โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร (พิเศษ)
 

 โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร (พิเศษ) broken heart
เรื่อง "การออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1"
วันเสาร์ ที่ 11 และ 18  มกราคม 2563
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
(ผู้สมัครที่จอง / ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และจ่ายเงินก่อน จะได้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมตามลำดับ)

*** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม ***

cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการอบรมวิชาชีพ
“วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/1 
 

 โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/1   
วันเสาร์ที่  15 , 22  กุมภาพันธ์  และวันเสาร์ ที่่ 14 , 21 ,28 มีนาคม และเสาร์ที่ 4 เมษายน  2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ


โครงการอบรมวิชาชีพ
“วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/2
  โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/2 
วันเสาร์ที่  20 , 27  มิถุนายน  และวันเสาร์ ที่  4 , 11 , 18 , 25  กรกฎาคม 2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 โครงการอบรมวิชาชีพ
“วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/3

   โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/3
วันเสาร์ที่  10 , 17 , 24 , 31 ตุลาคม  และวันเสาร์ ที่  7 , 14  พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ


โครงการอบรมวิชาชีพ
“วิศวกรระดับกลาง” รุ่นที่ 8
   โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 8  
วันเสาร์ ที่  25 เมษายน วันเสาร์ที่ 2 , 9 , 16 , 23 , 30  พฤษภาคม 2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
 ** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม ** 
 
cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 


โครงการอบรมวิชาชีพ
“วิศวกรระดับสูง” รุ่นที่ 8
  โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง"  รุ่นที่ 8    
วันเสาร์ ที่  22 , 29 สิงหาคม   และ วันเสาร์ ที่  5 , 12 , 19 , 26  กันยายน  2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 


สัมมนาวิชาการ 
(ASHRAE Thailand Chapter)
 
 
วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “มาตราฐานและการนำเทคโนโลยีมาวิเคระห์สภาวะอากาศใน Healthy Building”
ณ ห้อง อินทานิน ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

By…   ASHRAE Thailand Chapter
Air-Conditioning Engineering Association of Thailand (ACAT)

 cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 


สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4
  วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562
เรื่อง  “ปัญหาของงาน O&M และเคล็ดลับการเดินระบบปรับอากาศที่ถูกต้อง"
ณ  ห้องสโรชา ชั้น 3  โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


 cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1
  วันพุธ ที่ 3  เมษายน  พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
เรื่อง  "Big Data กับการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ"
ณ  ห้องสโรชา ชั้น3   โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2
  วันอังคาร ที่ 2  กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ขอเชิญสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
เรื่อง  "WELL BUILDING STANDARD มาตรฐานอาคารสุขภาพดี"
ณ  ห้องสโรชา ชั้น  โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

cool  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สัมมนาวิชาการ กลางปี 2562
  วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562
ขอเชิญสัมมนาวิชาการกลางปี 2562
เรื่อง “กรวดน้ำ คว่ำขัน PM2.5
ณ ห้อง ซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรม สวิส โซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


cool  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3
  วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน  2562
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
เรื่อง  "Best and Bad Practice in HVAC installation"
ณ  ห้องสโรชา ชั้น3  โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

cool ลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เยี่ยมชมดูงาน ครั้งที่ 2

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน ครั้งที่ 2/2562
อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร กรุเทพมหานคร

(ปิดรับสมัครทันทีเมื่อสมัครครบ 50 ท่าน)
ผู้ที่สมัครและจ่ายเงินก่อนจะได้สิทธิ์การเข้าร่วมเยี่ยมชมดูงานเป็นลำดับแรก

cool คลิกเพื่อดูเอกสารเพิ่มเติม