ความเป็นมาของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

     สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ได้เริ่มก่อตั้งในครั้งแรกเป็น “ชมรมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (AIR-CONDITIONING ENGINEERING CLUB OF THAILAND)” โดยเชิญชวน วิศวกรระดับแกนนำที่อยู่ในวงการวิศวกรรมปรับอากาศมาร่วมกันคิด ช่วยกันสร้างองค์กรให้เป็นรูปธรรมเป็นศูนย์รวม ทางวิชาการ
 

การดำเนินงานของชมรมฯ ที่สำคัญมีดังนี้

-  จัดทำหนังสือวิชาการด้านวิศวกรรมปรับอากาศ ปีละ 1-2 ฉบับ, จัดทำวารสาร (NEWSLETTER) 3 เดือน/1 ฉบับ
-  ประชุมคณะกรรมการบริหารเดือนละ 1 ครั้ง
-  จัดสัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมปรับอากาศ


กิจกรรมที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

-  ให้การต้อนรับอดีต President ASHRAE (Mr. Donald G. Rich และ Mr. Richard A. Charles ณ อาคารแปซิฟิค (เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2538) และได้ปรึกษาถึงแนวทางการจัด ASHRAE CHAPTER ในประเทศไทย
-  จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
-  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน อาทิเช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม, UNEP
ร่วมกับ บริษัท กุลธร กรุ๊ป จัดบรรยายเรื่อง “COMPRESSOR YEAR 2000” ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ
-  ร่วมมือกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ลงบันทึกความร่วมมือเรื่อง “การประหยัดพลังงาน” โดยมีผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงให้เกียรติลงนามเป็นสักขีพยาน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2540
-  สนับสนุนการจัดงานนิทรรศการ ELENEX THAILAND ’97 เมื่อระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2540 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวมทั้งได้จัดสัมมนาวิชาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วย
-  จัดโครงการอบรมวิศวกรปรับอากาศและระบายอากาศ หลักสูตร BASIC TRAINING และ ADVANCED TRAINING
-  จัดเยี่ยมชมโรงงาน
-  สนับสนุนการจัดงาน Bangkok RHVAC’98 ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมมือกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2541 ณ กรมส่งเสริมการส่งออก และได้ส่งวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานดังกล่าว

-  ด้วยการดำเนินการของ “ชมรมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ได้เป็นที่ยอมรับและรู้จักของ บุคคลในวงการวิศวกรรมปรับอากาศอย่างกว้างขวาง รวมทั้งองค์กรสมาคมอื่นๆ ที่ร่วมมือกับชมรมฯเป็นอย่างดี โดยชมรมฯ จะเน้นกิจกรรมทางด้านวิชาการเป็นหลัก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แก่คนในวงการและสังคมโดย ส่วนรวม จำนวนสมาชิกได้เพิ่มขึ้นถึง 600 คน ทางคณะกรรมการบริหารของชมรมฯ จึงได้มีมติที่จะจัดตั้งเป็นสมาคมวันที่ 16 มกราคม 2541 ได้ดำเนินการจัดตั้งจดทะเบียนเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” (AIR-CONDITIONING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND) และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541 ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ณ โรงแรมเรดิสัน เพื่อขอความคิดเห็นและปรึกษาหารือแนวทางในการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานจากชมรมเป็นสมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ รศ.ทวี เวชพฤติ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ในวาระ 1 ปี


ดังนั้นในเดือนเมษายน 2536 จึงได้จัดงาน สังสรรค์และเชิญชวนวิศวกรระดับแกนนำมาร่วมเล่นกอล์ฟที่ สนามกอล์ฟเมืองแก้ว และได้แจ้งถึงนโยบายการจัดตั้ง “ชมรมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ซึ่งได้รับการ สนับสนุนจากทุกท่าน

เดือนพฤษภาคม 2536 ได้นัดคณะกรรมประชุม เพื่อหาแนวทางในการจัด “ชมรมวิศวกรรมปรับอากาศ แห่งประเทศไทย” ที่ยูโร อินน์ และในวันที่ 24 กรกฎาคม 2536 ได้จัดงานสังสรรค์กึ่งสัมมนาวิชาการที่ โรงแรม ฮิลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล โดยเรียนเชิญ Prof. Dr. W.F. Stoecker จาก University of Illinois มาเป็นผู้ บรรยายเรื่อง “CFC / HCFC / NON-CFC Refrigerant And It’s Effect” โดยความเอื้อเฟื้อจาก รศ.ทวี เวชพฤติ และเพื่อนนักเรียนเก่า University of Illinois งานสังสรรค์ดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดี หลังจากนั้น คณะกรรมการได้ทำการประชุมอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

และในวันที่ 16 ธันวาคม 2536 ได้จัดงานฉลองก่อตั้ง “ชมรมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ณ โรงแรมฮิลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล โดยได้เชิญบุคคลในสาขา วิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศมาร่วมงาน และได้รับการบริจาคทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ

คณะกรรมการได้เลือกให้คุณชยันต์ ศาลิคุปต ประธานกลุ่ม บริษัท อีอีซี กรุ๊ป เป็นประธานชมรมฯ ซึ่งท่านได้รับ การไว้วางใจจากคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมฯ ตั้งแต่ปี 2537 – ปี 2540
   
เดิมที่ตั้งของ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตึก ฮันส์ บันตลิ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

   


ปัจจุบันที่ตั้งของ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (ซ.เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีสมาชิกกว่า 1000 คน ซึ่งประกอบด้วย บุคคลที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ อาทิเช่น ผู้รับเหมา, วิศวกรที่ปรึกษา, ผู้จำหน่าย, ผู้ผลิต, นักวิชาการ รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในวิศวกรรมปรับอากาศ
 
นายกสมาคมฯ ประจำวาระต่างๆมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ปี 2541 : รศ. ทวี เวชพฤติ
ปี 2542-2543 : คุณชยันต์ ศาลิคุปต
ปี 2544-2545 : คุณชรัตน์ สว่างวรรณ์
ปี 2546-2547 : คุณวิชัย ลักษณากร
ปี 2548-2549 : คุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู
ปี 2550-2551 : คุณบรรพต จำรูญโรจน์
ปี 2552-2553 : รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ
ปี 2554-2555 : คุณจินตนา   ศิริสันธนะ
ปี 2556-2557 : ผศ.ดร.ตุลย์   มณีวัฒนา
ปี 2558-2559 : ดร.เชิดพันธ์   วิทูราภรณ์ 
ปี 2560-2561 : คุณจักรพันธ์  ภวังคะรัตน์  
ปี 2562-2563 : คุณชัยชาญ  อึ๊งศรีวงศ์
ปี 2564-2565 : คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์

ปี 2566-2567 : คุณอรรณพ กิ่งขจี (ปัจจุบัน)