| 2562 | 2560 | 2556 | 2555 | 
โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2564-2565
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

 
         
 
 
 
   
 
 
นายกสมาคมฯ
นายอรุณ   เอี่ยมสุรีย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามเทมป์ จำกัด
เลขที่ 99/158 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
 
 

 
       
         
 
 
 
อุปนายก คนที่ 1
นายพิสิฐชัย  ปัญญาพลังกูล
เกษียณ
อุปนายก คนที่ 2
นายอรรณพ  กิ่งขจี
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
เลขที่ 40 อาคารสถาบันอีอีซี 
ซ.รามอินทรา 97 ถ.รามอินทรา 
แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว 
กรุงเทพฯ 10230
อุปนายก คนที่ 3
นายทรงยศ  ภารดี
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด
เลขที่ 29/9  ซ.ศาลาลอย ถ.สุขุมวิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110
 

 
       
         
 
 
 
เลขาธิการ
ดร.ณรัณ   ศิริสันธนะ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูนิแฟ้บ อีควิปเมนต์ จำกัด
เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 3  ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เหรัญญิก
นายทศพล   สถิตย์สุวงศ์กุล
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่  1858/63-74  ถ.เทพรัตน กม.4.5
แขวงบางนาใต้  เขตบางนา 
กรุงเทพฯ  10260
นายทะเบียน
นายธวัชชัย   เสถียรรัตนกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท 3วี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 288/6 หมู่ที่ 3 ถ.บางพลีหนามแดง
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
 

 
       
         
ประชาสัมพันธ์
นายนิรัญ  ชยางศุ 
กรรมการที่ปรึกษา
บริษัท เจแปน แอร์ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 289/22 หมู่ที่ 13 ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ปฏิคม
น.ส ศรีเกษม  ชัยปิตินานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด
เลขที่ 1179/21-25  ถ.พระราม 4 
แขวงคลองคัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 1010
กรรมการกลาง
นายวุธชิรา   แจ้งประจักษ์
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท เวนทิเลชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 634/3  ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
ประธานกรรมการวิชาการ
ผศ. ดร.พลกฤต   กฤชไมตรี

ผู้อำนวยการสถาบัน
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

 
รองประธานกรรมการวิชาการ 
นายประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์ 

ผู้จัดการฝ่ายออกแบบระบบสุขาภิบาล
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
เลขที่ 1168/8 ถ.พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

 
       
         
กรรมการวิชาการ
 รศ.ดร.ประกอบ   สุรวัฒนาวรรณ

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
กรรมการวิชาการ
ผศ.ดร.จิตกร   กนกนัยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ          
เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ต.หนองละลอก 
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
กรรมการวิชาการ 
           ผศ.ดร.ภาวิณี   ศักดิ์สุนทรศิริ           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข 
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
กรรมการวิชาการ
  นายเอกมล   เจียรประดิษฐ 
กรรมการผู้จัดการ
      บริษัท บลู - เทค ไคลเมท จำกัด      
เลขที่ 52  ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
      ประธานกิจกรรมนันทนาการ      
 นายวัชระ   จันทร์ทอง 
    
กรรมการผู้จัดการ
          บริษัท แอร์แอนด์วอเตอร์โซลูชั่นส์ จำกัด         
เลขที่ 8/1 ซ.รามคำแหง 187/1 
ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

 
       
         
 
 
 
รองประธานกิจกรรมนันทนาการ  
นายวินัย   แก้วมณี

 
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์
      บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด       
เลขที่ 598 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
นายอุทัย   โลหชิตรานนท์

กรรมการ
          บริษัท อัพสแตท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด        
เลขที่ 25/1 ซ.รอยัลซิตี้อเวนิว
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
         กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ         
นายพิชญ์พัฒน์   กิจเกิดแสง 

Business Development Manager
    บริษัท แดนฟอส์ส (ประเทศไทย) จำกัด   
เลขที่ 70  ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
 ** ทำเนียบคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ **
 
______________________________________      
กรรมการบริหาร วาระปี 2562 - 2563       
______________________________________      
       
______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________
กรรมการบริหาร วาระปี 2560 - 2561  กรรมการบริหาร วาระปี 2558 - 2559  กรรมการบริหาร วาระปี 2556 - 2557  กรรมการบริหาร วาระปี 2555 - 2554 
______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________