| 1-100 | 101-200 | 201 เป็นต้นไป |

รวมรายชื่อผู้ที่ผ่านหลักสูตร "โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรระดับต้น" หรือหลักสูตรเทียบเท่าโครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 5 :
หลักสูตรเดือน พฤษภาคม 2559


### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
       
1 คุณ จักรชัย วนะวนานนท์
2 คุณ อรรถพร งามเนตร
3 คุณ พศิน รัตนเลิศ
4 คุณ กัณณ์หทัย จิระชัยชยานนท์
5 คุณ กันตภณ เกินชัย
6 คุณ เกรียงศักดิ์ อินตาลา
7 คุณ คฑาวุธ พิมพา
8 คุณ คเณศ จึ่งสกุล
9 คุณ ฆโนทัย ศิลานฤธานนท์
10 คุณ ชัยชนะ สหายา
11 คุณ ชัยณรงค์ ธิติธำรงชัย
12 คุณ โชคชัย ทองสุกมาก
13 คุณ โชคชัย ดุจวรรณ์
14 คุณ ฌโนดม เมืองอินทร์
15 คุณ ณนฑพัฒน์ รัศมิทัต
16 คุณ ณัฐชนัน เอกภูธร
17 คุณ ณัฐภัทร ศรีอินทราวานิช
18 คุณ ณัฐวุฒิ ศรีอ้วน
19 คุณ ธณาวิทย์ จันทร์ประดับ
20 คุณ ธนบูลย์ หลักชุม
21 คุณ ธนภรณ์ โภควรรณวิทย์
22 คุณ ธนัญชัย อากาศวิภาท
23 คุณ ธนิต ถาวรยุติการต์
24 คุณ ธนินทร์รัฐ วิทยาไกรสิน
25 คุณ ธีรวัต วงษ์กมลเศรษฐ์
26 คุณ ธีรศักดิ์ ล้ำเหลือหลาย
27 คุณ นพดล คนใหญ่
28 คุณ นพดล' มูฮำหมัด
29 คุณ นภนค์ สิทธิเสรีประทีบ
30 คุณ นรวีร์ จูฑังคะ
31 คุณ นิษฐา ภูษาชีวะ
32 คุณ ปริญญา กาญจนวิรัช
33 คุณ ปริญญา จุฬา
34 คุณ ปิติพร หาสวนขวัญ
35 คุณ ปิยะ เสงี่ยมโคกกรวด
36 คุณ พลฤทธิ์ ศรีจันทรา
37 คุณ พลัฏฐ์ รอดเหลือจาด
38 คุณ พศวีร์ ธรรมกุล
39 คุณ พัชญ์สิตา อัครเลิศพรชัย
40 คุณ พิเศษ ประสิทธิ์สมหวัง
41 คุณ เพชรนิดา งามศิริ
42 คุณ เพิ่มพูล สำเภาพันธ์
43 คุณ ภูวินทร์ เอกภูธร
44 คุณ ยุทธ สมิทธากร
45 คุณ ราชันย์ นิลวรรณ
46 คุณ วิธวิทย์ วุฒิเจริญพัฒน์
47 คุณ ศานิต บุญห่อ
48 คุณ ศาศวัฒน์ วัตนาธาร
49 คุณ ศุภชัย จงสกุลรุ่งโรจน์
50 คุณ ศุภวิชช์ ชินรัตนลาภ
51 คุณ สมหมาย เงินสยาม
52 คุณ สรวิศ อังสุวรังษี
53 คุณ สาธิต ดีเหนี่ยง
54 คุณ สุขุม มูลลม่อม
55 คุณ สุภโยค สุวรรณธนู
56 คุณ องอาจ สิทธิกูล
57 คุณ อรัญญา สุขสถิตย์
58 คุณ อัญชลี บุญเลิศ
59 คุณ อัมพร แสงหอย
60 คุณ อาทิตย์ สระทองคง
61 คุณ อานนท์ ดวงพิลา
 


โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 4 :
หลักสูตรเดือน มีนาคม 2559


### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
       
1 คุณ รัฐพล พงษ์พานิช
2 คุณ ทักษ์ดนัย เกียรติธีรชัย
3 คุณ ชาญณรงค์ ศักดิ์สิริสกุล
4 คุณ กฤตธกร กันทรกรวิไล
5 คุณ กฤตธี สอาดพันธุ์
6 คุณ กฤตพจน์ จันทร์เสียงเย็น
7 คุณ กฤตยา แสวงดี
8 คุณ กิตติ์ธเนศ มนตรีธนาสิทธิ์
9 คุณ กิติพงษ์ ใจพรหม
10 คุณ เขม สิทธิสถาพรกุล
11 คุณ จารุตม์ น้ำทิพย์
12 คุณ ฉัตรชัย วงษ์น้อย
13 คุณ ชัย จงสกุลศิริ
14 คุณ ชานนท์ บึงกิจเจริญ
15 คุณ ชาย บุษกรนิล
16 คุณ ชูสกุล ตั้งสุวรรณศรี
17 คุณ ณัฐ ติยะจินดา
18 คุณ ทรงพล กั่นจิตวัฒนา
19 คุณ ธัญญะ โอฆะพนม
20 คุณ นนท์ กวั้งซ้วน
21 คุณ นฤพนธ์ ตัญวัฒนา
22 คุณ นิภาพร ไร่รัตน์
23 คุณ บุญถึง บุญแท่น
24 คุณ ปฐมพร สมเสนาะ
25 คุณ ปรเมศวร์  เซ่งกำเหนิด
26 คุณ ปรีชา ปรีดาวิจิตร
27 คุณ พงษ์ศักดิ์ วานิช
28 คุณ พีรศักดิ์ มุสิกะ
29 คุณ ไพศาล เทียบอุดม
30 คุณ ภัทร ลิ่มสกุล
31 คุณ ภาณุพงศ์ ประสิทธิ์เมตต์
32 คุณ ยุทธนา บุญเกิด
33 คุณ รัตนา เปอร์ทอง
34 คุณ วิทยา ผิวฉ่ำ
35 คุณ วีรกิตติ์ พชรกรไพบูลย์
36 คุณ ศราวุธ แก้วสอาด
37 คุณ ศุภกร จันโท
38 คุณ ศุภกิต์ อังคเมธากร
39 คุณ สมหมาย ยอดสุรพันธ์
40 คุณ สรรค์ หอมกลิ่นจันทน์
41 คุณ สรรพรรถ ศรีราตรี
42 คุณ สัจนันท์ ขวัญดี
43 คุณ สัณฑศักย์ อุปสันต์
44 คุณ สายชล แซ่เตี๋ย
45 คุณ สิทธิชัย คำใบศรี
46 คุณ สิริมา กันทิน
47 คุณ สุทธิรัตน์ หอมอยู่
48 คุณ สุพจน์ นาเพีย
49 คุณ สุรชัย สุ่มมาตย์
50 คุณ สุวัฒน์ ธนวนกุล
51 คุณ อคิน ม่วงทำ
52 คุณ อธิการ เรืองเจริญ
53 คุณ อนุรักษ์ จักรใจ
54 คุณ อลงกรณ์ พัดศรี
55 คุณ อัจฉรา กันธิยะ
56 คุณ อิทธิพงศ์ ศิวะโกเศศ
57 คุณ อิษฎา ตันเจริญ
58 คุณ เอกนรินทร์ นาเตา
 โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 3 : หลักสูตรเดือน เมษายน 2558

### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 4 อันดับแรก ###
1 คุณ ปรมินทร์ ตันวัฒนะ
2 คุณ พงค์ศักดิ์ เอี่ยมนวชาต
3 คุณ ศศิน ศุภศิลป์

4 คุณ ปิยะ ชื่นชม

5 คุณ กิตติธัช บุญจรรยา
6 คุณ ไกรภพ ไตรสรณะกุล
7 คุณ ไกรฤกษ์ ฤทธิแพทย์
8 คุณ จักรพันธ์ ชาวสวน
9 คุณ ชาครินทร์ วงศ์วชิรวัฒน์
10 คุณ ชูชาติ อรรถกานต์รัตน์
11 คุณ เชาวรินทร์ เหลืออั้น
12 คุณ ณัช ทรงประกอบ
13 คุณ ณัฐวุฒิ มีพรหม
14 คุณ ทวิวัช ชัยพิพัฒน์
15 คุณ ธนโชติ อินผ่อง
16 คุณ ธนวัฒน์ อมรจารุชิต
17 คุณ ธนากร ทองศักดิ์
18 คุณ ธรรมธัช อยู่ไทย
19 คุณ นพพงศ์ ปัญญาสอาด
20 คุณ นฤนารถ ลี้ตระกูล
21 คุณ นันทวัฒน์ สังข์จันทร์
22 คุณ บัญญัติ เต็มกิจการ
23 คุณ บุญดิษย์ บุญปั้นยศ
24 คุณ พงษ์ศักดิ์ ปัญญา
25 คุณ พิเชฐ อะถะ
26 คุณ พิเชฐ เครือวรรณ
27 คุณ พีรวัฒน์ ช่วยสงค์
28 คุณ ภาวัต ประทุมศิริ
29 คุณ มานะพงษ์ อ่อนศรี
30 คุณ รณวิต ราชหุ่น
31 คุณ รัชพล ทิงาเครือ
32 คุณ วชิรพล เท่าสิงห์
33 คุณ วศิน ชัยโรจน์นิพัฒน์
34 คุณ วัฒนพล สุวรรณจรัส
35 คุณ วัฒนา หงษ์คำ
36 คุณ วิฑูรย์ เพื่อนชอบ
37 คุณ วิสาศินีย์ นิลฉาย
38 คุณ วีระยุทธ เรียบทวี
39 คุณ ศุลีพร สมบัติ
40 คุณ สุทธิชัย มีทุนกิจ
41 คุณ สุวัฒน์ เอมสัมฤทธิ์
42 คุณ อนาวิล ขจรบุญ
43 คุณ อรุณวตี หิรัญเขว้า
44 คุณ อัชฌา พุกยิ้ม

 

 โครงการอบรมวีชาชีพ วิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 2 : หลักสูตรเดือน เมษายน 2557

### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 4 อันดับแรก ###
1 คุณ วิเชียร บุษยบัณฑูร
2 คุณ ชลทศ ประเทืองสุขพงษ์
3 คุณ พีรเดช จิระรัตนานุกูล
4 คุณ ปรีดา ภูษิต


5 คุณ กมลรัตน์ ปุ๊ดหน่อย
6 คุณ กรชา โพธิ์งาม
7 คุณ คงกฤช รัตโนดม
8 คุณ จีรวัฒน์ ศรีแจ้งทรัพย์
9 คุณ เฉลิมชัย สุทธิสาร
10 คุณ เชิดชัย บุญแดนไพร
11 คุณ ณภัทร จีระธาดากุล
12 คุณ ณัฎฐ์ชนนทน์ กลิ่นเจริญ
13 คุณ ณัฐพล ประเสริฐ
14 คุณ ดวงกมล ช่วงสุวนิช
15 คุณ ธนพล ลอยเมฆ
16 คุณ ธันวา ปิ่นทอง
17 คุณ นพพร สอนราษฎร์
18 คุณ นิติกร ศิรินัย
19 คุณ ประสิทธิ์ วงษ์จันทร์ดี
20 คุณ ปรีชา บุญเจริญสมบัติ
21 คุณ ปัญจพล แซ่ฉั่ว
22 คุณ ปิยพงษ์ ศรีดารา
23 คุณ ปิยะ อุดทา
24 คุณ ผดุงเกียรติ อุ่นสุวรรณ
25 คุณ พร้อมพงษ์ ชิณวงค์
26 คุณ พร้อมพงษ์ เจริญวงศ์ฤกษ์
27 คุณ พลฤทธิ์ ศรีจันทรา
28 คุณ ไพฑูรย์ ศรีประทีปบัณฑิต
29 คุณ ภานุพงศ์ ขยันขาย
30 คุณ ภูมิรัตน์ ศรีสาสน์รัตน์
31 คุณ มงคล นินโนธรรม
32 คุณ มานพ พิงเกษม
33 คุณ รฐนน ชัยเบญจพล
34 คุณ วรรณชัย จิตตศักดิ์
35 คุณ วราภรณ์ ลิขิตสาธรสกุล
36 คุณ วาริช ศิริแสงเลิศ
37 คุณ วิชาญ จันทะเขตร์
38 คุณ วิเชียร ตะเคียนจันทร์
39 ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
40 คุณ สรวิชญ์ นามเคน
41 คุณ สรำ บุญขาว
42 คุณ สิทธิชัย คำใบศรี
43 คุณ สุธามาศ เมืองลือ
44 คุณ สุธี ตั้งพิพัฒน์พงศ์
45 คุณ สุริยา ทองจีน
46 คุณ เสรี ใจซื่อ
47 คุณ อรารินทร์ บุษบงก์
48 คุณ เอก เล้งมั่นคง
49 คุณ เอกสิทธิ์ แสงพานิช
50 คุณ เอราวัณ รักษ์ทอง

 โครงการอบรมวิชาชีพ วฺศวกรระดับต้น รุ่นที่ 1 : หลักสูตรเดือน กรกฎาคม 2556

### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 2 อันดับแรก ###
1 คุณ อดุลย์ อินทร์อินทร์
2 คุณ สุจินต์ สุวรรณเบญจพล


3 คุณ จีรยุทธ์ ศรีทรานนท์
4 คุณ ถิรเดช ธีวราธิติกุล
5 คุณ ธิติสรรค์ อินทนนท์
6 คุณ ธีศิษฎ์ พลอยแก้ว
7 คุณ นิรุตต์ คลังมณี
8 คุณ ปริญญา อัคนิรัตน์
9 คุณ ปิยะบูลย์ วิริยะสกุลสุข
10 คุณ พงศธร ปรัชญนนทกุล
11 คุณ พงศ์พิชญ์ ชูสุน
12 คุณ ภคภพ ปิติภัทรบูรณ์
13 พ.อ.อ. ภาสกร วงศ์คำ
14 คุณ โยธิน วงศ์กันยา
15 คุณ วรวิทย์ ดิสเสถียร
16 คุณ วรุตม์ โพธิกิจ
17 คุณ วิศิษฎ์ ชูประเสริฐ
18 คุณ วุฒิพงษ์ ลาภทวี
19 คุณ ศุภชัย กิจจาบัณฑิต
20 คุณ สถิต พิมพาทอง
21 คุณ สันทัด รงค์สยามานนท์
22 คุณ สุคนธรส ปิงแก้ว
23 คุณ สุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช
24 คุณ สุภนัฐ รัตนทิพ
25 คุณ สุรพงศ์ ธวัชชัยไพศาล
26 คุณ อภิวัฒน์ เดชทิศ

 โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับวิศวกรไฟแรง จบใหม่ - อายุงาน 5 ปี รุ่นหลักสูตรเดือน ตุลาคม 2555

### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 4 อันดับแรก ###
1 คุณ พณฉัตร เชี่ยววุฒิกุล
2 คุณ ชาลี เต็มประเสริฐฤดี
3 คุณ กิตติภูมิ บัวจันทร์
4 คุณ สัญญา พิลางาม


5 คุณ กมลนภัช อภิบุญสุวรรณ์
6 คุณ กิตติพงศ์ แดงประสิทธิพร
7 คุณ กิตติภัทร โลหิตไทย
8 ว่าที่ ร.ต. คม ปลื้มทรัพย์
9 คุณ จรินทร์ เอี่ยมประภากุล
10 คุณ จิตพงษ์ กนกนัยการ
11 คุณ ชุติมา พิพัฒน์
12 คุณ โชติพงศ์ โชติปัทมนนท์
13 คุณ ณัฐพงศ์ สกลไกล
14 คุณ ณัฐวุฒิ สุภวัตรจริยากุล
15 คุณ ดนุพงษ์ สรรพอุดม
16 คุณ ถกลเกียรติ แสนสะอาด
17 คุณ ถนอมศักดิ์ จึงเจริญธนภัทร
18 คุณ ทรงพล จำปาทอง
19 คุณ ทิวากร อ่อนคำสี
20 คุณ ธรรมรัตน์ สมสีดา
21 คุณ ธีระชัย ว่องกิตติกูล
22 คุณ นฤนารถ ลี้ตระกูล
23 คุณ นันทวัฒน์ สังข์จันทร์
24 คุณ บุญญิสา ภู่นพคุณ
25 คุณ พีรพงษ์ สีคัชชะ
26 คุณ ภัทร พัฒนเดช
27 คุณ รณภพ ศรีเมือง
28 คุณ รัตนชาติ คำเกี้ยว
29 คุณ รุ่งชัย สิทธิคำทัพ
30 คุณ วัลลภ ไทรย้อย
31 คุณ ศักดิ์ชัย แซ่ฮึ้ง
32 คุณ ศิวัช ปธิชัญ
33 คุณ สถาพร เทพนฤมิตร
34 คุณ สมภพ ทะอุทัย
35 คุณ สุรวิทย์ สุขขะ
36 คุณ สุวัจชัย จูงจิตรดำรงค์
37 คุณ เสฎฐวุฒิ เดียวสุรินทร์
38 คุณ อาทิตย์ บับภาสิทธิ์
39 คุณ เอกฉัตร บ่ายคล้อย
40 คุณ เอกรินทร์ ล้อจิตติกุล

 โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับวิศวกรจบใหม่-อายุงาน 5 ปี รุ่นหลักสูตรเดือน ตุลาคม 2554

### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 2 อันดับแรก ###
1 คุณ สุภธัช พินทิสืบ
2 คุณ สันติภาพ สิงห์พิลา


3 คุณ กฤษฎา สิทธิอาภากิจ
4 คุณ กำธร เลิศธรรมกุล
5 คุณ จักรกฤษ เพชรนาดี
6 คุณ จิรบูลย์ เพชรอัศวนิล
7 คุณ ชรินทร โพธิ์สุข
8 คุณ ณัฐพงศ์ จักรวาลกิจ
9 คุณ ทิต เดือนจันทร์ฉาย
10 คุณ ธนา ชีพเจริญรัตน์
11 คุณ ธวัชชัย สุขมีทรัพย์
12 คุณ ธีชวัน ศรีสุวรรณ
13 คุณ ธีรดลน์ ศรีรอด
14 คุณ ธีรวัฒน์ วรรณศิริ
15 คุณ เนลัตถ์ มหากาญจนกุล
16 คุณ พีรศิษย์ บุญมงคลรักษา
17 คุณ พุทธชัย แสงวิโรจน์
18 คุณ วิเชียร กอเจริญวิทย์
19 คุณ วิโรจน์ สิงหโรจนะกุล
20 คุณ สราวุธ ฤชุพันธุ์
21 คุณ สุริยา ดีหมั่น
22 คุณ อรรถพล ทองหงำ
23 คุณ อาณัติ ตั้งชู
24 คุณ อาสาฬห์ชัย สุขเกื้อ
25 คุณ เอกภพ ม่วงบำรุง

 โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับวิศวกรจบใหม่-อายุงาน 5 ปี รุ่นหลักสูตรเดือน กันยายน 2553

### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1 คุณ บวรสันติ์ นวราช
2 คุณ วุฒิรัตน์ ตันวิรัช
3 คุณ สุรศักดิ์ อังสุทัตสรณ์


4 คุณ จงรักษ์ เทพศร
5 คุณ จักรพงศ์ วีรสิทธิ์
6 คุณ จิตตพัฒน์ จันทร์เพชร
7 คุณ จิระบุตร รัฐเลิศกานต์
8 คุณ จีระวงศ์ กว้างสุขสถิตย์
9 คุณ ชนะรัฐ จันทรัศมี
10 คุณ ชัยรัตน์ เอี่ยมจิรกุล
11 คุณ ชุมพล กิตติฐนิสพงษ์
12 คุณ ณัฐนันท์ ธนะสกุล
13 คุณ ธงชัย คะเณย์
14 คุณ ธวัชชัย หมวดดารักษ์
15 คุณ นนทวัฒน์ ช่างยา
16 คุณ นพพล อ่อนจำปี
17 คุณ บรรพต พูลสนอง
18 คุณ ประพันธ์ แพงมา
19 คุณ ปรัชญ์ สิริมิรินทร
20 คุณ พรเทพ พรหมแก้ว
21 คุณ ภัชราวดี ขุนทอง
22 คุณ วัชรา ยะสีดา
23 คุณ วาเรศ พิทักษ์นคราช
24 คุณ วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
25 คุณ วีรยุทธ ต่วนพันธ์ล้อม
26 คุณ วุฒิเกียรติ ทัดพิทักษ์กุล
27 คุณ เวชยันต์ กลั่นกสิกรณ์
28 คุณ ศรายุ แซ่ฉั่ว
29 คุณ ศุพกฤติ นารถพจนานนท์
30 คุณ สัญญา ชัยสงค์
31 คุณ สุธีระ ชีแก้ว
32 คุณ สุพจน์ สุขวิลัย
33 คุณ สุพัฒชัย เหมเมือง
34 คุณ เสงี่ยม เก้าเอี้ยน
35 คุณ อธิบดี ตั้งเวียงวัง
36 คุณ อภิชาติ ตอพิทักษ์ชล
37 คุณ อภิธัช วงศ์เอกอักษร

 โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับวิศวกรจบใหม่-อายุงาน 5 ปี รุ่นหลักสูตรเดือน กันยายน 2551

### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 2 อันดับแรก ###
1 คุณ พิทวัส ประพันธ์
2 คุณ อิทธิชัย ไชยลังกา


3 คุณ กิตติกร ศิลาสุวรรณ
4 คุณ กิตติชัย สิงห์นันท์
5 คุณ กิตติศักดิ์ หมัดยูก๊บ
6 คุณ เกียรติชัย คงชยะนันท์
7 คุณ ฐานันดร์ หลิมรัตน์
8 คุณ ณัฐพงศ์ อินตา
9 คุณ ดนัย รัตนวิมล
10 คุณ ดำรงเกียรติ จีนซ้าย
11 คุณ ธีรพงศ์ เณรจาที
12 คุณ ธีรยุทธ มณีศักดิ์ประเสริฐ
13 คุณ นรุตม์ เพชรจำเริญสุข
14 คุณ มนัส ขวัญพร้อม
15 คุณ รัฐพล พงษ์พานิช
16 คุณ วัชรพงษ์ สุทธิวรรณ
17 คุณ วัชรพันธ์ แสงห้าว
18 คุณ วิชัย ชำนาญพรสวัสดิ์
19 คุณ วีระชัย สุวรรณภักดี
20 คุณ สกล จันทาภากุล
21 คุณ สุพัตรา ดีแป้น
22 คุณ สุภัทรดิส สุทธารัตน์
23 คุณ จินต์ ธีระโกเมน
24 คุณ เฉลิมพล ยืนยงพิสิฐ
25 คุณ ณัฐสกนธ์ ลิมากุล
26 คุณ เธียร ธนะพรพันธุ์
27 คุณ ปภาวี ชัยถิรสกุล
28 คุณ ปิยกฤษฎิ์ โฆษิตชัยวัฒน์
29 คุณ สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร