นำสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT)  เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆของ สภาวิศวกร  (COE) เช่น
                                             กีฬาระหว่างสมาคม ,งานรดน้ำดำหัว กราบไหว้ผู้อาวุโส สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ
                                         -  วิศวกรเชี่ยวชาญ กรมโยธาธิการและฝังเมือง ๒ ปี ที่ปรึกษาและกำกับงานในสำนักวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ผลงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
                                        -  นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (๒๕๔๘-๒๕๔๙) 
 
                                        -   นายกสมาคมลิฟท์แห่งประเทศไทย (๒๕๔๗-ปัจจุบัน)
                                        -  การสมัครเข้าเป็นเครือข่าย เพื่อการจัดกิจกรรมแล้วได้คะแนน การพัฒนาวิชาชีพวิศวกร  ( CPD )
                                       -  ผอ. กองวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล กรมโยธาธิการ ๑ ปี  บริหารงานในกองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล