broken heart ขอเชิญจอง Sponsor Package ประจำปี 2563 

cool รายละเอียดการใช้สิทธิ์    และ   จดหมายใบตอบรับ         

broken heart ข่าวด่วน !!!  broken heart
รับสมัครและสัมมนาวิศวกรปรับอากาศอาสา ACAT
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่ 2019
วันพุธ ที่  5 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท.
(ผู้สมัครที่จองใบสมัครผ่านทาง Email:manageracat@gmail.com ก่อน จะได้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมเป็นลำดับแรก)
ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 50 คน

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


  วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “มาตราฐานและการนำเทคโนโลยีมาวิเคระห์สภาวะอากาศใน Healthy Building”
ณ ห้อง อินทานิน ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

By…   ASHRAE Thailand Chapter
Air-Conditioning Engineering Association of Thailand (ACAT)

 cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2563  พิเศษสุด!!! 

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการพิเศษ Premier AC Engineer Training Program โดยเปิดโอกาสให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจในการพัฒนาความรู้ความสามารถของวิศวกรปรับอากาศภายในบริษัทหรือองค์กรได้ส่งวิศวกรเข้าสมัครเรียนหลักสูตรครบทั้ง 3 โปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
นราคาพิเศษเพียง 27,700 บาทต่อ 1 ท่าน จากราคาปกติ 30,800 บาท
หรือคิดเป็นส่วนลด 3,100 บาท (10% จากราคาปกติ)

 

 New...โครงการอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2563
broken heart- โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/1   
วันเสาร์ที่  15 , 22  กุมภาพันธ์  และวันเสาร์ ที่่ 14 , 21 ,28 มีนาคม และเสาร์ที่ 4 เมษายน  2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 - โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/2 
วันเสาร์ที่  20 , 27  มิถุนายน  และวันเสาร์ ที่  4 , 11 , 18 , 25  กรกฎาคม 2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ

broken heart - โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/3
วันเสาร์ที่  10 , 17 , 24 , 31 ตุลาคม  และวันเสาร์ ที่  7 , 14  พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ

** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 80 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **


- โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 8  
วันเสาร์ ที่  25 เมษายน วันเสาร์ที่ 2 , 9 , 16 , 23 , 30  พฤษภาคม 2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

 ** 
ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **  
cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง"  รุ่นที่ 8    
วันเสาร์ ที่  22 , 29 สิงหาคม   และ วันเสาร์ ที่  5 , 12 , 19 , 26  กันยายน  2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ


(ผู้สมัครที่จอง/ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และจ่ายเงินก่อน จะได้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมตามลำดับ)

 


 

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2563 broken heart

ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดั ที่  2ึ6  มีนาคม  2563 
 ณ สนามกอล์ฟ เมืองแก้วกอล์ฟคลับ

cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร

ครั้งที่ 2  วันพฤหัสบดี ที่  28  พฤษภาคม 2563      
 ณ สนามกอล์ฟ ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร
               
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่  23  กรกฎาคม 2563                 
 ณ สนามกอล์ฟ ฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (ชวนชื่น) 
cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร

 

ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดี ที่   24  กันยายน 2563        
 ณ สนามกอล์ฟฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับ

cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร
 

 

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  และ สมาคมเครื่องทำความเย็นแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Floorocarbons Recovery
โดยท่านนายกสมาคม อุปนายกสมาคม  กรรมการที่ปรึกษา 
ที่บริษัท Asada ประเทศไทย    เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 

 
cool ประมวลภาพ        cool VDO_1     cool VDO_2


  broken heart ครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร (พิเศษ) broken heart
 เรื่อง "การออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1" 
วันเสาร์ ที่ 11 และ 18  มกราคม 2563
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
(ผู้สมัครที่จอง / ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และจ่ายเงินก่อน จะได้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมตามลำดับ)

*** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม ***

cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสาชล   สตชลาสินธ์ุ 
บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2562
   
  

                   
จะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2562 ของสมาคม ACAT 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ เดอะ แบงเควท ฮอลล์ นาทอง
"ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี 
เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 
ภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2562"
 ประวัติและผลงาน


  สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณจักรพันธ์   ภวังคะรัตน์
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2562    

                                                              

ะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2562 ของสมาคม ACAT 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ เดอะ แบงเควท ฮอลล์ นาทอง
"ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี 
เพื่อเป็นเกียรติแก่วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 
ภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2562"
 ประวัติและผลงาน

 

ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา อดีตนายกสมาคมและกรรมการที่ปรึกษาของสมาคม
ได้จัดทำ App ไว้สำหรับใช้งาน ผู้ที่สนใจสามารถดูได้จาก Link ด้านล่างคะ
1. หาขนาดท่อลม
2. หาภาระการทำความเย็น Cooling Load
3. หาขนาดท่อน้ำ Chilled Water
4. หาขนาดท่อน้ำ Condenser Water
5. หาปริมาณ Fresh Air (ตาม ASHRAE 62.1)
6. หาปริมาณ Exhaust (ตาม ASHRAE 62.1)


สามารถเข้าไปใช้งานตาม Link นี้ได้เลยค่ะ
https://sites.google.com/view/tmn-co-th/software

หรือเข้าผ่านหน้า Page ของ ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา
https://www.facebook.com/tul2562/?modal=admin_todo_tour


 
 
ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา อดีตนายกสมาคมและกรรมการที่ปรึกษาของสมาคม
ได้จัดทำวัดิทัศน์แนะนำเรื่องการป้องกันตัวเองจากอันตราย PM2.5
เมื่ออยู่ภายในอาคารบ้านเรือน อาคารสำนักงาน และโรงเรียนขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์
แก่สมาชิกและสาธารณะชน     ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้จาก Link ด้านล่างคะ

 
 

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ITC Group ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ASHRAE & UN Environment Program (UNEP) ให้เป็น 1 ใน 5 โครงการที่ได้รับรางวัล Lower GWP Awards ประจำปี 2019 โดยทาง ITC Group ได้ส่งโครงการชื่อ  The Crocodile Project CO2 Transcritical Refrigeration System for a Hot-and-Humid Region implemented in Thailand เข้าร่วมประกวดและได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล โดยรายละเอียดของโครงการที่ส่งเข้าประกวดมีดังนี้

โครงการที่ได้รับรางวัลทุกโครงการจะนำเสนอในงานประชุม OzonAction Network meetings และที่ ASHRAE Winter Conference ที่ Orlando, Fla., USA, ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2020.
 
ทั้งนี้ การประกาศรางวัลดังกล่าวได้กระทำในที่ประชุม  31st Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer in Rome ประจำปี 2019

Warot Lamlertpongpana, Wallop Lamlertpongpana, Jittakorn Sukjareon and Kittitach Chumnarnwat
รายชื่อทีมงานที่ได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในครั้งนี้ได้แก่
 
The Crocodile Project is a CO2 transcritical refrigeration system developed for high humidity and ambient temperature environments. It mainly consists of 2 parts: refrigeration and extraction. The refrigeration part is for the office building's air-conditioning system. The system will produce ice in the ice bank only at night, and the chilled water derived from this will be pumped to serve the air-conditioners during the daytime. The benefits of running at night is not only because the electrical demand charge is less, but because the ambient temperature is also lower, hence better system performance.


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ ashrae.org/ashrae-unep-portalขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2562
          สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย      
 

                      วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562  เวลา    17:30 - 22:00 น.                        

สถานที่    ณ  เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง

และสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562  เรื่อง “HVAC COMMISSIONING ให้สมบูรณ์แบบ   มีอะไรมากกว่าที่คิด”
ณ ห้องฮอลล์ 1  เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง   (13:00-16:00)

                     cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดบัตรงานประชุมใหญ่             coolคลิกเพื่อดูรายละเอียดสัมมนาวิชาการ


 

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน ครั้งที่ 2/2562
อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร กรุเทพมหานคร

(ปิดรับสมัครทันทีเมื่อสมัครครบ 50 ท่าน)
ผู้ที่สมัครและจ่ายเงินก่อนจะได้สิทธิ์การเข้าร่วมเยี่ยมชมดูงานเป็นลำดับแรก
cool  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 
ขอเชิญสัมมนาวิชาการกลางปี 2562 
เรื่อง “กรวดน้ำ คว่ำขัน PM2.5
โดย ผศ.ดร.ตุลย์  มณีวัฒนา

ฟรี สำหรับสมาชิกสมาคมเท่านั้น รับจำนวนจำกัด
ณ ห้อง ซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรม สวิส โซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

cool 
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ แห่งประเทศไทย มีความยินดีที่จะแนะนำ ACAT Application ใหม่ บนมือถือของท่านสมาชิก  ท่านสามารถโหลด APP โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ผ่าน Line Add Friend-QR Code หรือ APP QR Reader รองรับระบบ iOS 8.0 ขึ้นไป และ Android version 4.0 ขึ้นไป เพื่อความสะดวกในการรับรู้ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ รวมถึงตรวจสอบวันหมดอายุของสมาชิก สำหรับในเฟสแรกนี้ 

ในการพัฒนาในเฟสต่อๆไป ในอนาคต ในเรื่องของการลงทะเบียน อบรม สัมมนา ดูงาน กิจกรรมกอล์ฟ รวมถึงการชำระเงินออนไลน์ Paypal , Mobile Banking ผ่าน App  เพื่อสมาชิกสามารถจะใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ  ท่านสมาชิกได้โปรดติดตามความคืบหน้าผ่าน ACAT APP ต่อไป

หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัย ปัญหาในการโหลด App อยากสอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อติชม ข้อเสนอแนะใดๆ โปรดติดต่อคุณปู หรรือคุณเกด เบอร์โทร 02-318-4119-20 หรือส่งอีเมล์มาที่
memberacat@gmail.com
สมาคมฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านสมาชิก เพื่อเราจะได้นำไปปรับปรุงต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมจากฝ่ายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
"เตรียมพบกับระบบบริหารจัดการสมาชิกรูปแบบใหม่  (ACAT Member Management System ,MMS )  ผ่านมือถือใน APP, บน Tablet PC, Notebook และ Desktop  ท่านสามารถสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกสะดวกและรวดเร็ว ง่ายๆได้ด้วยตัวของท่านเอง สมาคมฯจะประชาสัมพันธ์กับท่านสมาชิกอีกครั้งในโอกาสต่อไป  "

 


 
 สมัครสมาชิกใหม่ออนไลน์ได้ที่นี่