กรรมการที่ปรึกษาสมาคม

  รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษา ประจำปี 2564-2565
      สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

                1.      นายเกชา              ธีระโกเมน
                2.     อาจารย์เจียม          เสียงสุคนธ์
                3.     รศ.ดร.เฉลียว         วิทูรปกรณ์
                4.     ดร.เชิดพันธ์           วิทูราภรณ์
                5.     นายคมสันต์           ศรีพวาทกุล
                6.     นายครรชิต            วิเศษสมภาคย์
                7.     นายจักรพันธ์          ภวังคะรัตน์
                8.     นางจินตนา            ศิริสันธนะ
                9.     นายชยันต์             ศาลิคุปต
                10.    นายชัชวาลย์          คุณค้ำชู
                11.     นายชัยเอก            สอนโพธิ์
                12.    นายชัยชาญ           อึ๊งศรีวงศ์
                13.    นายณรงค์ชัย         ชวนัสพร
                14.    ผศ.ดร.ตุลย์           มณีวัฒนา
                15.    รศ.ดร.ทวี              เวชพฤติ
                16.    นายทวีป              อัศวแสงทอง
                17.    นายนนทชัย           โพธิ์สุวัฒนากุล
                18.    นายบรรพต           จำรูญโรจน์
                19.    นายบัณฑิต           ศรีวัลลภานนท์
                20.   นายพัฒนา            อัศวนิเวศน์
                21.    ดร.ภวัฒน์             วิทูรปกรณ์
                22.   นายยงยุทธ            ศรีชัย
                23.   ดร.รวี                  งามโชคชัยเจริญ
                24.   นายรัชทิน             ศยามานนท์
                25.   นายเรืองพันธ์         ศรีอ่อน
                26.   รศ.ฤชากร             จิรกาลวสาน
                27.   ศ.ดร.วริทธิ์            อึ๊งภากรณ์
                28.   นายวิชัย               ลักษณากร
                29.   รศ.ดร.วิทยา           ยงเจริญ
                30.   นายสมนึก             ชีพพันธุ์สุทธิ์
                31.   นายสาชล               สตชลาสินธุ์
                32.   นายสุเมธ              สิมะกุลธร
                33.   นายอภิชิต             ล้ำเลิศพงศ์พนา
                34.   นายอานนท์            สิมะกุลธร