กรรมการที่ปรึกษาสมาคม

  รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษา ประจำปี 2566-2567
      สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

                         1. นายเกชา                    ธีระโกเมน
                        2. นายคมสันต์               ศรีพวาทกุล
                        3. นายครรชิต                วิเศษสมภาคย์
                        4. นายจักรพันธ์             ภวังค์คะรัตน์
                        5. นางจินตนา                ศิริสันธนะ
                        6. อาจารย์เจียม             เสียงสุคนธ์
                        7. รศ.ดร.เฉลียว             วิทูรปกรณ์
                        8. นายชยันต์                  ศาลิคุปต
                        9. นายชัชวาลย์              คุณค้ำชู
                      10. นายชัยชาญ               อึ๊งศรีวงศ์
                       11. นายชัยเอก                 สอนโพธิ์
                      12. ดร.เชิดพันธ์                วิทูราภรณ์
                      13. นายณรงค์ชัย             ชวนัสพร
                      14. ผศ.ดร.ตุลย์                มณีวัฒนา
                      15. รศ.ดร.ทวี                    เวชพฤติ
                      16. นายทวีป                     อัศวแสงทอง
                      17. นายนนทชัย                โพธิ์สุวัฒนากุล
                      18. นายบรรพต               จำรูญโรจน์
                      19. นายบัณฑิต                ศรีวัลลภานนท์
                     20. นายพัฒนา                อัศวนิเวศน์
                      21. ดร.ภวัฒน์                  วิทูรปกรณ์
                     22. นายยงยุทธ                ศรีชัย
                     23. ดร.รวี                         งามโชคชัยเจริญ
                     24. นายรัชทิน                  ศยามานนท์
                     25. นายเรืองพันธ์            ศรีอ่อน
                     26. รศ.ฤชากร                  จิรกาลวสาน
                     27. ศ.ดร.วริทธิ์                 อึ๊งภากรณ์
                     28. นายวิชัย                    ลักษณากร
                     29. รศ.ดร.วิทยา              ยงเจริญ
                    30. นายสมนึก                 ชีพพันธุ์สุทธิ์
                     31. นายสาชล                  สตชลาสินธุ์
                    32. นายสุเมธ                   สิมะกุลธร
                    33. นายอภิชิต                 ล้ำเลิศพงศ์พนา
                    34. นายอรุณ                   เอี่ยมสุรีย์
                    35. นายอานนท์                สิมะกุลธร