บทความวิชาการ สำหรับสารสำหรับสมาชิก (ACAT-News)

จดหมายเชิญชวนส่งบทความจากนายกสมาคมฯ    คลิ๊ก
 
สมาคมฯ เปิดรับบทความวิชาการจากสมาชิก นักวิชาการ และผู้แทนบริษัทสปอนเซอร์ เพื่อลงตีพิมพ์ในสารสำหรับสมาชิก (ACAT News) ปีละ 4 ฉบับ ฉบับละ 2-4 บทความ ซึ่งจะจัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายสมาชิก บริษัทสปอนเซอร์ ทุก 3 เดือน เป็นประจำ ปีละ 4 ฉบับ ฉบับละ 2-4 บทความ
 
*เริ่มเปิดรับบทความตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนดปิดรับบทความ
 
จึงขอเชิญชวนสมาชิก นักวิชาการ และผู้แทนบริษัทสปอนเซอร์ของสมาคมฯ ที่สนใจเผยแพร่ความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการปรับอากาศและระบายอากาศ ส่งบทความมายัง
manageracat@gmail.com
 
โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จะได้รับค่าตอบแทนหน้าพิมพ์ละ 200 บาท
 
หมายเหตุ:
  1. แต่ละท่าน สามารถส่งได้มากกว่า 1 บทความ
  2. กำหนดจำนวนหน้าบทความสูงสุด 20 หน้าต่อ 1 บทความ (เนื้อหาตั้งแต่ 10 หน้าขึ้นไป สมาคมฯ อาจพิจารณาตีพิมพ์ใน ACAT News 2 ฉบับ)
  3. บทความวิชาการควรเป็นบทความเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี, การประยุกต์ใช้งาน, ไม่อนุญาตให้พาดพิงหรือกล่าวถึงเทคโนโลยีอื่น แบบมีอคติ
  4. ห้ามโฆษณา โปรโมทสินค้าหรือบริการใดๆ ในบทความ หรือเขียนบทความเพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม หากจำเป็น ให้เรียกแทนชื่อยี่ห้อ เครื่องหมายการค้าสินค้าใดสินค้าหนึ่ง ด้วยคำว่า “ผู้ผลิตรายหนึ่ง” “ผู้จัดจำหน่ายรายหนึ่ง” เป็นต้น
  5. บทความถือเป็นความเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน ผู้เขียนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบทความที่เขียนขึ้น โดยสมาคมฯ ไม่ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบใดๆ