| 2562 | 2560 | 2556 | 2555 |


โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2564-2565
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

 
         
 
 
 
   
 
 
นายอรุณ   เอี่ยมสุรีย์
นายกสมาคมฯ
 
 
         
 
 
 
นายพิสิฐชัย  ปัญญาพลังกูล
อุปนายก คนที่ 1
นายอรรณพ  กิ่งขจี
อุปนายก คนที่ 2
นายทรงยศ  ภารดี
อุปนายก คนที่ 3
 
         
 
 
 
ดร.ณรัณ   ศิริสันธนะ
เลขาธิการ
นายทศพล   สถิตย์สุวงศ์กุล
เหรัญญิก
นายธวัชชัย   เสถียรรัตนกุล
นายทะเบียน
 
         
นายนิรัญ  ชยางศุ 
ประชาสัมพันธ์
น.ส ศรีเกษม  ชัยปิตินานนท์
ปฏิคม
นายวุธชิรา   แจ้งประจักษ์
กรรมการกลาง
ผศ.ดร.พลกฤต   กฤชไมตรี
ประธานกรรมการวิชาการ
 นายประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์ 
  รองประธานกรรมการวิชาการ  
         
 รศ.ดร.ประกอบ   สุรวัฒนาวรรณ  
กรรมการวิชาการ
ดร.จิตกร   กนกนัยการ
กรรมการวิชาการ
  ผศ.ดร.ภาวิณี   ศักดิ์สุนทรศิริ  
กรรมการวิชาการ
  นายเอกมล   เจียรประดิษฐ  
กรรมการวิชาการ
 นายวัชระ   จันทร์ทอง 
  ประธานกิจกรรมสัณทนาการ  
         
 
 
 
นายวินัย   แก้วมณี
  รองประธานกิจกรรมสัณทนาการ  
นายอุทัย   โลหชิตรานนท์
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
นายพิชญ์พัฒน์   กิจเกิดแสง
  กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ