| 1-100 | 101-200 | 201 เป็นต้นไป |

รายชื่อผู้ที่ผ่านหลักสูตร "อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับระดับต้น" หรือหลักสูตรเทียบเท่า

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับต้น"  รุ่น 12/1           
หลักสูตรเดือน กุมภาพันธ์ 2567
อบรมที่โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ 
           
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ ศรัณยู กาวงศ์ อันดับที่ 1
2   คุณ ภัทรนันท์ ชุติมานุกูล อันดับที่ 2 
3   คุณ กฤชนน คำผาย อันดับที่ 3
           
4   คุณ กฤษดา สุวลักษณ์  
5   คุณ กิจจานุพงศ์ พิพิธ  
6   คุณ จารุกิตติ์ บรรลือเผ่าพงศ์  
7   คุณ จิรัฏฐ์ จิรวรุญ  
8   คุณ จิรายุ นิยมธรรม  
9   คุณ จิรายุทธ ฉัตรเพ็ชร  
10   คุณ ฉัตริน ทรงตระกูล  
11   คุณ ฉัทดนัย อัสโม  
12   คุณ ชนนาถ วิเชียรเจริญ  
13   คุณ ชยานนท์ ขจรผล  
14   คุณ ชัยวุฒิ ทิพย์มณฑา  
15   คุณ ชาคริต จิราภัทรเดชสกุล  
16   คุณ เชิดศักดิ์ คนงาม  
17   คุณ ณพวุฒิ สุรเลิศรังสรรค์  
18   คุณ ณัฎฐพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์  
19   คุณ ณัฏฐ์พงศ์ หลากสุขถม  
20   คุณ ณัฐญาดา ทองโสภา  
21   คุณ ณัฐนนท์ มังกร  
22   คุณ ณัฐพล สาวการ  
23   คุณ ทรงนคร สิงห์ขันธ์  
24   คุณ ธนโชติ มีเฉย  
25   คุณ ธนะณัช วรวิชญาโรจ  
26   คุณ ธัญรดา วิริยะทรัพย์อุดม  
27   คุณ ธิติยา ภัทรกุลชัย  
28   คุณ ธีรวุฒิ พิณโกศล  
29   คุณ นราธิป อังกูรพาณิชญกิจ  
30   คุณ นิติกรณ์ ปั้นพุ่มโพธิ์  
31   คุณ บุรีรักษ์ นันตา  
32   คุณ ปกรณ์ กิจวัลลภ  
33   คุณ ปรัชญา บวรกลิ่น  
34   คุณ ปราโมช กาญจนศรีสุขกุล  
35   คุณ ปิยราช เกรียงไกร  
36   คุณ ปิยวดี ใจขาน  
37   คุณ ปิยะพงษ์ ดวงใจ  
38   คุณ ปุณยนุช กรดเสน  
39   คุณ เปรมกิติ ปุกทะเล  
40   คุณ พงศธร จีรภัทร์  
41   คุณ พชร ชินยศศักดิ์  
42   คุณ พันธพร ตรังคสมบัติ  
43   คุณ ภัทรวดี มีคลองแบ่ง  
44   คุณ ภาคภูมิ ทองแผ่น  
45   คุณ ภาณุพงศ์ สิทธิกรลีลา  
46   คุณ มนัส มาจุฬา  
47   คุณ รัชชานนท์ เวศกิจ  
48   คุณ วจีพร ศรียาภัย  
49   คุณ วนราช สุธรรมนิธิ  
50   คุณ วรเมธ จุลวัฒนานนท์  
51   คุณ วสุพล บุญไมตรีสัมพันธ์  
52   คุณ วัชรกร เดชคุณมาก  
53   คุณ วัฒนา เจนการ  
54   คุณ วันชาติ มโนหรทัต  
55   คุณ วาสนา เคเมือง  
56   คุณ ศรายุทธ  ปานจันทร์ดี  
57   คุณ ศักดิ์สิทธิ์ อุดมศักดิ์  
58   คุณ ศิรชัช ฉลาดแพทย์  
59   คุณ ศิรพงศ์ วัฒนกูล  
60   คุณ ศิลา ไกรฤกษ์  
61   คุณ ศุภนุช คงตุก  
62   คุณ สถาพร ป้องคงราช  
63   คุณ สุวัฒน์ หลงจิ  
64   คุณ สหพันธ์ ช่วยชู  
65   คุณ สหรัฐ พลายเพชร  
66   คุณ สหัสชัย เตโชฬาร  
67   คุณ สิทธิชัย พลายเเก้ว  
68   คุณ สุทธิพงษ์ มหาธง  
69   คุณ อมร ผดุงศักดิ์  
70   คุณ อันธิกา คำไทย  
 

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับต้น"  รุ่น 11/2           
หลักสูตรเดือน กรกฎาคม 2566
           
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ กฤตภาส เรืองเลิศพงศ์ อันดับที่ 1
2   คุณ บุษกร ดีน้อย อันดับที่ 1
3   คุณ ประสิทธิ์ อมรวุฒิโรจน์ อันดับที่ 1
4   คุณ เกริกวิทย์ มากแก้ว อันดับที่ 2
5   คุณ รัชพล ตั้งใจทวีทรัพย์ อันดับที่ 2
6   คุณ โสรยา สุขพอดี อันดับที่ 2
7   คุณ สุวัฒน์ พิทักษ์สุรชัย อันดับที่ 3
           
8   คุณ กัณณิกา ทองบุญโท  
9   คุณ กันตพณ มูลมะณี  
10   คุณ การุณรัตน์ แซ่ตั้ง  
11   คุณ กิตติภูมิ สันติวิกรานนท์  
12   คุณ ขวัญดาว ชัยจินดา  
13   คุณ คัมภีร์ ถมยางกูร  
14   คุณ ชานน ตรีมังคลายน  
15   คุณ ณัฐพร ดีมานพ  
16   คุณ ณัฐพล ประเสริฐ  
17   คุณ ณัฐพล แก้วพวง  
18   คุณ ณัฐวัตร พลอยดี  
19   คุณ ธำรงศักดิ์ ศรีวิเชียร  
20   คุณ ธีรวัต  วงษ์กมลเศรษฐ์  
21   คุณ นภสินธุ์ จินดามาตย์  
22   คุณ นรภัทร สงขะสะโรช  
23   คุณ นิธิ ทารักษา  
24   คุณ นิพนธ์ กานสันเทียะ  
25   คุณ บวรศักดิ์ อิสระถาวรสกุล  
26   คุณ บุษกรณ์ อัปการ  
27   คุณ เบญจวรรณ พลอยงาม  
28   คุณ ปภาวี กรัณยโสภณ  
29   คุณ ปิยะวัฒน์ บุญยิ่ง  
30   คุณ พนมศักดิ์ แก้วประกอบ  
31   คุณ ภมรพัฒน์   พึ่งธรรมสุจริต  
32   คุณ ภาสกร พละเดชานันต์  
33   คุณ มงคล สุวรรณ  
34   คุณ เมธวิน ทองประมูล  
35   คุณ โยธิน  พุทธิโยธิน  
36   คุณ รัฐภัทร์ สุตพร  
37   คุณ ว่าที่ ร.อ. สมหมาย ยอดสุรพันธ์  
38   คุณ ศศิพงศ์ สังสอาด  
39   คุณ ศิรายุ บานแย้ม  
40   คุณ ศิวัช เฮงพลูธนา  
41   คุณ ศุภณัฐ วัชรเมธานนท์  
42   คุณ สโรชา วารีดี  
43   คุณ สิทธิพัฒน์ ไทยเจียมอารีย์  
44   คุณ สุทธิดา ธาราดล  
45   คุณ สุรเชษฐ์ แสงจันทร์  
46   คุณ เสถียร จิ๋วภู่  
47   คุณ อนุพันธ์ โกศสืบ  
48   คุณ อรรถพงศ์ รอดสอาด  
49   คุณ อัมรินทร์ สิริศิลา  
50   คุณ อุซามะห์ อับดุลเลาะห์  
 

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับต้น"  รุ่น 11/1           
หลักสูตรเดือน เมษายน 2566 (ONLINE BY ZOOM)
           
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ อันดามัน เลขวัต อันดับที่ 1
2   คุณ พิชชา นาคง อันดับที่ 2
3   คุณ พงศธร กิจแสวง อันดับที่ 3
           
4   คุณ กฤตภาส คล้ายหิรัญ  
5   คุณ กฤษฎา ชินโน  
6   คุณ กันติชา ขัตติโยทัยวงศ์  
7   คุณ กิตติพงษ์ ศักดิ์อมตพันธ์  
8   คุณ กุลธินี สุทธิหอม  
9   คุณ เกริกชัย มาศมาลา  
10   คุณ คุณากร ผู้เจริญ  
11   คุณ จิตกร มิสาธรรม  
12   คุณ เจริญกิจ ติรณสวัสดิ์  
13   คุณ เจษฎา อุปการ  
14   คุณ เจษฎา  อุ่นเรือน  
15   คุณ ฉัตรกาญจน์ แตงทอง  
16   คุณ ฉัตรมณี แก้วเกตุสัมพันธ์  
17   คุณ ชัญญา ขาวค้างพลู  
18   คุณ ชัยธัช สุขะพิริยะ  
19   คุณ ชาญชัย ดีสาระ  
20   คุณ ชุติมน เขมะพันธุ์มนัส  
21   คุณ เชิดศักดิ์ คนงาม  
22   คุณ ต้องตา ยาชมภู  
23   คุณ ทศพล เติมสินสุข  
24   คุณ ธนพงษ์ สรรพศรี  
25   คุณ ธนวัฒน์ เทพเสนา  
26   คุณ ธนศักดิ์ กามขุนทด  
27   คุณ ธนา สมัครเกษตรการ  
28   คุณ ธนากร ชัยวิชาชาญ  
29   คุณ ธนากร อภิธนัง  
30   คุณ ธนาวุฒิ ภักดีโต  
31   คุณ ธนูทอง (ร.อ.) ชนะพาห์  
32   คุณ ธวัชชัย หยัง  
33   คุณ ธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี  
34   คุณ ธานัท เจริญฐปนัท  
35   คุณ ธีรยุทธ วงษ์สุวรรณ  
36   คุณ ธีราทร มกุลพานิช  
37   คุณ น่านฟ้า นัยนแพทย์  
38   คุณ นิพนธ์ บุญแจ่ม  
39   คุณ ปรเมษฐ์(ว่าที่ ร.ต) นิติกาล  
40   คุณ ปิยะวุฒิ อบอุ่น  
41   คุณ พชร สีปานแก้ว  
42   คุณ พรพิมล ตางจงราช  
43   คุณ พรรษกร พรรณารุโณทัย  
44   คุณ พัชรินทร์ สมเทศ  
45   คุณ พัณณ์ณิน ทัพพ์ดิเรกลาภ  
46   คุณ พิชัยยุทธ มูลมั่ง  
47   คุณ พิมพ์ชนก กำพลเดชขจรชัย  
48   คุณ พีระพงษ์ วิไลเรืองชูวงษ์  
49   คุณ ภาคิน สอนสุจิตรา  
50   คุณ ภาณุพงศ์ ศรีแพ่ง  
51   คุณ ภาษิต เลี่ยวสมบูรณ์  
52   คุณ ภูชิชช์ คุ้มแว่น  
53   คุณ มาณีวรรณ ธีรโสภิต  
54   คุณ ยุทธภูมิ ดีบุตร  
55   คุณ ยุทธศักดิ์ ตวงไธสง  
56   คุณ รสิกา เกียรติเจริญสุข  
57   คุณ รังสิมันตุ์ (ร.ท.) ตงเต๊า  
58   คุณ รัตนโชค สายสมบัติ  
59   คุณ ลดาวัลย์ ดอกดวง  
60   คุณ วรเดช ราศรี  
61   คุณ วรากร สุวรรณเรืองศรี  
62   คุณ วรากร พรหมบุตร  
63   คุณ วราวุธ เกตุเอียด  
64   คุณ วโรดม (ดร.) คำแผ่นชัย  
65   คุณ วสวัสดิ์ ไมตรีเปรม  
66   คุณ วัชรินทร์ อินต๊ะแก้ว  
67   คุณ วิชยา ปานโต  
68   คุณ วิทูรย์ เห็มสุวรรณ  
69   คุณ วิษณุ อิสระ  
70   คุณ ศราวุธ กิ่งชัยภูมิ  
71   คุณ ศิรยุทธ โมอ่อน  
72   คุณ ศุภณัฏฐ์ พวงวงศ์ตระกูล  
73   คุณ ศุภรัตน์ กลั่นเลี้ยง  
74   คุณ สมปราชญ์ พงศ์พัฒนกุล  
75   คุณ สรนันท์ ตงแก้ว  
76   คุณ สราวุธ วิเชียร  
77   คุณ สหัชพร เจียรวนาลี  
78   คุณ สิรวิชญ์ ตีวกุล  
79   คุณ สุทธิพงศ์ ปาปลูก  
80   คุณ สุธาสินี เลิศแก้ว  
81   คุณ สุธาสินี จูจันทร์  
82   คุณ สุธิชา ไชยธรรม  
83   คุณ สุนทร โชครัตน์ประภา  
84   คุณ สุรชาติ พิทักษา  
85   คุณ สุรินทร์ (พ.ต.) รอดทิม  
86   คุณ สุริยา  สร้อยสงค์  
87   คุณ องอาจ แผ่นทอง  
88   คุณ อนุวัฒน์  อ้นคง  
89   คุณ อนุวัตน์  รัตนเพชร  
90   คุณ อภิญญา รื่นสุขฤดี  
91   คุณ อภิสิทธิ์ เปี้ยฟ้า  
92   คุณ อรชพร คงวัฒนาพงศ์  
93   คุณ อลัม รื่นพิทักษ์  
94   คุณ อัษฎาวุธ บุษราคัม  
95   คุณ อาทิตย์ เซกิเน่  
96   คุณ อาทิตย์ ใฝ่จิตร์  
97   คุณ อำพล ซุ่นห้อง  
98   คุณ อุกฤษฎ์ เที่ยงตรง  
 

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับต้น"  รุ่น 10/2
หลักสูตรเดือน กรกฎาคม 2565 (ONLINE BY ZOOM)
           
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ อภิเชษฐ จันทร์แจ่ม อันดับที่ 1
2   คุณ เอกภพ พุทธอารีย์ อันดับที่ 2
3   คุณ ชวิน นิยะพัฒน์ อันดับที่ 3
           
4   คุณ กฤษดา ถวิล  
5   คุณ กิตติศักดิ์ จันทะมั่น  
6   คุณ เกรียงศักดิ์ ศรีนอก  
7   คุณ เกวลิน โฉมเฉลา  
8   คุณ เกศศักดิ์ ละดาดก  
9   คุณ เกียรติภูมิ ศักดิ์มงคลเพชร  
10   คุณ ขจรพงษ์ พูลแจ้ง  
11   คุณ คงฤทธิ์ ชีพทรงสุข  
12   คุณ คีตวัฒน์ นาคสิทธิ์  
13   คุณ จักรพันธ์ น้อยก้อม  
14   คุณ จารุพงษ์ เหตุทอง  
15   คุณ ชยานิศ พานวงศ์  
16   คุณ ชัชฎาภรณ์ เพ็งจันทร์  
17   คุณ ชัยยศ ถาพินนา  
18   คุณ ชิตพล ทับชุม  
19   คุณ ฐิติพงศ์ ธนาสัมฤทธิ์  
20   คุณ ณรงค์เกียรติ สีแดด  
21   คุณ ณัฏฐกฤติ เทพทอง  
22   คุณ ณัฏฐ์นรี บันลือปัญญาดี  
23   คุณ ณัฐกานต์ ใสสะอาด  
24   คุณ ณัฐชัย จันทร์เครื่อง  
25   คุณ ณัฐทิชา ขัตติยะ  
26   คุณ ณัฐนัย แก้วพินิจ  
27   คุณ ณัฐปราชญ์ ตั้งวัฒนารัตน์  
28   คุณ ณัฐปวินท์ อัครเมธาวริท  
29   คุณ ณัฐภัทร ภัทรเวสสกุล  
30   คุณ ณัฐรินทร์ สถาพรพิบูลย์  
31   คุณ ณิชารัศม์ ปิยะศักดิ์อักษร  
32   คุณ ธนกฤต มงคลชีพ  
33   คุณ ธนนต์ เชียวพานิชย์  
34   คุณ ธนพัฒน์ หุตะมาน  
35   คุณ ธนวัฒน์ วัดยิ่ง  
36   คุณ ธนากร แก้วหาวงศ์  
37   คุณ ธฤต ธัมพิพิธ  
38   คุณ ธีร์ธวัช พันเหนือ  
39   คุณ นครินทร์ ทองประทุม  
40   คุณ นโม เหนียนเฉลย  
41   คุณ นริศรา อินนวย  
42   คุณ นิพนธ์ ดอนกระโทก  
43   คุณ บดินทร์ ชุงลิมชิง  
44   คุณ บัณฑิต จงวิไลเกษม  
45   คุณ ประกฤษฎ์ ค้าไป  
46   คุณ ปรัชญา จันทร์แก้ว  
47   คุณ ปิตาศิกานต์ วิไลประสงค์  
48   คุณ พรประเสริฐ เชื้อบุญ  
49   คุณ พลวัฒน์ ผุดวาย  
50   คุณ พีรธัช โชคกิติวัฒน์  
51   คุณ ภรัญญู รีรมย์  
52   คุณ มงคล อ่วมนนท์  
53   คุณ มณฑา เอี่ยมเจริญวิทย์  
54   คุณ รัชวิช อินต๊ะสืบ  
55   คุณ วงศกร หงษ์วานิช  
56   คุณ วรกร ศรีพิพัฒน์  
57   คุณ วรรณกร กล่อมจิต  
58   คุณ วรวุฒิ บุญฮก  
59   คุณ วฤพัฒน์ วาจาดี  
60   คุณ วิรุฬห์ ศิริมณีกรานต์  
61   คุณ วิศรุต หงษ์นภา  
62   คุณ ศริตวรรธน์ รุ่งแสงคำพันธุ์  
63   คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ศรีโสภา  
64   คุณ ศิริพรรณ อินทนาม  
65   คุณ ศิริรัตน์ เฮงสิ  
66   คุณ ศุภณัฐ พงษ์พันธ์  
67   คุณ ศุภพร ฉัตรคุณ  
68   คุณ สมเจตน์ บุญเนียม  
69   คุณ สมพร แสนลี  
70   คุณ สมโภช คชนิล  
71   คุณ สราวุธ ฉิมพาลี  
72   คุณ สัณห์เพชร รงค์สถิต  
73   คุณ สุภาภรณ์ กลิ่นเกษร  
74   คุณ สุริยา สิทธิดำรงค์  
75   คุณ หทัยภัทร ฤทธิ์มนตรี  
76   คุณ อมรชัย ตั้งผจงวิวัฒน์  
77   คุณ อันธิกา คำไทย  
78   คุณ อัมพร แสงหอย  
79   คุณ อุดมเดช ปานเงิน  
80   คุณ เอกภพ วงศ์สามศร  
81   คุณ เอกราช สิงห์สุทธิชาติ  
 

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับต้น"  รุ่น 10/1
หลักสูตรเดือน เมษายน 2565 (ONLINE BY ZOOM)
           
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ ศุภสิทธิ์ ดงแสนสุข อันดับที่ 1
2   คุณ ชยกร สุรีย์กมลชัย อันดับที่ 2
3   คุณ อุทัยรัตน์ ปิยะสันธ์ชาติ อันดับที่ 3
           
4   คุณ กรชนก ธนสมบูรณ์  
5   คุณ กฤษณชัย พิพัฒน์ธนวงศ์  
6   คุณ กฤษณะ อาจหาร  
7   คุณ เกวลี ชอบพานิช  
8   คุณ ขจรภพ หอมจันทร์  
9   คุณ คมสัน ปัญจะเภรี  
10   คุณ จักริน ชูทรัพย์  
11   คุณ จารุมาศ มีมาก  
12   คุณ จิราวุฒ โกมล  
13   คุณ จุฑารัตน์ ทองดอนหัน  
14   คุณ เจษฎาพร อินทร์ตา  
15   คุณ ฉันท์ เลาประสพวัฒนา  
16   คุณ ชยธร นันทพิศาล  
17   คุณ ชัยวุฒิ ทิพย์มณฑา  
18   คุณ ชัยสิทธิ์ หว่างสิทธิ์  
19   คุณ ชาญณรงค์ ปัจฉิมมี  
20   คุณ ซ้อฟวรรณ หะยีอารง  
21   คุณ ฐกฤต ภู่สี  
22   คุณ ณภัทร วิเชียรแพทยาคม  
23   คุณ ณภัทร สุขวัฒนมงคล  
24   คุณ ณัฐกร ฝั้นมณีวรรณ์  
25   คุณ ณัฐกิตติ์ สมบัติสถาพร  
26   คุณ ณัฐฐาพล ศรนิล  
27   คุณ ณัฐพล เจิมเจิดพล  
28   คุณ ณัฐภูมิ ทองเกิด  
29   คุณ ณัฐวัฒน์ น้อยมอย  
30   คุณ ณัฐสินี เอื้ออารีรัชต์  
31   คุณ ณัทธนกฤต ทองดอนหัน  
32   คุณ ณิชชรีย์ พงค์พัชรรักษ์  
33   คุณ ทรงกรต จัดนอก  
34   คุณ ธนกร พงษ์ไทย  
35   คุณ ธนทัต วุฒิคุณ  
36   คุณ ธนนท์ กาญจโนภาศ  
37   คุณ ธนพงษ์ อุสุพันธ์  
38   คุณ ธนพงษ์ เทพสุด  
39   คุณ ธนวัฒน์ อัฐเศรษฐ์  
40   คุณ ธนารีย์ ศรีสวัสดิ์  
41   คุณ ธรรมรักษ์ โทนาอรรถ  
42   คุณ นพรัตน์ สมศักดิ์  
43   คุณ นฤภัทร หาทรัพย์  
44   คุณ นันท์นภัส สุขเจริญ  
45   คุณ นิวัฒน์ สุวรรณเสริม  
46   คุณ บรรพต มงคลสกุลกิจ  
47   คุณ บัณฑิตย์ สุขประเสริฐ  
48   คุณ ปรัชญา สกุลตัน  
49   คุณ พงศธร โมธินา  
50   คุณ พัณณิตา อ่อนศรีชัย  
51   คุณ พิทยุตม์ ศรีขวา  
52   คุณ พินิจ เฟื่องกมลเวช  
53   คุณ พิบูลย์ ไพเราะ  
54   คุณ พีรศุษม์ ไชยศรีมณีพรรณ  
55   คุณ แพรวพธู เพียรชูชัย  
56   คุณ มงคล แสงสว่าง  
57   คุณ มงคล เตชรุ่งกวิน  
58   คุณ รฐณล เอกพงศ์พันธุ์  
59   คุณ ลดาวัลย์ พลมั่น  
60   คุณ วิชา ธรรมทัต  
61   คุณ วิศัลยา ศิลป์อโณทัย  
62   คุณ วุฒิชัย รักษ์กำเนิด  
63   คุณ ศรัณยู สาริบุตร์  
64   คุณ ศักดิ์ดา สุวรรณ  
65   คุณ ศิรเมศร์ ศรีสวัสดิสุกล  
66   คุณ ศุภกฤษดิ์ มีระหันนอก  
67   คุณ ศุภฤกษ์ นวลสุวรรณ  
68   คุณ สัญญา สัมฤทธิ์  
69   คุณ สิทธิชัย (ว่าที่ ร.ต.) ตระการวรกุล  
70   คุณ สุธิดา ภิรมย์ปาน  
71   คุณ สุธิดา ทีปรักษพันธุ์  
72   คุณ สุรเชษฐ มะลิลา  
73   คุณ สุวัฒน์ บุญศาสตร์  
74   คุณ สุวัฒน์ชัย  กาดนอก  
75   คุณ อธิวัฒน์ โคนอำคา  
76   คุณ อภิสิทธิ์ วรรณรัตน์  
77   คุณ อรพิมล พานิชยะมนตรี  
78   คุณ อาทิติยา รื้อยอด  
79   คุณ อานันต์ หอมเนียน  
80   คุณ อิทธิภัทร  ยะศะนพ  
81   คุณ อุชุกร ทวิพัฒน์  
82   คุณ อุษณีย์ ผลเพชร  
83   คุณ เอกชาติ เพ็ชรอัดขาว  
84   คุณ เอกวัฒน์ สุวรรณวงศ์  
85   คุณ เอกศิษฐ์ วัชรพิธานรัตน์  
 

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับต้น"  รุ่น 9/1
หลักสูตรเดือน มิถุนายน  2564
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 6 อันดับแรก ###
1   คุณ บูรณ์พิพัฒน์  นิ่มนวลพานิช  อันดับที่ 1
2   คุณ กฤษกร  ชูสกุล  อันดับที่ 2
3   คุณ ฉัตรชัย  ชุติมาทร  อันดับที่ 2
4   คุณ มโน  จันทร์กระจ่าง อันดับที่ 2
5   คุณ เจษฎา กฤษณนนท์  อันดับที่ 3
6   คุณ สุพลรัตน์  อารีวโรดม  อันดับที่ 3
           
7   คุณ กนกวรรณ   ประมะลิ  
8   คุณ กันต์ทวี  โชคชัยไพศาล   
9   คุณ เกริกพล   เจริญวิไลสุข   
10   คุณ จักรพงษ์  พร้อมมูล  
11   คุณ จิรพัฒน์  เชิดชูพันธ์เสรี   
12   คุณ จิรภัทร  ทรงประวัติ   
13   คุณ เจตน์ดนัย  อิทธิมณฑล  
14   คุณ เจษดา  เปรมชื่น   
15   คุณ ชนนท์  เพียรเพิ่มภัทร   
16   คุณ ณฐภัทร  ธนาดิษย์  
17   คุณ ณัฐ  พงษ์เกษมวิวัฒน์  
18   คุณ ณัฐดนันท์  ชัยวงค์   
19   คุณ ณัฐพงษ์  มีมา   
20   คุณ ดนัย  อรุโณทัยสกุล   
21   คุณ แดน  ชีรนานนท์   
22   คุณ ทัตเทพ   เฮงสาโรชัย  
23   คุณ ทิวัตถ์  พุ่มสงวน   
24   คุณ ธนดล  วชิรธาราภาดร   
25   คุณ ธนนริศร์ พิสิทธิ์ธนโชติ   
26   คุณ ธิติชัย  แซ่ตัน   
27   คุณ ธิบดินทร์  แสงสว่าง   
28   คุณ ธีรชาติ  จิตต์จริง   
29   คุณ ธีรเธียรรัตน์ ชูศรีบุตร  
30   คุณ นภดล เรียมริมมะดัน  
31   คุณ นรินทร์  สร้อยเชื้อดี   
32   คุณ นิรวิทธ์  ภูผา   
33   คุณ ปัญญาตรี  พรชัยศักดิ์   
34   คุณ พงศธร  ทับสมบัติ   
35   คุณ พงศธร  ธรรมปิยะ  
36   คุณ พงศ์ปณต  วรรณพงษ์   
37   คุณ พชร  ใสฉิม   
38   คุณ พนา  เทพา   
39   คุณ พัชรพล  ทองภักดี   
40   คุณ พัฒนพันธุ์ ทินกร ณ อยุธยา   
41   คุณ พันธวิทย์  จุลพรหม   
42   คุณ พิชชากร  ลอระพงษ์   
43   คุณ พิมล  บุญมี   
44   คุณ พิศณุ  สาธิตนิมิตชัย   
45   คุณ ภัคพล  ศรีประทีปบัณฑิต   
46   คุณ มานิตา  ผสมประโยชน์   
47   คุณ รัตน์ตกร   ชูวงศ์   
48   คุณ ราชภูมิ  เติมผล   
49   คุณ รินทร์ลภัส  ทัพพ์ดิเรกลาภ   
50   คุณ เรวัตร  พรหมสุทธิ์   
51   คุณ วรากร  เส็งมิ   
52   คุณ วันเฉลิม  พีรพัฒนภูมิ  
53   คุณ วิศิษฎ์  ชูประเสริฐ   
54   คุณ ศักรินทร์  มอซอ   
55   คุณ สัจจพจน์  ชูคต   
56   คุณ สันติภาพ   เทพาคำ   
57   คุณ สุนทร  ไชยเดช   
58   คุณ สุมาลี แก้วกอง   
59   คุณ สุรางคณางค์  กันประเสริฐ   
60   คุณ หัสนัย ช่วยพิมาย   
61   คุณ อภิญญา  ธีรการุณวงศ์   
62   คุณ โอฬาร  เลี่ยมสกุล  

 
 

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับต้น"  รุ่น 8/1
หลักสูตรเดือน กรกฎาคม  2563
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 4 อันดับแรก ###
1   คุณ ฤทธิชล อัครปัญญาธร อันดับที่ 1
2   คุณ ปฏิภาณ อัศวแสงทอง อันดับที่ 2
3   คุณ เจษฏาภรณ์ คณาศรี อันดับที่ 3
4   คุณ สิรีน เฌอรีรักษ์ อันดับที่ 3
           
5   คุณ กรณ์ดนัย คำกระสินธุ์  
6   คุณ กฤษฏา ฤทธิ์บำรุง  
7   คุณ จักรพงศ์ แสงสีรัตนกุลชัย  
8   คุณ จักริน บัวสวัสดิ์  
9   คุณ จีรทีปต์ นนทมิตร  
10   คุณ จีรพัฒน์ วงศ์ตระกูล  
11   คุณ จีรพัฒน์ ธนอารักษ์  
12   คุณ เจตนิพัทธ์ ทองนพรัตน์  
13   คุณ เจนณรงค์ นามบำรุง  
14   คุณ ชนวีร์ สุรกานต์กุล  
15   คุณ ชยพล วันดีเรืองไพศาล  
16   คุณ ณัฐวุฒิ ด่านรักษา  
17   คุณ ทรงสิทธิ เคลื่อนคล้อย  
18   คุณ ธนพล ชนาลังการ  
19   คุณ ธนพล คุณธาราภรณ์  
20   คุณ ธนมงคล คงใหญ่  
21   คุณ ธนวัฒน์ สุทธิแพทย์  
22   คุณ ธนาดล ศรีทอง  
23   คุณ ธิติมา แซ่คู  
24   คุณ ธีรภัทร จิระนันทิพร  
25   คุณ นพรัช วงศ์ปัญญา  
26   คุณ นภัทร ชลประเสริฐสุข  
27   คุณ นรวัฒน์ หิรัญสัจจาเลิศ  
28   คุณ นฤพล ยอดระยับ  
29   คุณ ปิยพงษ์ ศรีดารา  
30   คุณ ปุณยภาคย์ แซ่ชั่น  
31   คุณ พงศธร โชติมุกตะ  
32   คุณ พัฒน์พงษ์ วงศ์แต้ม  
33   คุณ พีรณัฐ ภิรมย์ชัยกิจ  
34   คุณ ภัทรพงศ์ สุขโข  
35   คุณ วชิรวิทย์ อุทัย  
36   คุณ วชิระ สุริยา  
37   คุณ วรวุฒิ มีชัย  
38   คุณ วรัญญา นุชน้อย  
39   คุณ วศิน ศรีวรรณ  
40   คุณ วสันต์ จันทร์ลอย  
41   คุณ วีรวุฒิ ดาโอะ  
42   คุณ ศิริชัย มงคลธนารักษ์  
43   คุณ ศิรินทิพย์ อดุลสีหวัตต์  
44   คุณ สิรวิชญ์ รัตนเมธาชาติ  
45   คุณ สุทธิศักดิ์ ศรีหอม  
46   คุณ สุปรัชญา อิ่มเพ็ง  
47   คุณ เสาวลักษณ์ อุ่นแก้ว  
48   คุณ อภิชาติ ปู่มี  
49   คุณ อภิชาติ คุ้มภัย  
50   คุณ อรรถพล ปริญญาวุฒิชัย  
51   คุณ อิทธิพงศ์ ทิวะเจริญวงศ์  
52   คุณ เอนกพงศ์ อภิธรรมบัณฑิต  

 
 

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับต้น"  รุ่น 7/1
หลักสูตรเดือน เมษายน 2562
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 4 อันดับแรก ###
1   คุณ รวิน ธัญวิจิตรกุล อันดับที่ 1
2   คุณ อนุศักดิ์ วงศ์ไพศาลเจริญ อันดับที่ 1
3   คุณ ณัฐวัตร ลีลาจินดาไกรฤกษ์ อันดับที่ 2
4   คุณ วิชญ์ ชัยธีระพันธุ์กุล อันดับที่ 3
           
5   คุณ กฤตกร กาญจนภินพงศ์  
6   คุณ กวิน หลิมจานนท์  
7   คุณ กัตศิมา ดำด้วงโรม  
8   คุณ กิตติศักดิ์ คำสินลา  
9   คุณ โกสินทร์ ทศไนยธาดา  
10   คุณ คุณานันท์ ทองพันธุ์  
11   คุณ จตุรพร วงศ์เล็ก  
12   คุณ จักรกฤษณ์ บุญคง  
13   คุณ จาตุรงค์ มีวงษ์  
14   คุณ จารุวิทย์ สุขเกษม  
15   คุณ เฉลิมเกียรติ ยิ่งกำแหง  
16   คุณ ชนัฏฐา กระแสสินธุโกมล  
17   คุณ ชนาธิป พรหมพนาพิทักษ์  
18   คุณ ชาติชาย ลีลาสิริวิไล  
19   คุณ ชิโนรส ช่อชู  
20   คุณ ชุติวัต ใจเพชร  
21   คุณ ณัฐพล ตังคพิพัฒน์  
22   คุณ ณัฐพล นนท์ธนารักษา  
23   คุณ ณัฐพล จีนะวานิช  
24   คุณ ณัฐพันธุ์ แต้ชูวงศ์  
25   คุณ ณัฐวุฒิ แท่นนิล  
26   คุณ ดลหทัย ประคองจิตร์  
27   คุณ ธเนตร โพธิละเดา  
28   คุณ ธรชญาน์ สุขโข  
29   คุณ นราวิชญ์ โกศล  
30   คุณ บดินทร์เดช ใจสว่าง  
31   คุณ ปิติภัทร ขาวแสง  
32   คุณ พงศ์ธนา เม่ยนิ่ม  
33   คุณ พศวีร์ แซ่ลิ้ม  
34   คุณ พีรพัทธ์ อุปนันทเศรษฐ์  
35   คุณ ภากร ซื่อเจริญกิจ  
36   คุณ ภาคภูมิ มั่นสิทธิกุล  
37   คุณ ภูธเนศ สีดำ  
38   คุณ มนฑิตา จันทนะสุคนธ์  
39   คุณ รักษณาลี เลอไกรสิทธิ์  
40   คุณ รัฐพงษ์ บุดดีคง  
41   คุณ รามณี    อัคคี  
42   คุณ เรวัฒน์ นิลเนตร  
43   คุณ วชิรวิทย์ ฤทธิ์บุญลาภ  
44   คุณ วณิช หมั่นพลศรี  
45   คุณ วนัชพร คงนคร  
46   คุณ วิทยา ทาสีแสง  
47   คุณ วิรัช แซ่โฮ  
48   คุณ วีรยุทธ อินทรเดช  
49   คุณ วีรศักดิ์ คล้ายสุวรรณ  
50   คุณ ศราวุธ สุปันตี  
51   คุณ ศิมาภรณ์ ยุทธชิต  
52   คุณ สมเกียรติ กล่อมเกลี้ยง  
53   คุณ สรศักดิ์ บริครุฑ  
54   คุณ สุกฤษฎิ์ สุวรรณพัตรา  
55   คุณ สุภัทร ขาวสุวรรณ  
56   คุณ สุรบถ สุจริตจันทร์  
57   คุณ สุริยา ชัยนคร  
58   คุณ อภิรักษ์ บุญสุวรรณ์  
59   คุณ อรรถวิทย์ เจนาคม  

 
 

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับต้น"  รุ่น 7/2
หลักสูตรเดือน สิงหาคม 2562
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ ณัฐพันธุ์ สวัสดิยากร อันดับที่ 1
2   คุณ ทัศน์ไชย ธนารักษ์วานิช อันดับที่ 2
3   คุณ พณรัตน์ แสงจันทร์ อันดับที่ 3
           
4   คุณ จตุภูมิ มูลละออง  
5   คุณ จิรัฐติ ทองพะวา  
6   คุณ จีริสุดา อิษฎ์วิกรัย  
7   คุณ ฉัตรสุพร ศรีพงษ์ชัย  
8   คุณ ชนิดาภา พัฒน์ชนะ  
9   คุณ ชวัลวิทย์ เจนปรีดากุล  
10   คุณ ชวิศ ไทยสุริยะ  
11   คุณ ชัชพล ทุเรียนงาม  
12   คุณ ชัยยุทธ ปิ่นแช่ม  
13   คุณ เชน เรืองพัฒนา  
14   คุณ ณภัทร คูสุวรรณ์  
15   คุณ ณัฐนนท์ สันติมโนกุล  
16   คุณ ณัฐพงศ์ ภูวไนยวีรพงศ์  
17   คุณ เด่น จันทร์ทองอ่อน  
18   คุณ ทัชพงษ์ บุตรโคตร  
19   คุณ ธนพร เมืองขำ  
20   คุณ ธนิษฐาน พรมหงษ์  
21   คุณ ธวัชชัย ชูทอง  
22   คุณ ธิติชัย แซ่ตัน  
23   คุณ ธิติวุฒิ องอาจอภิชาติกุล  
24   คุณ ธีระพงศ์ ศรีสุข  
25   คุณ ธีรัตว์ ศรีกิจการ  
26   คุณ นันทวุฒิ ขุนแก้ว  
27   คุณ ปลิดา สุวรรณวิศาล  
28   คุณ ปัณณวิชญ์ สะมะแอ  
29   คุณ ปัทมาภรณ์ ขำเนตร  
30   คุณ ปิยนันทน์ เลาหบุตร  
31   คุณ พชรพรรณ พงษ์ศิริ  
32   คุณ พัฒนา คุ้มไข่  
33   คุณ พีรณัฐ รุ่งรำพรรณ  
34   คุณ ภาคย์ ปูรณามระ  
35   คุณ ภูวดล บัวก้านทอง  
36   คุณ มนูญ ยอดสุทธิ  
37   คุณ ยุทธนา สุพรมอินทร์  
38   คุณ รวิวรรณ ติระวงศ์  
39   คุณ วรวุฒิ เลิศนา  
40   คุณ ศรัณย์ มูลทองน้อย  
41   คุณ ศราวุธ นันทะจันทร์  
42   คุณ ศักดิ์ศรี ศรีอุไร  
43   คุณ ศุภรดา เกื้อมา  
44   คุณ สถิตย์พงศ์ สุวรรณศรี  
45   คุณ สรศาสตร์ พงษ์อักษร  
46   คุณ สืบสกุล สุขุมานันท์  
47   คุณ สุรพงษ์ บินอุมา  
48   คุณ สุรศักดิ์ สร้อยงาม  
49   คุณ สุรศักดิ์ อเนกบุญสม  
50   คุณ สุระไกร ปรีชาวงศ์  
51   คุณ อดิศักดิ์ ล้วนวิเศษ  
52   คุณ อนุรักษ์ สารชิมา  
53   คุณ อรรถกร   วงษ์ทับทิม  
54   คุณ อาทิตย์ ทองสม  
55   คุณ อิทธิกร กลิ่นโซดา  
56   คุณ อุกฤษฏ์ ใจงาม  
 

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับต้น"  รุ่น 7/3
หลักสูตรเดือน พฤศจิกายน 2562
 
1   คุณ กรวิชญ์ เลิศพานิช  
2   คุณ กฤตภาส ศรีจันทร์  
3   คุณ กิตติกวิน งามขำ  
4   คุณ กิตติภูมิ เพียรดี  
5   คุณ กิติชัย ว่องนิยมเกษตร  
6   คุณ เกรียงไกร ดำรงสกุล  
7   คุณ จักรกฤษณ์     เทียนสุวรรณ์   
8   คุณ เฉลิม นาคำ  
9   คุณ ชญานนท์ ลิ่มสกุล  
10   คุณ ชัชพล สุขคณา  
11   คุณ เตชสิทธิ์ สุขประเสริฐ  
12   คุณ ธีร์วรา ธชพันธ์  
13   คุณ บุณยนุช สัมฤทธิ์  
14   คุณ ปตินันท์ ปัญญะโส  
15   คุณ พรชัย เสือยาง  
16   คุณ ยุทธการ สังหาร  
17   คุณ ระพีพัฒน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  
18   คุณ วงศกร ภิรมย์ไกรภักดิ์  
19   คุณ วรเวช พิพิธวณิชการ  
20   คุณ วศิน พรหมศรีสวัสดิ์  
21   คุณ วุฒิชัย เจียรอุดมทรัพย์  
22   คุณ ศุภกิจ กงจิบ  
23   คุณ สุชาติ ดีสันเทียะ  
24   คุณ สุเนตร จิตจำนงค์  
25   คุณ สุประวีณ์ เดชะบารมีธรรม  
26   คุณ สุวัฒน์ สวัสดิ์มงคล  
27   คุณ อรสินีภัทร์ เหลืองสกุล  
 

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับต้น"  รุ่น 6/1
หลักสูตรเดือน มีนาคม 2561 
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ ธีรพงศ์  เณรจาที อันดับที่ 1
2   คุณ ปริญญา แซ่ลี้ อันดับที่ 2
3   คุณ พสกร มานะจิตร์พันธ์ อันดับที่ 3
           
4   คุณ กฤษฎา ฤกษยาม  
5   คุณ กัมพล สุนันดา  
6   คุณ กิตติพงศ์ โชคกิตเดชา  
7   คุณ จักรพันธ์ สุขสุวรรณ  
8   คุณ จิราวัฒน์ หงษ์สิบแปด  
9   คุณ ฉัตรมงคล อำภามณี  
10   คุณ ชนะพล บำรุงศิลป์  
11   คุณ ชลธิชา โพธิโชติ  
12   คุณ โชคชัย ทองสุกมาก  
13   คุณ ฐานพันธ์ สร้อยศรี  
14   คุณ ณธีพัฒน์ ภัคหิรัญเรืองกุล  
15   คุณ ณัฐกิจ นิมิตรดีเลิศ  
16   คุณ ณัฐปคัลภ์ ตรีเนตร  
17   คุณ ณัฐภัทร กิจวรรณ  
18   คุณ ตุลยวัต เพ็ชรดี  
19   คุณ ทศพล ธนวชิรา  
20   คุณ ธนา ชีพเจริญรัตน์  
21   คุณ ธนากร ดอนเลย  
22   คุณ ธีทัต ภิสัชเพ็ญ  
23   คุณ นพดล นนท์สาย  
24   คุณ นิสาลักษณ์ นนท์สาย  
25   คุณ บัณฑิต จงวิไลเกษม  
26   คุณ ปณต ปั้นเก่า  
27   คุณ ประจักษ์ นิลนนท์  
28   คุณ ประยุทธ เถลิงนวชาติ  
29   คุณ ปรีชา สุขขี  
30   คุณ พงศ์พิสุทธิ์ คงด่าน  
31   คุณ พรชัย เสถียรนพเก้า  
32   คุณ พลกฤต ผิวหนองอ่าง  
33   คุณ พอพงษ์ ภาคภูมิ  
34   คุณ ภณพิสิษฐ์ ระพีปุญญพัฒน์  
35   คุณ ภัฏ จันทะเมือง  
36   คุณ ภาณุพงศ์ ศิริไพบูลย์  
37   คุณ ภาณุวัตร เกษรทอง  
38   คุณ มัณฑณา โพธิสุนทร  
39   คุณ มาลินี วงศ์วัฒนวิสุทธิ์  
40   คุณ เมธา ไชยประสพ  
41   คุณ เมธาสิทธิ์ หุ่นนาค  
42   คุณ รณภพ วีระพจนา  
43   คุณ วสันต์ จันทร์ผ่องจินดา  
44   คุณ วิจิตร แสงสุทธิ  
45   คุณ วิชัยรัชต์ ตระกูลรังสิ  
46   คุณ วิธิสรรค์ จีระกัน  
47   คุณ ศรัณยู ชัยภูมิ  
48   คุณ ศรายุทธ์ สันเต๊ะ  
49   คุณ ศุภฤกษ์ ศิริขอนแก่น  
50   คุณ สมโชค สุวรรณนิมิตร  
51   คุณ อนุชา ทิพย์ใจเอื้อ  
52   คุณ อรรถวิทย์  จุลภารพิมล  
53   คุณ อัจฉรา ดาวช่วย  
54   คุณ อาสาฬห์ชัย สุขเกื้อ  
55   คุณ อุกฤษฏ์ จำปาชนม์  
56   คุณ เอษณีย์ เทวานุรักษ์  
 

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับต้น"  รุ่น 6/2
หลักสูตรเดือน กรกฎาคม 2561 
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 5 อันดับแรก ###
1   คุณ เอกวัฒน์ สันทัดพร้อม อันดับที่ 1
2   คุณ ภาสพิมล ชาตยาภรณ์ อันดับที่ 1
3   คุณ ชวานนท์ รัตนชัยดุษฎี อันดับที่ 1
4   คุณ ชยธร เลการัตย์ อันดับที่ 2
5   คุณ กีรติ สาเงิน อันดับที่ 3
           
6   คุณ กรกฤช เมฆาพันธุ์  
7   คุณ กฤษณ์ แก้วศรี  
8   คุณ คฑาวุฒิ อุดมนอก  
9   คุณ ฉัตรชัย อ้นภักดี  
10   คุณ ชัยสิทธิ์ สุทธิวงศ์สุนทร  
11   คุณ ณัฐพงศ์ แก้วปัญหา  
12   คุณ ณัฐพล  นามมะเริง  
13   คุณ ธนพรรค์ ชุมพงศ์  
14   คุณ ธวัชชัย กันทวิเดช  
15   คุณ ธัชวัฒน์ เลิศอนันต์  
16   คุณ ธารทิพย์ จีนอนันต์  
17   คุณ นรินทร ปุญญนิรันดร์  
18   คุณ นัฐพงศ์ ปินตา  
19   คุณ บัณฑิต ภูกิ่งหิน  
20   คุณ เบญจวัลย์ บุตรหินกอง  
21   คุณ ปกรณ์ ถีติปริวัตร์  
22   คุณ ปรัชญา สระสมศรี  
23   คุณ พงศกร อิ่มเอิบสิน  
24   คุณ พงษ์ศักดิ์ สินธีรภาพ  
25   คุณ พรเทพ บุญสรรค์  
26   คุณ พัชรกร แสงบุญ  
27   คุณ พัฒน์ญศักดิ์ สุนทรชื่น  
28   คุณ พิบูลย์ เหลืองวงศ์วาน  
29   คุณ เรวัต อาชานัยนันท์  
30   คุณ เรวันตรัย ทองล้วน  
31   คุณ เรือนแก้ว วิเศษธาร  
32   คุณ วรเชษฐ์ ชื่นเดือนเพ็ญ  
33   คุณ วีระชาติ เหียเกตุ  
34   คุณ สรภพ พรมประเสริฐ  
35   คุณ สรวิศ ปลาสะกา  
36   คุณ สุพัฒน์คเดช ทรัพย์โชคสกุล  
37   คุณ สุริยา เที่ยงแท้  
38   คุณ อนุสรณ์ แตงเที่ยง  
39   คุณ อภิสิทธิ์ วงศ์ชัย  
40   คุณ อรรถพล รัตนบุตร  
41   คุณ อรัญ หงส์ถาวรสิริ  
42   คุณ อริยะ รุ่งสรรเสริฐ  
43   คุณ อาทิตย์ ราชวงศ์  
 

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับต้น"  รุ่น 6/3
หลักสูตรเดือน ตุลาคม 2561 
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ พัฒนะ เมฆขำ อันดับที่ 1
2   คุณ ชลธี เอื้อเมธิยางกูล อันดับที่ 2
3   คุณ ปิยชัย ใหญ่เสมอ อันดับที่ 3
           
4   คุณ กฤษณะ อยู่อาจินต์  
5   คุณ ไชยวัฒน์ พึ่งผล  
6   คุณ ณัฐพล โยกาศ  
7   คุณ ณัฐวัฒน์ ศักดิ์วิมลพร  
8   คุณ ณัฐวุฒิ ดวงสุวรรณ  
9   คุณ ตุลย์ จันทวัชรากร  
10   คุณ ธนวรรษ เมฆประเสริฐสุข  
11   คุณ ธีรภัทร์ สวัสดิพละ  
12   คุณ ธีระยุทธ สุดาปัน  
13   คุณ นฤวิชญ์ ทองใหญ่  
14   คุณ นุกูล โกกิจ  
15   คุณ เบญจมาศ สว่างวรรณวงศ์  
16   คุณ ปฎิมาภรณ์ ทักขินัย  
17   คุณ ปิยภัทร ชอบจิตต์  
18   คุณ พงศ์พล รัตนพงศ์ภักดี  
19   คุณ วรรณศักดิ์ ยินสูงเนิน  
20   คุณ วัลลภ จิริสิริกุล  
21   คุณ วีรศักดิ์ ศุภธนวิเชียร  
22   คุณ ศุรวีร์ ม่วงสกุล  
23   คุณ สังคม นามบุญลือ  
24   คุณ สุขเกษม ศรีงาม  
25   คุณ สุทธยา หนองน้อย  
26   คุณ สุนิสา ปู่เถา  
27   คุณ สุภารัตน์ ขจิตวิวัฒน์  
28   คุณ สุวัฒน์ ชิดทอง  
29   คุณ อธิป รักเสรี  
30   คุณ อนุชิต ชุมแก้ว  
31   คุณ อภิรัฐ โพธิ์พงษา  
32   คุณ อรรณพ ทองอุ่น  
33   คุณ อุษณีย์ จันทรมณี  
34   คุณ เอกพล บุญอำนวยวิทยา  
 

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับต้น"  รุ่น 5/1
หลักสูตรเดือน เมษายน 2560
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ ชลัณณพ เทียมเมฆ อันดับที่ 1
2   คุณ อาทิตย์ วงศ์มาลาวณิช อันดับที่ 2
3   คุณ พรชัย เกียรติเฉลิมคุณ อันดับที่ 3
           
4   คุณ กรชรัช วิเชียรปัญญา  
5   คุณ กฤษฎา เพ็งแก้ว  
6   คุณ กานต์พิชชา นาคพันธ์  
7   คุณ เกียรติศักดิ์ พรวัฒนา  
8   คุณ ชลัชญา วณิชชากร  
9   คุณ ชีวิน จันทร์ธนะกุล  
10   คุณ ไชยวิวรรธน์ ชูวิเชียร  
11   คุณ ฐิติพงศ์ เสงี่ยมโพธิ์  
12   คุณ ณัฐพงศ์ ประวงษ์  
13   คุณ ณัฐพงศ์ แสนท้าว  
14   คุณ ณัฐภัทร ศรีเวียง  
15   คุณ เดชา สุขประเสริฐ  
16   คุณ ทนุพงษ์ จันทร์ต๊ะภู  
17   คุณ ธนภัทร นุชะชนาฏ  
18   คุณ ธนวัฒน์ อำพันรัตน์  
19   คุณ ธนวิน เครือวัลย์  
20   คุณ ธนัชจกร แต่งจันทร์  
21   คุณ ธนายง สินสุขศรีวิไล  
22   คุณ ธวัชชัย ปรพัฒนชาญ  
23   คุณ ธีรพงษ์ เณรจาที  
24   คุณ ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์  
25   คุณ นพพล วงศ์ยนต์  
26   คุณ นฤดล เสนานันท์  
27   คุณ นฤเบศร์ ภาคอินทรีย์  
28   คุณ นฤภพ อาสนจินา  
29   คุณ นิวัฒน์ ทอรี  
30   คุณ บัณฑิต วงษ์ชูเชิด  
31   คุณ ปกรณ์ (ว่าที่ ร.ต.) ถาวรศักดิ์โภคา  
32   คุณ ปฏิภูมิ งามทองเหลือง  
33   คุณ ประสิทธิ์ชัย บุญเลิศ  
34   คุณ ปริยา วงษ์สง่างาม  
35   คุณ ปัญญา โรจน์บำรุง  
36   คุณ ปุรเชษฐ์ อมรวิทยาเวช  
37   คุณ เปี่ยมศักดิ์ เทียมหมอก  
38   คุณ ผดุงศักดิ์ พลศักขวา  
39   คุณ พรชัย ณ ระนอง  
40   คุณ พสิษฐ์ กนกกช  
41   คุณ พิชญ เลขะชัยวรกุล  
42   คุณ พิชยา แก้วชัง  
43   คุณ พิสิษฐ แจ่มวิดีเลิศ  
44   คุณ พีระพัฒน์ เปี่ยมระลึก  
45   คุณ ภคพล ทิพย์สุนา  
46   คุณ ภากร วิชยศาสตร์  
47   คุณ ภิญโญ วีระชาติ  
48   คุณ ภูวเดช เกตุอินทร์  
49   คุณ มนวันดร คุปตะวินิจ  
50   คุณ มาเฮศ ราย  
51   คุณ รัศมิญช์ เพ็งสวัสดิ์  
52   คุณ วรวุฒิ เชษฐนรงค์  
53   คุณ วรุตม์ ถ้วนถวิล  
54   คุณ วิทัศน์ พรมมี  
55   คุณ วุฒิชัย ญาณปัญญา  
56   คุณ ศักดิ์ดา อินขุนทด  
57   คุณ สมบูรณ์ รักษกุลวิทยา  
58   คุณ สรัล คคนัมพร  
59   คุณ สิทธิศักดิ์ ทองดี  
60   คุณ สุภโยค สุวรรณธนู  
61   คุณ สุรศักดิ์ แซ่กี่  
62   คุณ โสภณัฐ โสภัณณา  
63   คุณ อธิวัฒน์ ชมกลาง  
64   คุณ อนุสารณ์ ภาษาประเทศ  
65   คุณ อภิสิทธิ์ น้อยมิ่ง  
66   คุณ อรรถกร พ่วงจีน  
67   คุณ อัครวุฒิ จิวระโมไนย์กุล  
68   คุณ เอกวิชช์ ตั้งตระการ  
69   คุณ เอนก สุขแสง  
 

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับต้น"  รุ่น 5/2
หลักสูตรเดือน กรกฎาคม 2560
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ ชลทศ ประเทืองสุขพงษ์ อันดับที่ 1
2   คุณ วรากร กฤษณเกรียงไกร อันดับที่ 2
3   คุณ นวกร ดิษริยะกุล อันดับที่ 3
           
4   คุณ กษิดิ์เดช ภิรมแก้ว  
5   คุณ กิตติศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์  
6   คุณ กีรติ ร่วมสุข  
7   คุณ คันธพจน์ ศรีสถิตย์  
8   คุณ ชวกร จังศิริพรปกรณ์  
9   คุณ ชัชวาลย์ สนนิ่ม  
10   คุณ ชิษณุชา พุ่มพวง  
11   คุณ ณัฐกิจ เลิศบุญอัครพงศ์  
12   คุณ ทองยศ เชียงไตร  
13   คุณ ธงชาติ จอมป้อ  
14   คุณ ธนกฤต หิรัณย์ภิญโญภาส  
15   คุณ ธีรวุฒิ ล้อมลาย  
16   คุณ ธีระวัฒน์ วงศ์ไชย  
17   คุณ ธีระศักดิ์ เกษร  
18   คุณ น้ำทิพย์ พจนายน  
19   คุณ นิพัฒน์ โกมินทร์  
20   คุณ บุณยวีร์ ศิริวัฒน์  
21   คุณ พจณ์จนันทร์ จันทร์ษา  
22   คุณ พนมพล อุดมลาภ  
23   คุณ พนัส ธีระคานนท์  
24   คุณ รณภพ ศรีเมือง  
25   คุณ รักษพล ดีกรี  
26   คุณ รุ่งธรรม เอี่ยมอาภรณ์  
27   คุณ วรยศ รัตนมาศ  
28   คุณ วสันต์ จันทรผ่องจินดา  
29   คุณ วสุ ทิพย์ธรรม  
30   คุณ ศุภกร เพิ่มพูล  
31   คุณ สุชาติ พูลทรัพย์  
32   คุณ โสรัฐ ไทยวรานนท์  
33   คุณ อภิมุข นิตย์อินทร์  
34   คุณ อมรเทพ สนองคุณ  
35   คุณ อรรถพล บุญเส้ง  
36   คุณ อลงกรณ์ รวมสุข  
 

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับต้น"  รุ่น 5/3
หลักสูตรเดือน ตุลาคม 2560
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ สิริพักต์ แสงสินศร อันดับที่ 1
2   คุณ พงศกร โปษยานนท์ อันดับที่ 2
3   คุณ สุมาดา ภูพาดทอง อันดับที่ 3
           
4   คุณ กณิศณพัส ลิมป์ประสพกุล  
5   คุณ กมเลศ ดวงธนู  
6   คุณ กิตติธัช บุญจรรยา  
7   คุณ กิตติพงษ์ สอดจันทร์  
8   คุณ กิตติพจน์ วราชิต  
9   คุณ กิตติโรจน์ ธัมนุวัติ  
10   คุณ โกวิท พูลวิวัฒน์ชัยการ  
11   คุณ จักรกฤช ยืนเครือ  
12   คุณ จันทนา ชำนาญ  
13   คุณ จิรวรรณ ยุวะวาสน์  
14   คุณ เจนจิรา  ประจิตร  
15   คุณ ชโลมศักดิ์ แต่งงาม  
16   คุณ ชัยธวัช ดิษฐสกล  
17   คุณ ชานนท์ เสริมพิมาย  
18   คุณ โชคชัย คล้าเอม  
19   คุณ โชคดี ตรีบวรกุล  
20   คุณ ณัฐพงษ์ บัวคอม  
21   คุณ ณัฐวรรธน์ ระย้า  
22   คุณ ธนกร พิพิธพลารักษ์  
23   คุณ ธิติมา โคเทลมันน์  
24   คุณ นฏกร ชมภูนุช  
25   คุณ นพรัตน์ ศักดิ์ศรีสกุลเลิศ  
26   คุณ นพวิทย์ จำเริญรุ่งทรัพย์  
27   คุณ บดินทร์ ศุขกสิกร  
28   คุณ ประสงค์ พิทักษ์ทองกุล  
29   คุณ ปองพล กันทาหงษ์  
30   คุณ ปิยะชน สันดุษฎี  
31   คุณ ปิยะวรรณ นันแก้ว  
32   คุณ พงศธร สบเสถียร  
33   คุณ พาณิภัคค์ ดอกแก้ว  
34   คุณ พิบูลย์ ชูศาสตร์  
35   คุณ พิษณุ วงศ์กิจรุ่งเรือง  
36   คุณ รณภูมิ แสงโสภณ  
37   คุณ วรวุฒิ คำแน่น  
38   คุณ วิศรุต อมรึก  
39   คุณ วีระพงษ์ สมบูรณ์  
40   คุณ วุฒิชัย พูนโตนด  
41   คุณ ศรีปัญญา แก้วกาญจน์  
42   คุณ สมทวี จันทร์พร้อม  
43   คุณ สมพงศ์ ตระการวรกุล  
44   คุณ สายันต์ ประยงค์  
45   คุณ สุกิจ อินเสือสีห์  
46   คุณ สุพัส งอสอน  
47   คุณ เสริมศักดิ์ สกุลสุขอารมย์  
48   คุณ อภิชัย นครสันติภาพ  
49   คุณ อรรถชัย ฉายแสง  
50   คุณ อัคราวุฒิ ครองยุติ  
51   คุณ อาสา สุนทรการวิโรจน์  
52   คุณ เอกชัย ไพรลือชา  
 

โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 5
หลักสูตรเดือน พฤษภาคม 2559
     
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ จักรชัย วนะวนานนท์ อันดับที่ 1
2   คุณ อรรถพร งามเนตร อันดับที่ 2
3   คุณ พศิน รัตนเลิศ อันดับที่ 3
           
4   คุณ กัณณ์หทัย จิระชัยชยานนท์  
5   คุณ กันตภณ เกินชัย  
6   คุณ เกรียงศักดิ์ อินตาลา  
7   คุณ คฑาวุธ พิมพา  
8   คุณ คเณศ จึ่งสกุล  
9   คุณ ฆโนทัย ศิลานฤธานนท์  
10   คุณ ชัยชนะ สหายา  
11   คุณ ชัยณรงค์ ธิติธำรงชัย  
12   คุณ โชคชัย ทองสุกมาก  
13   คุณ โชคชัย ดุจวรรณ์  
14   คุณ ฌโนดม เมืองอินทร์  
15   คุณ ณนฑพัฒน์ รัศมิทัต  
16   คุณ ณัฐชนัน เอกภูธร  
17   คุณ ณัฐภัทร ศรีอินทราวานิช  
18   คุณ ณัฐวุฒิ ศรีอ้วน  
19   คุณ ธณาวิทย์ จันทร์ประดับ  
20   คุณ ธนบูลย์ หลักชุม  
21   คุณ ธนภรณ์ โภควรรณวิทย์  
22   คุณ ธนัญชัย อากาศวิภาท  
23   คุณ ธนิต ถาวรยุติการต์  
24   คุณ ธนินทร์รัฐ วิทยาไกรสิน  
25   คุณ ธีรวัต วงษ์กมลเศรษฐ์  
26   คุณ ธีรศักดิ์ ล้ำเหลือหลาย  
27   คุณ นพดล คนใหญ่  
28   คุณ นพดล' มูฮำหมัด  
29   คุณ นภนค์ สิทธิเสรีประทีบ  
30   คุณ นรวีร์ จูฑังคะ  
31   คุณ นิษฐา ภูษาชีวะ  
32   คุณ ปริญญา กาญจนวิรัช  
33   คุณ ปริญญา จุฬา  
34   คุณ ปิติพร หาสวนขวัญ  
35   คุณ ปิยะ เสงี่ยมโคกกรวด  
36   คุณ พลฤทธิ์ ศรีจันทรา  
37   คุณ พลัฏฐ์ รอดเหลือจาด  
38   คุณ พศวีร์ ธรรมกุล  
39   คุณ พัชญ์สิตา อัครเลิศพรชัย  
40   คุณ พิเศษ ประสิทธิ์สมหวัง  
41   คุณ เพชรนิดา งามศิริ  
42   คุณ เพิ่มพูล สำเภาพันธ์  
43   คุณ ภูวินทร์ เอกภูธร  
44   คุณ ยุทธ สมิทธากร  
45   คุณ ราชันย์ นิลวรรณ  
46   คุณ วิธวิทย์ วุฒิเจริญพัฒน์  
47   คุณ ศานิต บุญห่อ  
48   คุณ ศาศวัฒน์ วัตนาธาร  
49   คุณ ศุภชัย จงสกุลรุ่งโรจน์  
50   คุณ ศุภวิชช์ ชินรัตนลาภ  
51   คุณ สมหมาย เงินสยาม  
52   คุณ สรวิศ อังสุวรังษี  
53   คุณ สาธิต ดีเหนี่ยง  
54   คุณ สุขุม มูลลม่อม  
55   คุณ สุภโยค สุวรรณธนู  
56   คุณ องอาจ สิทธิกูล  
57   คุณ อรัญญา สุขสถิตย์  
58   คุณ อัญชลี บุญเลิศ  
59   คุณ อัมพร แสงหอย  
60   คุณ อาทิตย์ สระทองคง  
61   คุณ อานนท์ ดวงพิลา  
 

โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 4 
หลักสูตรเดือน มีนาคม 2559
   
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ รัฐพล พงษ์พานิช อันดับที่ 1
2   คุณ ทักษ์ดนัย เกียรติธีรชัย อันดับที่ 2
3   คุณ ชาญณรงค์ ศักดิ์สิริสกุล อันดับที่ 3
           
4   คุณ กฤตธกร กันทรกรวิไล  
5   คุณ กฤตธี สอาดพันธุ์  
6   คุณ กฤตพจน์ จันทร์เสียงเย็น  
7   คุณ กฤตยา แสวงดี  
8   คุณ กิตติ์ธเนศ มนตรีธนาสิทธิ์  
9   คุณ กิติพงษ์ ใจพรหม  
10   คุณ เขม สิทธิสถาพรกุล  
11   คุณ จารุตม์ น้ำทิพย์  
12   คุณ ฉัตรชัย วงษ์น้อย  
13   คุณ ชัย จงสกุลศิริ  
14   คุณ ชานนท์ บึงกิจเจริญ  
15   คุณ ชาย บุษกรนิล  
16   คุณ ชูสกุล ตั้งสุวรรณศรี  
17   คุณ ณัฐ ติยะจินดา  
18   คุณ ทรงพล กั่นจิตวัฒนา  
19   คุณ ธัญญะ โอฆะพนม  
20   คุณ นนท์ กวั้งซ้วน  
21   คุณ นฤพนธ์ ตัญวัฒนา  
22   คุณ นิภาพร ไร่รัตน์  
23   คุณ บุญถึง บุญแท่น  
24   คุณ ปฐมพร สมเสนาะ  
25   คุณ ปรเมศวร์  เซ่งกำเหนิด  
26   คุณ ปรีชา ปรีดาวิจิตร  
27   คุณ พงษ์ศักดิ์ วานิช  
28   คุณ พีรศักดิ์ มุสิกะ  
29   คุณ ไพศาล เทียบอุดม  
30   คุณ ภัทร ลิ่มสกุล  
31   คุณ ภาณุพงศ์ ประสิทธิ์เมตต์  
32   คุณ ยุทธนา บุญเกิด  
33   คุณ รัตนา เปอร์ทอง  
34   คุณ วิทยา ผิวฉ่ำ  
35   คุณ วีรกิตติ์ พชรกรไพบูลย์  
36   คุณ ศราวุธ แก้วสอาด  
37   คุณ ศุภกร จันโท  
38   คุณ ศุภกิต์ อังคเมธากร  
39   คุณ สมหมาย ยอดสุรพันธ์  
40   คุณ สรรค์ หอมกลิ่นจันทน์  
41   คุณ สรรพรรถ ศรีราตรี  
42   คุณ สัจนันท์ ขวัญดี  
43   คุณ สัณฑศักย์ อุปสันต์  
44   คุณ สายชล แซ่เตี๋ย  
45   คุณ สิทธิชัย คำใบศรี  
46   คุณ สิริมา กันทิน  
47   คุณ สุทธิรัตน์ หอมอยู่  
48   คุณ สุพจน์ นาเพีย  
49   คุณ สุรชัย สุ่มมาตย์  
50   คุณ สุวัฒน์ ธนวนกุล  
51   คุณ อคิน ม่วงทำ  
52   คุณ อธิการ เรืองเจริญ  
53   คุณ อนุรักษ์ จักรใจ  
54   คุณ อลงกรณ์ พัดศรี  
55   คุณ อัจฉรา กันธิยะ  
56   คุณ อิทธิพงศ์ ศิวะโกเศศ  
57   คุณ อิษฎา ตันเจริญ  
58   คุณ เอกนรินทร์ นาเตา  
 

โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 3
หลักสูตรเดือน เมษายน 2558 
         
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 4 อันดับแรก ###
1   คุณ ปรมินทร์ ตันวัฒนะ
2   คุณ พงค์ศักดิ์ เอี่ยมนวชาต
3   คุณ ศศิน ศุภศิลป์
4   คุณ ปิยะ ชื่นชม
         
5   คุณ กิตติธัช บุญจรรยา
6   คุณ ไกรภพ ไตรสรณะกุล
7   คุณ ไกรฤกษ์ ฤทธิแพทย์
8   คุณ จักรพันธ์ ชาวสวน
9   คุณ ชาครินทร์ วงศ์วชิรวัฒน์
10   คุณ ชูชาติ อรรถกานต์รัตน์
11   คุณ เชาวรินทร์ เหลืออั้น
12   คุณ ณัช ทรงประกอบ
13   คุณ ณัฐวุฒิ มีพรหม
14   คุณ ทวิวัช ชัยพิพัฒน์
15   คุณ ธนโชติ อินผ่อง
16   คุณ ธนวัฒน์ อมรจารุชิต
17   คุณ ธนากร ทองศักดิ์
18   คุณ ธรรมธัช อยู่ไทย
19   คุณ นพพงศ์ ปัญญาสอาด
20   คุณ นฤนารถ ลี้ตระกูล
21   คุณ นันทวัฒน์ สังข์จันทร์
22   คุณ บัญญัติ เต็มกิจการ
23   คุณ บุญดิษย์ บุญปั้นยศ
24   คุณ พงษ์ศักดิ์ ปัญญา
25   คุณ พิเชฐ อะถะ
26   คุณ พิเชฐ เครือวรรณ
27   คุณ พีรวัฒน์ ช่วยสงค์
28   คุณ ภาวัต ประทุมศิริ
29   คุณ มานะพงษ์ อ่อนศรี
30   คุณ รณวิต ราชหุ่น
31   คุณ รัชพล ทิงาเครือ
32   คุณ วชิรพล เท่าสิงห์
33   คุณ วศิน ชัยโรจน์นิพัฒน์
34   คุณ วัฒนพล สุวรรณจรัส
35   คุณ วัฒนา หงษ์คำ
36   คุณ วิฑูรย์ เพื่อนชอบ
37   คุณ วิสาศินีย์ นิลฉาย
38   คุณ วีระยุทธ เรียบทวี
39   คุณ ศุลีพร สมบัติ
40   คุณ สุทธิชัย มีทุนกิจ
41   คุณ สุวัฒน์ เอมสัมฤทธิ์
42   คุณ อนาวิล ขจรบุญ
43   คุณ อรุณวตี หิรัญเขว้า
44   คุณ อัชฌา พุกยิ้ม
 

โครงการอบรมวีชาชีพ วิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 2
หลักสูตรเดือน เมษายน 2557
         
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 4 อันดับแรก ###
1    คุณ วิเชียร บุษยบัณฑูร
2   คุณ ชลทศ ประเทืองสุขพงษ์
3   คุณ พีรเดช จิระรัตนานุกูล
4   คุณ ปรีดา ภูษิต
         
5   คุณ กมลรัตน์ ปุ๊ดหน่อย
6   คุณ กรชา โพธิ์งาม
7   คุณ คงกฤช รัตโนดม
8   คุณ จีรวัฒน์ ศรีแจ้งทรัพย์
9   คุณ เฉลิมชัย สุทธิสาร
10   คุณ เชิดชัย บุญแดนไพร
11   คุณ ณภัทร จีระธาดากุล
12   คุณ ณัฎฐ์ชนนทน์ กลิ่นเจริญ
13   คุณ ณัฐพล ประเสริฐ
14   คุณ ดวงกมล ช่วงสุวนิช
15   คุณ ธนพล ลอยเมฆ
16   คุณ ธันวา ปิ่นทอง
17   คุณ นพพร สอนราษฎร์
18   คุณ นิติกร ศิรินัย
19   คุณ ประสิทธิ์ วงษ์จันทร์ดี
20   คุณ ปรีชา บุญเจริญสมบัติ
21   คุณ ปัญจพล แซ่ฉั่ว
22   คุณ ปิยพงษ์ ศรีดารา
23   คุณ ปิยะ อุดทา
24   คุณ ผดุงเกียรติ อุ่นสุวรรณ
25   คุณ พร้อมพงษ์ ชิณวงค์
26   คุณ พร้อมพงษ์ เจริญวงศ์ฤกษ์
27   คุณ พลฤทธิ์ ศรีจันทรา
28   คุณ ไพฑูรย์ ศรีประทีปบัณฑิต
29   คุณ ภานุพงศ์ ขยันขาย
30   คุณ ภูมิรัตน์ ศรีสาสน์รัตน์
31   คุณ มงคล นินโนธรรม
32   คุณ มานพ พิงเกษม
33   คุณ รฐนน ชัยเบญจพล
34   คุณ วรรณชัย จิตตศักดิ์
35   คุณ วราภรณ์ ลิขิตสาธรสกุล
36   คุณ วาริช ศิริแสงเลิศ
37   คุณ วิชาญ จันทะเขตร์
38   คุณ วิเชียร ตะเคียนจันทร์
39   ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
40   คุณ สรวิชญ์ นามเคน
41   คุณ สรำ บุญขาว
42   คุณ สิทธิชัย คำใบศรี
43   คุณ สุธามาศ เมืองลือ
44   คุณ สุธี ตั้งพิพัฒน์พงศ์
45   คุณ สุริยา ทองจีน
46   คุณ เสรี ใจซื่อ
47   คุณ อรารินทร์ บุษบงก์
48   คุณ เอก เล้งมั่นคง
49   คุณ เอกสิทธิ์ แสงพานิช
50   คุณ เอราวัณ รักษ์ทอง
 

โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 1
หลักสูตรเดือน กรกฎาคม 2556
         
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 2 อันดับแรก ###
1    คุณ อดุลย์ อินทร์อินทร์
2   คุณ สุจินต์ สุวรรณเบญจพล
         
3   คุณ จีรยุทธ์ ศรีทรานนท์
4   คุณ ถิรเดช ธีวราธิติกุล
5   คุณ ธิติสรรค์ อินทนนท์
6   คุณ ธีศิษฎ์ พลอยแก้ว
7   คุณ นิรุตต์ คลังมณี
8   คุณ ปริญญา อัคนิรัตน์
9   คุณ ปิยะบูลย์ วิริยะสกุลสุข
10   คุณ พงศธร ปรัชญนนทกุล
11   คุณ พงศ์พิชญ์ ชูสุน
12   คุณ ภคภพ ปิติภัทรบูรณ์
13   พ.อ.อ. ภาสกร วงศ์คำ
14   คุณ โยธิน วงศ์กันยา
15   คุณ วรวิทย์ ดิสเสถียร
16   คุณ วรุตม์ โพธิกิจ
17   คุณ วิศิษฎ์ ชูประเสริฐ
18   คุณ วุฒิพงษ์ ลาภทวี
19   คุณ ศุภชัย กิจจาบัณฑิต
20   คุณ สถิต พิมพาทอง
21   คุณ สันทัด รงค์สยามานนท์
22   คุณ สุคนธรส ปิงแก้ว
23   คุณ สุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช
24   คุณ สุภนัฐ รัตนทิพ
25   คุณ สุรพงศ์ ธวัชชัยไพศาล
26   คุณ อภิวัฒน์ เดชทิศ
 

โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับวิศวกรไฟแรง จบใหม่ - อายุงาน 5 ปี 
รุ่นหลักสูตรเดือน ตุลาคม 2555
         
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 4 อันดับแรก ###
1   คุณ พณฉัตร เชี่ยววุฒิกุล
2   คุณ ชาลี เต็มประเสริฐฤดี
3   คุณ กิตติภูมิ บัวจันทร์
4   คุณ สัญญา พิลางาม
         
5   คุณ กมลนภัช อภิบุญสุวรรณ์
6   คุณ กิตติพงศ์ แดงประสิทธิพร
7   คุณ กิตติภัทร โลหิตไทย
8   ว่าที่ ร.ต. คม ปลื้มทรัพย์
9   คุณ จรินทร์ เอี่ยมประภากุล
10   คุณ จิตพงษ์ กนกนัยการ
11   คุณ ชุติมา พิพัฒน์
12   คุณ โชติพงศ์ โชติปัทมนนท์
13   คุณ ณัฐพงศ์ สกลไกล
14   คุณ ณัฐวุฒิ สุภวัตรจริยากุล
15   คุณ ดนุพงษ์ สรรพอุดม
16   คุณ ถกลเกียรติ แสนสะอาด
17   คุณ ถนอมศักดิ์ จึงเจริญธนภัทร
18   คุณ ทรงพล จำปาทอง
19   คุณ ทิวากร อ่อนคำสี
20   คุณ ธรรมรัตน์ สมสีดา
21   คุณ ธีระชัย ว่องกิตติกูล
22   คุณ นฤนารถ ลี้ตระกูล
23   คุณ นันทวัฒน์ สังข์จันทร์
24   คุณ บุญญิสา ภู่นพคุณ
25   คุณ พีรพงษ์ สีคัชชะ
26   คุณ ภัทร พัฒนเดช
27   คุณ รณภพ ศรีเมือง
28   คุณ รัตนชาติ คำเกี้ยว
29   คุณ รุ่งชัย สิทธิคำทัพ
30   คุณ วัลลภ ไทรย้อย
31   คุณ ศักดิ์ชัย แซ่ฮึ้ง
32   คุณ ศิวัช ปธิชัญ
33   คุณ สถาพร เทพนฤมิตร
34   คุณ สมภพ ทะอุทัย
35   คุณ สุรวิทย์ สุขขะ
36   คุณ สุวัจชัย จูงจิตรดำรงค์
37   คุณ เสฎฐวุฒิ เดียวสุรินทร์
38   คุณ อาทิตย์ บับภาสิทธิ์
39   คุณ เอกฉัตร บ่ายคล้อย
40   คุณ เอกรินทร์ ล้อจิตติกุล
 

โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับวิศวกรจบใหม่-อายุงาน 5 ปี 
รุ่นหลักสูตรเดือน ตุลาคม 2554 
         
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 2 อันดับแรก ###
1   คุณ สุภธัช พินทิสืบ
2    คุณ สันติภาพ สิงห์พิลา
         
3   คุณ กฤษฎา สิทธิอาภากิจ
4   คุณ กำธร เลิศธรรมกุล
5   คุณ จักรกฤษ เพชรนาดี
6   คุณ จิรบูลย์ เพชรอัศวนิล
7   คุณ ชรินทร โพธิ์สุข
8   คุณ ณัฐพงศ์ จักรวาลกิจ
9   คุณ ทิต เดือนจันทร์ฉาย
10   คุณ ธนา ชีพเจริญรัตน์
11   คุณ ธวัชชัย สุขมีทรัพย์
12   คุณ ธีชวัน ศรีสุวรรณ
13   คุณ ธีรดลน์ ศรีรอด
14   คุณ ธีรวัฒน์ วรรณศิริ
15   คุณ เนลัตถ์ มหากาญจนกุล
16   คุณ พีรศิษย์ บุญมงคลรักษา
17   คุณ พุทธชัย แสงวิโรจน์
18   คุณ วิเชียร กอเจริญวิทย์
19   คุณ วิโรจน์ สิงหโรจนะกุล
20   คุณ สราวุธ ฤชุพันธุ์
21   คุณ สุริยา ดีหมั่น
22   คุณ อรรถพล ทองหงำ
23   คุณ อาณัติ ตั้งชู
24   คุณ อาสาฬห์ชัย สุขเกื้อ
25   คุณ เอกภพ ม่วงบำรุง
 

โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับวิศวกรจบใหม่-อายุงาน 5 ปี 
รุ่นหลักสูตรเดือน กันยายน 2553
         
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1    คุณ บวรสันติ์ นวราช
2   คุณ วุฒิรัตน์ ตันวิรัช
3   คุณ สุรศักดิ์ อังสุทัตสรณ์
         
4   คุณ จงรักษ์ เทพศร
5   คุณ จักรพงศ์ วีรสิทธิ์
6   คุณ จิตตพัฒน์ จันทร์เพชร
7   คุณ จิระบุตร รัฐเลิศกานต์
8   คุณ จีระวงศ์ กว้างสุขสถิตย์
9   คุณ ชนะรัฐ จันทรัศมี
10   คุณ ชัยรัตน์ เอี่ยมจิรกุล
11   คุณ ชุมพล กิตติฐนิสพงษ์
12   คุณ ณัฐนันท์ ธนะสกุล
13   คุณ ธงชัย คะเณย์
14   คุณ ธวัชชัย หมวดดารักษ์
15   คุณ นนทวัฒน์ ช่างยา
16   คุณ นพพล อ่อนจำปี
17   คุณ บรรพต พูลสนอง
18   คุณ ประพันธ์ แพงมา
19   คุณ ปรัชญ์ สิริมิรินทร
20   คุณ พรเทพ พรหมแก้ว
21   คุณ ภัชราวดี ขุนทอง
22   คุณ วัชรา ยะสีดา
23   คุณ วาเรศ พิทักษ์นคราช
24   คุณ วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
25   คุณ วีรยุทธ ต่วนพันธ์ล้อม
26   คุณ วุฒิเกียรติ ทัดพิทักษ์กุล
27   คุณ เวชยันต์ กลั่นกสิกรณ์
28   คุณ ศรายุ แซ่ฉั่ว
29   คุณ ศุพกฤติ นารถพจนานนท์
30   คุณ สัญญา ชัยสงค์
31   คุณ สุธีระ ชีแก้ว
32   คุณ สุพจน์ สุขวิลัย
33   คุณ สุพัฒชัย เหมเมือง
34   คุณ เสงี่ยม เก้าเอี้ยน
35   คุณ อธิบดี ตั้งเวียงวัง
36   คุณ อภิชาติ ตอพิทักษ์ชล
37   คุณ อภิธัช วงศ์เอกอักษร
 

โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับวิศวกรจบใหม่-อายุงาน 5 ปี 
รุ่นหลักสูตรเดือน กันยายน 2551
         
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 2 อันดับแรก ###
1   คุณ พิทวัส ประพันธ์
2   คุณ อิทธิชัย ไชยลังกา
         
3   คุณ กิตติกร ศิลาสุวรรณ
4   คุณ กิตติชัย สิงห์นันท์
5   คุณ กิตติศักดิ์ หมัดยูก๊บ
6   คุณ เกียรติชัย คงชยะนันท์
7   คุณ ฐานันดร์ หลิมรัตน์
8   คุณ ณัฐพงศ์ อินตา
9   คุณ ดนัย รัตนวิมล
10   คุณ ดำรงเกียรติ จีนซ้าย
11   คุณ ธีรพงศ์ เณรจาที
12   คุณ ธีรยุทธ มณีศักดิ์ประเสริฐ
13   คุณ นรุตม์ เพชรจำเริญสุข
14   คุณ มนัส ขวัญพร้อม
15   คุณ รัฐพล พงษ์พานิช
16   คุณ วัชรพงษ์ สุทธิวรรณ
17   คุณ วัชรพันธ์ แสงห้าว
18   คุณ วิชัย ชำนาญพรสวัสดิ์
19   คุณ วีระชัย สุวรรณภักดี
20   คุณ สกล จันทาภากุล
21   คุณ สุพัตรา ดีแป้น
22   คุณ สุภัทรดิส สุทธารัตน์
23   คุณ จินต์ ธีระโกเมน
24   คุณ เฉลิมพล ยืนยงพิสิฐ
25   คุณ ณัฐสกนธ์ ลิมากุล
26   คุณ เธียร ธนะพรพันธุ์
27   คุณ ปภาวี ชัยถิรสกุล
28   คุณ ปิยกฤษฎิ์ โฆษิตชัยวัฒน์
29   คุณ สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร