บุคลากรประจำสมาคม
 

คุณ อรวรรณ อินใหม่ (ปู)
ผู้จัดการสมาคมฯ


 

โทรศัพท์ :   02-318-4119
 E-mail  :   manager@acat.or.th 
               
manageracat@gmail.com

 


 

คุณณิชาภา  เชาวนปรีชา (บีท)
เจ้าหน้าที่บัญชี

 

 
 

โทรศัพท์ :   02-318-4123 
E-mail    :   nichapac1212@gmail.com

   คุณจุฬารัตน์    ภูแร่ศรี (เหมียว)
เลขาผู้จัดการ​

โทรศัพท์ : 02-318-4123
E-mail   :   rbrb7733@gmail.com