| 2556 | 2555 | 2558-59 |
 

 กรรมการบริหารวาระปี 2562-2563

นายชัยชาญ    อึ๊งศรีวงศ์
นายกสมาคมฯ 

นายสมนึก   ชีพพันธ์สุทธฺิ์
อุปนายก คนที่ 1 

นายพิสิฐชัย   ปัญญาพลังกูล
อุปนายก คนที่ 2 

นายอรรณพ    กิ่งขจี
อุปนายก คนที่ 3 

นายนิรัญ   ชยางศุ
เลขาธิการ 

นายทรงยศ    ภารดี
เหรัญญิก 

นายธวัชชัย   เสถียรรัตนกุล
นายทะเบียน และสมาชิกสัมพันธ์ 

นางสาวศรีเกษม ชัยปิตินานนท์
ปฎิคม 

นายสมจินต์   ดิสวัสดิ์
ประธานกรรมการวิชาการ 

นายประพุธ   พงษ์เลาหพันธ์
กรรมการวิชาการ 

นายเอกมล   เจียรประดิษฐ์
กรรมการวิชาการ 

นายประภาส   รักปัญญา
กรรมการวิชาการ 

นายกิตติพงศ์   แซ่เฮ้ง
กรรมการวิชาการ 

นายวัชระ   จันทร์ทอง
ประธานกรรมการสันทนาการ 

นายวินัย    แก้วมณี
กรรมการสันทนาการ 

นายฐากรู     ผลเกตุ
ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์  

นายมหิธร   วิภัติภูมิประเทศ
ประชาสัมพันธ์