| 1-100 | 101-200 | 201 เป็นต้นไป |

รายชื่อผู้ที่ผ่านหลักสูตร "อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง"


โครงการ “อบรมวิศวกรระดับกลาง"  รุ่น 11           
หลักสูตรเดือน พฤษภาคม 2566
           
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ ปัณณธร ธีราโชติสิน อันดับที่ 1
2   คุณ เอกภพ พุทธอารีย์ อันดับที่ 2
3   คุณ นิพนธ์ เกศเกื้อวิริยะนนท์ อันดับที่ 3
4   คุณ ทรงสิทธิ์  เคลื่อนคล้อย อันดับที่ 3
           
5   คุณ กฤษดา ถวิล  
6   คุณ กิตติพงษ์ ศักดิ์อมตพันธ์  
7   คุณ เกรียงศักดิ์ ศรีนอก  
8   คุณ คชภัค กุลภรณ์ภารุจา  
9   คุณ คุณากร ผู้เจริญ  
10   คุณ จิรทัศน์ ประกรณ์  
11   คุณ จิรัฐติ ทองพะวา  
12   คุณ เจริญกิจ ติรณสวัสดิ์  
13   คุณ ฉัตรกาญจน์ แตงทอง  
14   คุณ ชวิน นิยะพัฒน์  
15   คุณ ชาติชาย สังข์เพ็ชรรัตน์  
16   คุณ ชุติมน เขมะพันธุ์มนัส  
17   คุณ ณัฏฐ์นรี บันลือปัญญาดี  
18   คุณ ณัฐปวินท์ อัครเมธาวริท  
19   คุณ ณัฐภัทร ภัทรเวสสกุล  
20   คุณ ณิชารัศม์ ปิยะศักดิ์อักษร  
21   คุณ ธนดล วชิรธาราภาดร   
22   คุณ ธนวัฒน์ เทพเสนา  
23   คุณ ธนวัฒน์ วัดยิ่ง  
24   คุณ ธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี  
25   คุณ ธิติมา แซ่คู  
26   คุณ ธิบดินทร์ แสงสว่าง  
27   คุณ ธีราทร มกุลพานิช  
28   คุณ นพรัช วงค์ปัญญา  
29   คุณ นริศรา อินนวย  
30   คุณ นฤพนธ์ โญกาศ  
31   คุณ นันทวุฒิ ขุนแก้ว  
32   คุณ น่านฟ้า นัยนแพทย์  
33   คุณ นิพนธ์ บุญแจ่ม  
34   คุณ ปรัชญา จันทร์แก้ว  
35   คุณ พงศธร กิจแสวง  
36   คุณ พงศ์พล รัตนพงศ์ภักดี  
37   คุณ พชร ศรีปานแก้ว  
38   คุณ พนา เทพา  
39   คุณ พรรษกร พรรณารุโณทัย  
40   คุณ พิชชา นาคง  
41   คุณ พิชัยยุทธ มูลมั่ง  
42   คุณ มงคล อ่วมนนท์  
43   คุณ มานิตา ผสมประโยชน์  
44   คุณ ยุทธนา สุโง๊ะ  
45   คุณ ยุทธศักดิ์ ตวงไธสง  
46   คุณ รวิวรรณ ติวะวงศ์  
47   คุณ รสิกา เกียรติเจริญสุข  
48   คุณ วรรณกร กล่อมจิต  
49   คุณ วรัญญู ทองขาว  
50   คุณ วโรดม (ดร.) คำแผ่นชัย  
51   คุณ วฤพัฒน์ วาจาดี  
52   คุณ วิษณุ อิสระ  
53   คุณ ศักดิ์ดา สุวรรณ  
54   คุณ ศิรินทิพย์ อดุลสีหวัตต์  
55   คุณ ศิริพรรณ อินทนาม  
56   คุณ ศุภณัฎฐ์ พวงวงศ์ตระกูล  
57   คุณ สมพร แสนลี  
58   คุณ สิรวิชญ์ ตีวกุล  
59   คุณ สุธาสินี จูจันทร์  
60   คุณ สุนทร โชครัตน์ประภา  
61   คุณ สุรชาติ  พิทักษา  
62   คุณ สุรางคณางค์ กันประเสริฐ  
63   คุณ อภิเชษฐ จันทร์แจ่ม  
64   คุณ อรชพร คงวัฒนาพงศ์  
65   คุณ อันดามัน เลขวัต  
66   คุณ อานันต์ หอมเนียม  
 

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับกลาง"  รุ่น 10
หลักสูตรเดือน มิถุนายน 2565 (ONLINE BY ZOOM)
           
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 4 อันดับแรก ###
           
1   คุณ บัณฑิตย์ สุขประเสริฐ อันดับที่ 1
2   คุณ ศุภสิทธิ์ ดงแสนสุข อันดับที่ 2
3   คุณ ชยกร สุรีย์กมลชัย อันดับที่ 3
4   คุณ เจษฎ์ จำรูญโรจน์ อันดับที่ 3
           
5   คุณ กฤตภาส ศรีจันทร์  
6   คุณ เกวลี ชอบพานิช  
7   คุณ ไกรสิทธิ์ โปร่งเส็ง  
8   คุณ คุณานันท์ ทองพันธุ์  
9   คุณ จตุภูมิ มูลละออง  
10   คุณ จิราวุฒิ โกมล  
11   คุณ ฉันท์ เลาประสพกุล  
12   คุณ ชยธร นันทพิศาล  
13   คุณ ชยพัทธ์ แก้วทอง  
14   คุณ ชวิลวิทย์ เจนปรีดากุล  
15   คุณ ชัยวุฒิ   ทิพย์มณฑา  
16   คุณ ชัยสิทธิ์ หว่างสิงห์  
17   คุณ ฐกฤต      ภู่สี   
18   คุณ ณภัทร     วิเชียรแพทยาคม  
19   คุณ ณรงค์เกียรติ สีแดด  
20   คุณ ณัฐกร ฝั้นมณีวรรณ์  
21   คุณ ณัฐฐาพล ศรนิล  
22   คุณ ณัฐนนท์ สันติมโนกุล  
23   คุณ ณัฐพล เจิมเจิดพล  
24   คุณ ณัทธนกฤต ทองดอนหัน  
25   คุณ ดนัย อารีโสภณพิเชฐ  
26   คุณ ธนกร พงษ์ไทย  
27   คุณ ธนนท์ กาญจโนภาศ  
28   คุณ ธนาดล ศรีทอง  
29   คุณ ธรรมทาน ศรีจามร  
30   คุณ ธีระพงษ์ ทันยาทรัพย์  
31   คุณ นราวิชญ์ โกศล  
32   คุณ นิวัฒน์ สุวรรณเสริม  
33   คุณ บรรพต มงคลสกุลกิจ  
34   คุณ ปรัชญา สกุลตัน  
35   คุณ พงศธร ธรรมปิยะ  
36   คุณ พิบูลย์    ไพเราะ   
37   คุณ รัฐพงษ์ บุดดีคง  
38   คุณ รัตน์ตกร ชูวงศ์  
39   คุณ เรวัตร พรหมสุทธิ์  
40   คุณ วิไลลักษณ์ หวังคู่กลาง  
41   คุณ วีรวุฒิ ดาโอะ  
42   คุณ ศุภรดา เกื้อมา  
43   คุณ ศุภฤกษ์ นวลสุวรรณ  
44   คุณ ศุรวีร์ ม่วงสกุล  
45   คุณ สฤษฎี ประเสริฐศรี  
46   คุณ สิทธิชัย ตระการวรกุล  
47   คุณ สืบสกุล สุขุมานันท์  
48   คุณ สุธิดา ทีปรักษพันธุ์  
49   คุณ สุรพงษ์ บินอุมา  
50   คุณ สุริยา  ชัยนคร  
51   คุณ อภิชา อนุสราภรณ์  
52   คุณ อมรชัย ตั้งผจงวิวัฒน์  
53   คุณ อรรถกร วงษ์ทับทิม  
54   คุณ อัจฉรา ดาวช่วย  
55   คุณ อุทัยรัตน์   ปิยะสันธ์ชาติ  
56   คุณ เอกศิษฐ์ วัชรพิธานรัตน์  
 

“โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง” รุ่นที่ 9
หลักสูตรเดือน กันยายน 2564
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ ดวงภรณ์ ศิริ อันดับที่ 1
2   คุณ วิจิตร แสงสุทธิ อันดับที่ 1
3   คุณ วรวุฒิ เลิศนา อันดับที่ 2
           
4   คุณ กฤตณัฐ เกียรติวัชรกุล  
5   คุณ ทัชพงษ์ บุตรโคตร  
6   คุณ ศักดิ์ศรี ศรีอุไร  
7   คุณ รณวิต ราชหุ่น  
8   คุณ จักรกฤษณ์ เทียนสุวรรณ์  
9   คุณ เจนณรงค์ นามบำรุง  
10   คุณ ธนนริศร์ พิสิทธิ์ธนโชติ  
11   คุณ มโน จันทร์กระจ่าง  
12   คุณ วสันต์ จันทร์ลอย  
13   คุณ ธีร์วรา ธชพันธ์  
14   คุณ ชยพล วันดีเรืองไพศาล  
15   คุณ จีรทีปต์ นนทมิตร  
16   คุณ วชิระ สุริยา  
17   คุณ ณฐภัทร ธนาดิษย์  
18   คุณ วัชระ เกื้อทาน  
19   คุณ ประสิทธิ์ ตรีจุ้ย  
20   คุณ วิษุวัต ขานทอง  
21   คุณ ณัฐ พงษ์เกษมวิวัฒน์  
22   คุณ บูรณ์พิพัฒน์ นิ่มนวลพานิช  
23   คุณ กฤษกร ชูสกุล  
24   คุณ ฉัตรชัย ชุติมาทร  
25   คุณ สุพลรัตน์ อารีวโรดม  
26   คุณ สันติภาพ เทพาคำ  
27   คุณ สุรศักดิ์ อเนกบุญสม  
28   คุณ พิศณุ สาธิตนิมิตชัย  
29   คุณ วรัญญู ทองขาว  
30   คุณ หัสนัย ช่วยพิมาย  
31   คุณ เกริกพล เจริญวิไลสุข  
32   คุณ อนุรักษ์ สารธิมา  
33   คุณ กิตติกวิน งามขำ  
34   คุณ ฐิติเกษม มุสิกะสิน  
35   คุณ ธีรเธียรรัตน์ ชูศรีบุตร  
36   คุณ สัมฤทธิ์ นนท์ขุนทด  
37   คุณ วันดี เกื้อรอด  
38   คุณ ณัฐพงศ์ ภูวไนยวีรพงศ์  
39   คุณ บดินทร์เดช ใจสว่าง  
40   คุณ ชนะพล บำรุงศิลป์  
41   คุณ จักรพันธ์ สุขสุวรรณ  
42   คุณ ชวิศ ไทยสุริยะ  
43   คุณ มัณฑณา โพธิสุนทร  
44   คุณ สุรชัย โตรักษา  
45   คุณ พงศ์ปณต วรรณพงษ์  
46   คุณ อรัญ หงส์ถาวรสิริ  
47   คุณ พัชรกร แสงบุญ  
48   คุณ อภิญญา ธีรการุณวงศ์  
49   คุณ อานนท์ ดวงพิลา  
50   คุณ สมเจต กล้วยไม้  
51   คุณ ภาณุมาศ เกิดแก่นแก้ว  
52   คุณ ทิต เดือนจันทร์ฉาย  
53   คุณ อนุชัย พงษ์แขก  
54   คุณ เตวิช เชื้อสุวรรณ  
55   คุณ จิรภัทร ทรงประวัติ  
56   คุณ นรภัทร โตศิริ  
57   คุณ วิรวัฒน์ อุระสนิท  
58   คุณ รินทร์ลภัส ทัพพ์ดิเรกลาภ  
59   คุณ กันต์ทวี โชคไพศาล  
60   คุณ เจตน์ดนัย   อิทธิมณฑล  
61   คุณ อัครเดช เหมศาสตร์  
62   คุณ ชัยรัตน์ คำราพิศ  
63   คุณ ชัชพล ทุเรียนงาม  
64   คุณ มิวัฒนรุจ ลือลาภ  
 

“โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง” รุ่นที่ 8
หลักสูตรเดือน กันยายน 2563
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ ศราวุธ สุปันตี อันดับที่ 1
2   คุณ สถิตย์พงศ์ สุวรรณศรี อันดับที่ 2
3   คุณ ระพีพัฒน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม อันดับที่ 3
           
4   คุณ กรณ์ดนัย คำกระสินธุ์  
5   คุณ กรวิชญ์ เลิศพานิช  
6   คุณ กฤตกร กาญจนภินพงศ์  
7   คุณ กฤษณ์ แก้วศรี  
8   คุณ กษิดิ์เดช ภิรมแก้ว  
9   คุณ โกวิท พูลวิวัฒน์ชัยการ  
10   คุณ จักรพงศ์ แสงสีรัตนกุลชัย  
11   คุณ จักริน บัวสวัสดิ์  
12   คุณ จาตุรงค์ มีวงษ์  
13   คุณ จิรโชติ ฤกษ์คุณาทัย  
14   คุณ จีรพัฒน์ วงศ์ตระกูล  
15   คุณ เจษฎาภรณ์ คณาศรี  
16   คุณ เฉลิม นาคำ  
17   คุณ ชัชวาล จันทรสา  
18   คุณ ชิโนรส ช่อชู  
19   คุณ ชุติวัต ใจเพชร  
20   คุณ ณัฐกิจ นิมิตรดีเลิศ  
21   คุณ ณัฐพล ตังคพิพัฒน์  
22   คุณ ณัฐพันธุ์ แต้ชูวงศ์  
23   คุณ ณัฐวุฒิ แท่นนิล  
24   คุณ เด่น จันทร์ทองอ่อน  
25   คุณ ธนวัฒน์ สุทธิแพทย์  
26   คุณ ธนา ชีพเจริญรัตน์  
27   คุณ ธนิษฐาน พรมหงษ์  
28   คุณ ธีรภัทร จิระนันทิพร  
29   คุณ นรวัฒน์ หิรัญสัจจาเลิศ  
30   คุณ เบญจวัลย์ บุตรหินกอง  
31   คุณ เบญญาภา กิติสุขชัย  
32   คุณ ปฎิภาณ อัศวแสงทอง  
33   คุณ พศวีร์ แซ่ลิ้ม  
34   คุณ พีรณัฐ รุ่งรำพรรณ  
35   คุณ พีรณัฐ ภิรมย์ชัยกิจ  
36   คุณ ภากร ซื่อเจริญกิจ  
37   คุณ ภูวดล บัวก้านทอง  
38   คุณ รักษณาลี เลอไกรสิทธิ์  
39   คุณ ฤทธิชล อัครปัญญาธร  
40   คุณ วณิช หมั่นพลศรี  
41   คุณ วรยศ รัตนมาศ  
42   คุณ วิชญ์ ชัยธีระพันธุ์กุล  
43   คุณ วุฒิชัย เจียรอุดมทรัพย์  
44   คุณ ศุภกิจ กงจิบ  
45   คุณ สมพงศ์ ตระการวรกุล  
46   คุณ สิทธิชัย ประสพชัยมงคล  
47   คุณ สิรีน เฌอรีรักษ์  
48   คุณ สุกฤษฎิ์ สุวรรณพัตรา  
49   คุณ สุกิจ อินเสือสีห์  
50   คุณ สุชาติ พูลทรัพย์  
51   คุณ สุภัทร ขาวสุวรรณ  
52   คุณ สุวัฒน์ สวัสดิ์มงคล  
53   คุณ อนุชา ทิพย์ใจเอื้อ  
54   คุณ อนุรักษ์ สารธิมา  
55   คุณ อภิชาติ ปู่มี  
56   คุณ อภิชาติ คุ้มภัย  
57   คุณ อภิสิทธิ์ วงค์ชัย  
58   คุณ อรรถพล ปริญญาวุฒิชัย  
59   คุณ อาทร ชื่นรัมย์  
60   คุณ อิทธิพงศ์ ทิวะเจริญวงศ์  
61   คุณ เอนกพงศ์ อภิธรรมบัณฑิต  
 

“โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง” รุ่นที่ 7
หลักสูตรเดือน มิถุนายน 2562
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ พัฒนะ เมฆขำ อันดับที่ 1
2   คุณ ภาสพิมล ชาตอาภรณ์ อันดับที่ 2
3   คุณ ปิยชัย ใหญ่เสมอ อันดับที่ 3
           
4   คุณ กช พุฒซ้อน  
5   คุณ กฤษณ์รัช ศรีพันธุ์  
6   คุณ กฤษณะ อยู่อาจินต์  
7   คุณ กวิน หลิมจานนท์  
8   คุณ ก่อ ดีดิลก  
9   คุณ กัตศิมา ดำด้วงโรม  
10   คุณ กิตติ ทองคำ  
11   คุณ กิตติพงษ์ สอดจันทร์  
12   คุณ เกตุวลี แก้วเพชร  
13   คุณ ชวานนท์ รัตนชัยดุษฎี  
14   คุณ ชัชวาลย์ สนนิ่ม  
15   คุณ ชูเกียรติ พิสิฐอมรชัย  
16   คุณ ฐานพันธ์ สร้อยศรี  
17   คุณ ณัฐปคัลภ์ ตรีเนตร  
18   คุณ ณัฐพล โยกาศ  
19   คุณ ณัฐภัทร จึงสวัสดิ์  
20   คุณ ณัฐวัตร ลีลาจินดาไกรฤกษ์  
21   คุณ ดลหทัย ประคองจิตร์  
22   คุณ ทัศน์ไชย ธนารักษ์วานิช  
23   คุณ ธีรภัทร์ สวัสดิพละ  
24   คุณ นราพล แดนป่ากลาง  
25   คุณ บุญญิสา เดียวสุรินทร์  
26   คุณ ปิติภัทร ขาวแสง  
27   คุณ พงศ์ธาดา เมืองตาแก้ว  
28   คุณ พงษ์พีระ แซ่โค้ว  
29   คุณ พณฉัตร เชี่ยววุฒิกุล  
30   คุณ พรชัย เสถียรนพเก้า  
31   คุณ พรเทพ เขตตานุรักษ์  
32   คุณ พรเทพ บุญสรรค์  
33   คุณ ภาคภูมิ มั่นสิทธิกุล  
34   คุณ ภานุวัฒน์ เจียรนัยวิทยากุล  
35   คุณ ภาวินุช เดชผล  
36   คุณ มนฑิตา จันทนะสุคนธ์  
37   คุณ รวิน ธัญวิจิตรกุล  
38   คุณ รามณี    อัคคี  
39   คุณ เรวัฒน์ นิลเนตร  
40   คุณ วชิรวิทย์ ฤทธิ์บุญลาภ  
41   คุณ วนัชพร คงนคร  
42   คุณ วัชระ ต๊ะนางอย  
43   คุณ วัลลภ จิระสิริกุล  
44   คุณ วิรัช แซ่โฮ  
45   คุณ วีรศักดิ์ คล้ายสุวรรณ  
46   คุณ สรภพ พรมประเสริฐ  
47   คุณ สรศักดิ์ บริครุฑ  
48   คุณ สังคม นามบุญลือ  
49   คุณ สุริยา เที่ยงแท้  
50   คุณ อธิป รักเสรี  
51   คุณ อนุศักดิ์ วงศ์ไพศาลเจริญ  
52   คุณ อภิรัฐ โพธิ์พงษา  
53   คุณ อรรถพล รัตนบุตร  
54   คุณ อริยะ รุ่งสรรเสริฐ  
55   คุณ อาทิตย์ ราชวงศ์  
56   คุณ อิทธิชัย ไชยลังกา  
57   คุณ อุกฤษฏ์ จำปาชนม์  
58   คุณ เอกพล บุญอำนวยวิทยา  
59   คุณ เอกวัฒน์ สันทัดพร้อม  
 

“โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง” รุ่นที่ 6
หลักสูตรเดือน มิถุนายน 2561
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1    คุณ ปริญญา  แซ่ลี้  อันดับที่ 1
2   คุณ ชลธี เอื้อเมธิยางกูล อันดับที่ 2
3   คุณ สุมาดา  ภูพาดทอง     อันดับที่ 3
           
4   คุณ ธีรพงศ์ เณรจาที  
5   คุณ พสกร  มานะจิตร์พันธ์  
6   คุณ กฤตยา  แสวงดี     
7   คุณ กฤศณัฏฐ์ พันธ์พิทักษ์กุล  
8   คุณ กัมพล สุนันดา  
9   คุณ กิตติธัช บุญจรรยา  
10   คุณ กิตติพงศ์ โชคกิตเดชา  
11   คุณ กิตติพจน์ วราชิต  
12   คุณ กิตติโรจน์  ธัมนุวัติ    
13   คุณ กีรติ ร่วมสุข  
14   คุณ โกมุท เอกะวิภาต  
15   คุณ จันทนา ชำนาญ  
16   คุณ จิรวรรณ ยุวะวาสน์  
17   คุณ จิราวัฒน์ หงษ์สิบแปด  
18   คุณ เจนจิรา ประจิตร  
19   คุณ ชัชลิต  เหล่าทอง   
20   คุณ ชัยธวัช ดิษฐสกล  
21   คุณ ชาญณรงค์ ศักดิ์สิริสกุล  
22   คุณ ชิษณุชา พุ่มพวง  
23   คุณ โชคชัย ทองสุกมาก  
24   คุณ ณธีพัฒน์  ภัคหิรัญเรืองกุล   
25   คุณ ณัฐ ติยะจินดา  
26   คุณ ณัฐพงษ์ บัวคอม  
27   คุณ ณัฐภัทร กิจวรรณ  
28   คุณ ณัฐวรรธน์ ระย้า  
29   คุณ ตุลยวัต เพ็ชรดี  
30   คุณ ทองยศ เชียงไตร  
31   คุณ ธนภัทร นุชะชนาฏ  
32   คุณ ธิติมา โคเทลมันน์  
33   คุณ ธีรวุฒิ ล้อมลาย  
34   คุณ นพรัตน์ ศักดิ์ศรีสกุลเลิศ  
35   คุณ น้ำทิพย์ พจนายน  
36   คุณ บัณฑิต จงวิไลเกษม  
37   คุณ บุญยวีร์ ศิริวัฒน์  
38   คุณ ปกรณ์ ถีติปริวัตร์  
39   คุณ ปฏิภูมิ งามทองเหลือง  
40   คุณ ปณต ปั้นเก่า  
41   คุณ ปรเมศวร์ พิชิตานนท์  
42   คุณ ประสงค์ พิทักษ์ทองกุล  
43   คุณ ปัญญา โรจน์บำรุง  
44   คุณ พงศกร โปษยานนท์  
45   คุณ พจณ์จนันทร์ จันทร์หา  
46   คุณ พนมพล อุดมลาภ  
47   คุณ พนัส ธีระคานนท์  
48   คุณ พริษฐกวินท์ สุวรรณเนตร  
49   คุณ พอพงษ์ ภาคภูมิ  
50   คุณ พาณิภัคค์ ดอกแก้ว  
51   คุณ พีระพัฒน์ เปี่ยมระลึก  
52   คุณ ภณพิสิษฐ ระพีปุญญะพัฒน์  
53   คุณ ภวธร พงษ์ปรีชา  
54   คุณ ภัฏ จันทะเมือง  
55   คุณ ภาณุวัฒน์ อินตาวงศ์  
56   คุณ เมธาสิทธิ์ หุ่นนาค  
57   คุณ ยุทธพิชัย แก้วประดิษฐ์  
58   คุณ รณภพ วีระพจนา  
59   คุณ รณภพ ศรีเมือง  
60   คุณ วรรณศักดิ์   ยินสูงเนิน  
61   คุณ วสันต์ จันทร์ผ่องจินดา  
62   คุณ วิชัยรัชต์ ตระกูลรังสิ  
63   คุณ ศรายุทธ์ สันเต๊ะ  
64   คุณ ศรีปัญญา  แก้วกาญจน์        
65   คุณ ศุภณัฐ ชูชาติ  
66   คุณ ศุภฤกษ์  ศิริขอนแก่น  
67   คุณ สมโชค สุวรรณนิมิตร  
68   คุณ สมทวี  จันทร์พร้อม     
69   คุณ สายันต์  ประยงค์  
70   คุณ สิริพักต์ แสงสินศร  
71   คุณ สืบสกุล ปัญญาวงศ์  
72   คุณ สุคนธรส ปิงแก้ว  
73   คุณ สุพจน์ นาเพีย  
74   คุณ สุพัส งอสอน  
75   คุณ สุริยันต์ มหาโคตร  
76   คุณ เสริมศักดิ์ สกุลสุขอารมย์  
77   คุณ อธิคม คงทริพย์  
78   คุณ อภิเชฐ เกษรินทร์  
79   คุณ อรรถพล บุญเส้ง  
 

"โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 5
หลักสูตรเดือน มิถุนายน 2560
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 4 อันดับแรก ###
1    คุณ วุฒิชัย ญาณปัญญา อันดับที่ 1
2   คุณ พรชัย เกียรติเฉลิมคุณ อันดับที่ 2
3   คุณ อาทิตย์ วงศ์มาลาวณิช อันดับที่ 2
4   คุณ เอกวิชช์  ตั้งตระการ อันดับที่ 3
           
5   คุณ กณิศณพัส ลิมป์ประสพกุล  
6   คุณ กรชรัช วิเชียรปัญญา  
7   คุณ กฤตธี สอาดพันธ์  
8   คุณ เกียรติศักดิ์ พรวัฒนา  
9   คุณ คฑาวุธ พิมพา  
10   คุณ ฆโนทัย ศิลานฤธานนท์  
11   คุณ จักรชัย วนะวนานนท์  
12   คุณ จักรินทร์ แก้วทอง  
13   คุณ จิรัสย์ เผ่าสุริยะ  
14   คุณ เจริญชัย บุญประเดิม  
15   คุณ ชลัชญา วณิชชากร  
16   คุณ ชลัณณพ เทียมเมฆ  
17   คุณ ชัยณรงค์ ศุภจรัสวงศ์  
18   คุณ ชานนท์ โชติสว่าง  
19   คุณ เชาวลิต สอนผุย  
20   คุณ ไชยวิวรรธน์ ชูวิเชียร  
21   คุณ ณัฐพงค์  ประวงษ์  
22   คุณ ณัฐพงศ์ แสนท้าว  
23   คุณ ณัฐพงศ์ สกลไกล  
24   คุณ ณัฐวุฒิ ดวงสุวรรณ  
25   คุณ ณัทธนกฤต ทองดอนหัน  
26   คุณ เดชา สุขประเสริฐ  
27   คุณ ถนอม อนันตสินมหัต  
28   คุณ ทนุพงษ์ จันทร์ต๊ะภู  
29   คุณ ธนวัฒน์ อำพันรัตน์  
30   คุณ ธนวิน เครือวัลย์  
31   คุณ ธนัชศักดิ์ แต่งจันทร์  
32   คุณ ธนายง สินสุขศรีวิไล  
33   คุณ ธรรมนูญ กำมะหยี่  
34   คุณ ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์  
35   คุณ นพพล วงศ์ยนต์  
36   คุณ นฤดล เสนานันท์  
37   คุณ นฤพนธ์      ตัญวัฒนา  
38   คุณ นฤภพ อาสนจินดา  
39   คุณ นันทิพัฒน์ สมใจ  
40   คุณ นิวัฒน์ เรืองทิม  
41   คุณ ปกรณ์  ถาวรศักดิ์โภคา  
42   คุณ ประสิทธิ์ชัย บุญเลิศ  
43   คุณ ปิติพร หาสวนขวัญ  
44   คุณ ผดุงศักดิ์ พลศักขวา  
45   คุณ พงศ์ปณต ชาน้อย  
46   คุณ พรเทพ พรหมณ์แก้ว  
47   คุณ พิชญ เลขะชัยวรกุล  
48   คุณ พิสิษฐ์ แจ่มวิถีเลิศ  
49   คุณ ภัคพล ทิพย์สุนา  
50   คุณ ภูวเดช เกตุอินทร์  
51   คุณ รัศมิญช์ เพ็งสวัสดิ์  
52   คุณ วรุตม์ ถ้วนถวิล  
53   คุณ วิทัศน์ พรมมี  
54   คุณ ศักดิ์ดา อินขุนทด  
55   คุณ ศิริศักดิ์ ศิริสมบูรณ์  
56   คุณ สรัล คคนัมพร  
57   คุณ สันติ นาครัตน์  
58   คุณ สิทธิศักดิ์ ทองดี  
59   คุณ สุภโยค สุวรรณธนู  
60   คุณ สุรศักดิ์ แซ่กี่  
61   คุณ อธิวัฒน์ ชมกลาง  
62   คุณ อภิสิทธิ์ น้อยมิ่ง  
63   คุณ อรรถกร พ่วงจีน  
64   คุณ อัครพล เทียมทัด  
65   คุณ อัครวุฒิ จิวระโมไนย์กุล  
66   คุณ เอกวัฒน์ เปี่ยมวิมล  
67   คุณ เอนก' สุขแสง  
 

"โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 4
หลักสูตรเดือน กรกฎาคม 2559
   
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1    คุณ รัฐพล พงษ์พานิช อันดับที่ 1
2   คุณ ทักษ์ดนัย เกียรติธีรชัย อันดับที่ 2
3   คุณ ยุทธนา สุโง๊ะ อันดับที่ 3
           
4   คุณ กฤตธกร กันทรกรวิไล  
5   คุณ กฤษฎา ฤกษ์ยาม  
6   คุณ กิตติ์ธเนศ มนตรีธนาสิทธิ์  
7   คุณ กิติพงษ์ ใจพรหม  
8   คุณ กิติสม แถวสุวรรณ  
9   คุณ เกียรติวงศ์(รท) สิงหะ  
10   คุณ จารุตม์ น้ำทิพย์  
11   คุณ ชัย จงสกุลศิริ  
12   คุณ ชัยชนะ สหายา  
13   คุณ ชาย บุษกรนิล  
14   คุณ โชคชัย ทองสุกมาก  
15   คุณ โชคชัย ดุจวรรณ์  
16   คุณ ดำรงศักดิ์ ศรีศักดิ์  
17   คุณ ทรงพล กั่นจิตวัฒนา  
18   คุณ ทวิวัช ชัยพิพัฒน์  
19   คุณ ทศพล มณีรัตนะพร  
20   คุณ ธนวัฒน์ อมรจารุชิต  
21   คุณ ธัชธรรม์ โชตินันต์สกุล  
22   คุณ นพพงศ์ ปัญญาสอาด  
23   คุณ นันทวัฒน์ สังข์จันทร์  
24   คุณ บุญถึง บุญแท่น  
25   คุณ ปฐมพร สมเสนาะ  
26   คุณ ประสิทธิ์ เกี้ยวสุนทร  
27   คุณ ปริญญา จุฬา  
28   คุณ ปรีชา ปรีดาวิจิตร  
29   คุณ ปิยะ เสงี่ยมโคกกรวด  
30   คุณ ปิยะบูลย์ วิริยะสกุลสุข  
31   คุณ พงษ์ศักดิ์ วานิช  
32   คุณ พลฤทธิ์ ศรีจันทรา  
33   คุณ พิชัย งามศิริจิตต์  
34   คุณ พีรวัฒน์ ช่วยสงค์  
35   คุณ พูลศักดิ์ เกิดน้อย  
36   คุณ เพชรนิดา งามศิริ  
37   คุณ เพิ่มเกียรติ กาญจนบุญเจริญ  
38   คุณ ภัทร ลิ่มสกุล  
39   คุณ ภาวัต ประทุมศิริ  
40   คุณ มานะพงษ์ อ่อนศรี  
41   คุณ ยุทธนา พรหมพนาพิทักษ์  
42   คุณ ยุทธนา บุญเกิด  
43   คุณ รจนา ประไพนพ  
44   คุณ วรายุทธ สนธิศิริกฤตย์  
45   คุณ วิชญสิทธิ์ อรรถพิทย์  
46   คุณ วิฑูรย์ เพื่อนชอบ  
47   คุณ วิทยา ผิวฉ่ำ  
48   คุณ วิธวิทย์ วุฒิเจริญพัฒน์  
49   คุณ วีรกิตติ์ พชรกรไพบูลย์  
50   คุณ วีรวรรณ แนบเนียน  
51   คุณ เวทวรรธน์ บุญสิน  
52   คุณ ศราวุธ แก้วสอาด  
53   คุณ ศาศวัฒน์ รัตนาธาร  
54   คุณ ศุภกิต์ อังคเมธากร  
55   คุณ สถิต พิมพาทอง  
56   คุณ สมหมาย เงินสยาม  
57   คุณ สรรค์ หอมกลิ่นจันทน์  
58   คุณ สรรพรรถ ศรีราตรี  
59   คุณ สัจนันท์ ขวัญดี  
60   คุณ สุกิจ ปิ่นเกล้า  
61   คุณ สุทธิรัตน์ เอมอยู่  
62   คุณ สุริยน พรหมรักษา  
63   คุณ สุวัฒน์ เอมสัมฤทธิ์  
64   คุณ องอาจ สิทธิกูล  
65   คุณ อธิการ เรืองเจริญ  
66   คุณ อนาวิล ขจรบุญ  
67   คุณ อนุรักษ์ จักรใจ  
68   คุณ อัจฉรา กันธิยะ  
69   คุณ อัมพร แสงหอย  
70   คุณ อิทธิพงศ์ ศิวะโกเศศ  
71   คุณ เอกนรินทร์ นาเตา  
72   คุณ เอริน รุ่งสิงห์ทอง  
 

"โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 3 
หลักสูตรเดือน กรกฎาคม 2558 
     
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1    คุณ ปรมินทร์  ตันวัฒนะ                อันดับที่ 1
2   คุณ วรวาท  วาทะพุกกะณะ         อันดับที่ 2
3   คุณ ชูชาติ  อรรถกานต์รัตน์     อันดับที่ 3
           
4   คุณ กนก  วัตตธรรม  
5   คุณ กราณรุณย์  สุดขลิบ  
6   คุณ จรูญ  โมคศิริ  
7   คุณ จักรพันธ์  ชาวสวน  
8   คุณ ชาครินทร์  วงศ์วชิรวัฒน์  
9   คุณ ชานนท์  พรศิวะวงศ์  
10   คุณ โชติช่วง  ทวีสินฟู  
11   คุณ ธนโชติ  อินผ่อง  
12   คุณ ธนัญชัย  อากาศวิภาต  
13   คุณ นิกรณ์  ทองสุข  
14   คุณ บัญญัติ  เต็มกิจถาวร  
15   คุณ บุญญฤทธิ์  บุญโพธิ์อภิชาติ  
16   คุณ ปนิค  นิลอุบล  
17   คุณ ปรัชญา  กรีโส  
18   คุณ ปิยะ  ชื่นชม  
19   คุณ ผดุงเกียรติ  อุ่นสุวรรณ  
20   คุณ พงค์ศักดิ์  เอี่ยมนวชาต  
21   คุณ พงษ์ศักดิ์  ปัญญา  
22   คุณ พลกฤษณ์   สรวุฒิพิบูลย์  
23   คุณ พิพัฒน์  ลิมปิฐาภรณ์  
24   คุณ พิเศษ  ประสิทธิ์สมหวัง  
25   คุณ ภาคิน  เมธาฤทธิเดชากุล  
26   คุณ ภาณุพงศ์   ขยันขาย  
27   คุณ มนัสวี  สกุลสัตยพันธุ์  
28   คุณ มหกฤษ  โมกข์รังสี  
29   คุณ มะริสา  รสเย็น  
30   คุณ ฤทธิเดช  บรรสาร  
31   คุณ วงศ์ธวัช  พิศาลพร  
32   คุณ วรวุธ  ขวัญแก้ว  
33   คุณ วัฒนพล  สุวรรณจรัส  
34   คุณ วาริช  ศิริแสงเลิศ  
35   คุณ วิชาญ  คุณชล  
36   คุณ วิทยา  แก้วเกื้อ  
37   คุณ วิทยา  เตชชีวพงศ์  
38   คุณ วิทูร  โชติชัยภัทรพงศ์  
39   คุณ ศุลีพร  สมบัติ  
40   คุณ สมยงค์  เนียมชื่น  
41   คุณ สุทธิชัย  มีทุนกิจ  
42   คุณ สุธี  ตั้งพิพัฒน์พงศ์  
43   คุณ สุรศักดิ์  อังสุทัตสรณ์  
44   คุณ สุระชัย  สุ่มมาตย์  
45   คุณ สุริยา  คชวงษ์  
46   คุณ สุรีวร  อ่อนสีทา  
47   คุณ อัษฎายุทธ  มิตรศิริ  
48   คุณ อำนาจ  พร้อมเพรียง  
49   คุณ เอกภพ  ม่วงบำรุง  
50   คุณ เอกสิทธิ์  แก้วโพธิ์น้อย  
 

"โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 2 
หลักสูตรเดือน มิถุนายน 2557
           
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 2 อันดับแรก ###
1   คุณ ชลทศ  ประเทืองสุขพงษ์       อันดับที่ 1
2   คุณ วิเชียร  บุษยบัณฑูร               อันดับที่ 2
           
3   คุณ จักรกฤษ  นิตยพัฒน์  
4   คุณ เฉลิมชัย  สุทธิสาร  
5   คุณ ฐานะ  ธนะนาวานุกุล  
6   คุณ ทิวากร  อ่อนคำสี  
7   คุณ ธนดล  ปั้นหลง  
8   คุณ ธนาภัทร  ไพศาลโรจนรัตน์  
9   คุณ นพพร  สอนราษฎร์  
10   คุณ ปฏิภาณ  ประพฤติชอบ  
11   คุณ ประสิทธิ์  วงษ์จันทร์ดี  
12   คุณ ปรีดา  ภูษิต  
13   คุณ ปัญจพล  แซ่ฉั่ว  
14   คุณ พงศธร  ปรัชญนนทกุล  
15   คุณ พลฤทธิ์  ศรีจันทรา  
16   คุณ พิทวัส  ประพันธ์  
17   คุณ ไพรัตน์  มิตรมโนชัย  
18   คุณ ภมร  ณรงค์วิทยาการ  
19   คุณ ยุทธนา  บุญเกิด  
20   คุณ วศิน  ชัยโรจน์นิพัฒน์  
21   คุณ วัชรพันธ์  แสงห้าว  
22   คุณ วุฒิเกียรติ   ทัดพิทักษ์กุล  
23   คุณ ศศิวิมล  พิทักษ์นัยกุล  
24   คุณ ศุภชัย  กิจจาบัณฑิต  
25   คุณ สมบัติ  พุทธรักษา  
26   คุณ สราวุฒิ  ยอดแก้ว  
27   คุณ สรำ  บุญขาว  
28   คุณ สุธี  ตั้งพิพัฒน์พงศ์  
29   คุณ สุไปรมา  ทองหนู  
30   คุณ สุรสีห์  รักสันติสานติ  
31   คุณ เอก  เล้งมั่นคง  
32   คุณ เอกรินทร์  ล้อจิตติกุล  
 

"โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 1 
หลักสูตรเดือน มีนาคม 2556 
           
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 2 อันดับแรก ###
1    คุณ สุวัจชัย  จูงจิตรดำรงค์ อันดับที่ 1
2   คุณ ณัฐวุธ  มหิทธิหาญ อันดับที่ 2
           
3   คุณ ก่อเกียรติ  มีทิพย์  
4   คุณ ชยพร  กฤดากร  
5   คุณ ชิตณรงค์  วิเศษสมภาคย์  
6   คุณ เชษฐพงษ์    นามบุดดี  
7   คุณ โชคชัย  ดุจวรรณ์  
8   คุณ ณรงค์ฤทธิ์  อรชร  
9   คุณ ณัฐกานต์  เต่งศิริธรรม  
10   คุณ ณัฐวุฒิ  สุภวัตรจริยากุล  
11   คุณ ณัฐวุฒิ  บุญอธึก  
12   คุณ ต้นตระการ  นาคินชาติ  
13   คุณ ทยากร  โชคสุขอนันท์  
14   คุณ ธานินทร์  ฤทธิรงค์  
15   คุณ ธีระชัย  ว่องกิตติกูล  
16   คุณ นฤนารถ  ลี้ตระกูล  
17   คุณ ประสงค์  คุณมะโคตร  
18   คุณ พณฉัตร  เชี่ยววุฒิกุล  
19   คุณ พิชิต  ชินเนหันหา  
20   คุณ พีรพงษ์  สีคัชชะ  
21   คุณ ไพฑูรย์  ชาวบางแก้ว  
22   คุณ ภาวัช  เกษรพรม  
23   คุณ มนต์ชัย  พรนัฐวุฒิ  
24   คุณ รณภพ  ศรีเมือง  
25   คุณ รุ่งชัย  สิทธิคำทัพ  
26   คุณ วรรณวิทย์  เสถียรกาล  
27   คุณ วีรชาติ  สระป้อมแก้ว  
28   คุณ ศักดิ์ชัย  แสงทับทิม  
29   คุณ สมเจต  กล้วยไม้  
30   คุณ สมภพ  ทะอุทัย  
31   คุณ สุขเกษม  ศรีงาม  
32   คุณ สุรวิทย์  สุขขะ  
33   คุณ เอกฉัตร  บ่ายคล้อย  
34   คุณ เอกมินทร์  แสงศักดิ์โยธิน  
35   คุณ โอภาส  สีหานาวี