| 1-100 | 101-200 | 201 เป็นต้นไป |

รายชื่อผู้ที่ผ่านหลักสูตร "อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง"


โครงการ “อบรมวิศวกรระดับสูง"  รุ่น 11        
หลักสูตรเดือน สิงหาคม 2566 (ONLINE BY ZOOM)
           
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
           
1   คุณ อันดามัน เลขวัต อันดับที่ 1
2   คุณ ธีรภัทร จิระนันทิพร อันดับที่ 2
3   คุณ ดนุพงษ์ สรรพอุดม อันดับที่ 3
           
4   คุณ กช พุฒซ้อน  
5   คุณ กันต์ธกรณ์ เขาทอง  
6   คุณ คุณภาช ศิริบุญวริณ  
7   คุณ คุณากร ผู้เจริญ  
8   คุณ จิรัฐติ ทองพะวา  
9   คุณ ชยกร สุรีย์กมลชัย  
10   คุณ ชุติมน เขมะพันธุ์มนัส  
11   คุณ เชิดศักดิ์ พรหมคุปต์  
12   คุณ ณัฐพล มัชฌิมา  
13   คุณ ทรงพล โพธิ์สุวัฒนากุล  
14   คุณ ธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี  
15   คุณ ธีราทร มกุลพานิช  
16   คุณ น่านฟ้า นัยนแพทย์  
17   คุณ น้ำทิพย์ พจนายน  
18   คุณ นิพนธ์ บุญแจ่ม  
19   คุณ พงศธร กิจแสวง  
20   คุณ พรรษกร พรรณารุโณทัย  
21   คุณ พิชชา นาคง  
22   คุณ พีรเชษฐ ทับทิมทอง  
23   คุณ ภัทร พัฒนเดช  
24   คุณ ภูษณ แสงเพ็ชร  
25   คุณ ยุทธนา สุโง๊ะ  
26   คุณ ยุทธศักดิ์ ตวงไธสง  
27   คุณ ฤกษ์รัตน์ สังข์รุ่ง  
28   คุณ วโรดม (ดร.) คำแผ่นชัย  
29   คุณ ศักดิ์ดา สุวรรณ  
30   คุณ ศุภณัฎฐ์ พวงวงศ์ตระกูล  
31   คุณ สัญชัย จำวัน  
32   คุณ สุรชาติ พิทักษา  
33   คุณ สุวัฒน์ เอมสัมฤทธิ์  
34   คุณ อธิคม นิลอุบล  
35   คุณ อานันต์ หอมเนียม  
36   คุณ บูรณ์พิพัฒน์ นิ่มนวลพานิช  
37   คุณ คชภัค กุลภรณ์การุจา  
38   คุณ กฤษดา ถวิล  
 

โครงการ “อบรมวิศวกรระดับสูง"  รุ่น 10
หลักสูตรเดือน ตุลาคม 2565 (ONLINE BY ZOOM)
           
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
           
1   คุณ ณภัทร     วิเชียรแพทยาคม อันดับที่ 1
2   คุณ ระพีพัฒน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม อันดับที่ 2
3   คุณ พีรพล พัฒนวิจิตร อันดับที่ 3
           
4   คุณ เกลอ จงชัยกิจ  
5   คุณ จิราวุฒิ โกมล  
6   คุณ เจษฎ์ จำรูญโรจน์  
7   คุณ ชัยวุฒิ   ทิพย์มณฑา  
8   คุณ ชัยสิทธิ์ หว่างสิงห์  
9   คุณ ไชยา ชัยวงศ์  
10   คุณ ฐกฤต      ภู่สี   
11   คุณ ณัฐพล เจิมเจิดพล  
12   คุณ ทัชพงษ์ บุตรโคตร  
13   คุณ ธนกร  พงษ์ไทย  
14   คุณ ธนนท์ กาญจโนภาศ  
15   คุณ ธนภัทร ลือมั่นคง  
16   คุณ ธรรมทาน ศรีจามร  
17   คุณ นพ พิทักษ์ทอง  
18   คุณ บัณฑิตย์ สุขประเสริฐ  
19   คุณ พงศธร ธรรมปิยะ  
20   คุณ พิบูลย์    ไพเราะ   
21   คุณ ศุภฤกษ์ นวลสุวรรณ  
22   คุณ สฤษฎี ประเสริฐศรี  
23   คุณ อุทัยรัตน์   ปิยะสินธ์ชาติ  
 

"โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง" รุ่นที่ 9
หลักสูตรเดือน พฤศจิกายน 2564
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ มโน  จันทร์กระจ่าง อันดับที่ 1
2   คุณ ชัยเลิศ กวีเลิศวงศ์ อันดับที่ 1
3   คุณ สิรีน  เฌอรีรักษ์ อันดับที่ 2
           
4   คุณ กฤตณัฐ  เกียรติวัชรกุล  
5   คุณ กันต์ทวี  โชคชัยไพศาล  
6   คุณ เจนณรงค์  นามบำรุง  
7   คุณ ชนะพล  บำรุงศิลป์  
8   คุณ ชยพล  วันดีเรืองไพศาล  
9   คุณ ชวิศ   ไทยสุริยะ  
10   คุณ ชัยธวัช  ดิษฐสกุล  
11   คุณ ฐิติเกษม  มุสิกะสิน  
12   คุณ ณัฐพงศ์  ภูวไนยวีรพงศ์  
13   คุณ ทิต  เดือนจันทร์ฉาย  
14   คุณ ธีรเธียรรัตน์  ชูศรีบุตร  
15   คุณ บดินทร์เดช  ใจสว่าง  
16   คุณ บุญชัย  คงดำ  
17   คุณ ปรีชา   มังคลาด  
18   คุณ รินทร์ลภัส  ทัพพ์ดิเรกลาภ  
19   คุณ วรวุฒิ  เลิศนา  
20   คุณ วสันต์  จันทร์ลอย  
21   คุณ วิจิตร แสงสุทธิ  
22   คุณ วิรวัฒน์   อุระสนิท  
23   คุณ สันติภาพ  เทพาคำ  
24   คุณ สุธิดา  ภิรมย์ปาน  
25   คุณ สุพลรัตน์  อารีวโรดม  
26   คุณ สุรชัย  โตรักษา  
27   คุณ เสาวณิต  ภูคาม  
28   คุณ อดิรุช  วีระตะนนท์  
29   คุณ อนุชัย  พงษ์แขก  
30   คุณ อนุรักษ์  สารธิมา  
31   คุณ อภิศักดิ์  มากจุ้ย  
32   คุณ เอกวัฒน์  สันทัดพร้อม  
 

"โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง" รุ่นที่ 8
หลักสูตรเดือน พฤศจิกายน 2563  
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ เด่น จันทร์ทองอ่อน อันดับที่ 1
2   คุณ ธนินท์รัฐ วิทยาไกรสิน อันดับที่ 2
3   คุณ เจษฎาภรณ์ คณาศรี อันดับที่ 3
           
4   คุณ กฤตกร กาญจนภินพงศ์  
5   คุณ จีรพัฒน์ วงศ์ตระกูล  
6   คุณ ชิโนรส ช่อชู  
7   คุณ ณัฐภัทร จึงสวัสดิ์  
8   คุณ ธนวัฒน์ สุทธิแพทย์  
9   คุณ ธรรมนูญ คู่เจริญถาวร  
10   คุณ ธีรภัทร จิระนันทิพร  
11   คุณ นรวัฒน์ หิรัญสัจจาเลิศ  
12   คุณ พศวีร์ แซ่ลิ้ม  
13   คุณ พีรณัฐ รุ่งรำพรรณ  
14   คุณ พีรณัฐ ภิรมย์ชัยกิจ  
15   คุณ รักษณาลี เลอไกรสิทธิ์  
16   คุณ วงศ์ธวัช พิศาลพร  
17   คุณ วณิช หมั่นพลศรี  
18   คุณ วัชระ ต๊ะนางอย  
19   คุณ วิชญ์ ชัยธีระพันธุ์กุล  
20   คุณ วุฒิชัย เจียรอุดมทรัพย์  
21   คุณ ศราวุธ สุปันตี  
22   คุณ ศุภกิจ กงจิบ  
23   คุณ สรศาสตร์ พงษ์อักษร  
24   คุณ สินโชติ กีรติอนันต์  
25   คุณ สุกฤษฎิ์ สุวรรณพัตรา  
26   คุณ สุกิจ อินเสือสีห์  
27   คุณ สุพจน์ นาเพีย  
28   คุณ สุระชัย สุ่มมาตย์  
29   คุณ อภิชาติ ปู่มี  
30   คุณ อรรถพล ปริญญาวุฒิชัย  
31   คุณ อิทธิชัย ไชยลังกา  
 

"โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง" รุ่นที่ 7
หลักสูตรเดือน ตุลาคม 2562  
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1   คุณ อนุศักดิ์ วงศ์ไพศาลเจริญ อันดับที่ 1
2   คุณ ดำรงค์ศักดิ์ ศรีศักดิ์ อันดับที่ 2
3   คุณ พัฒนะ เมฆขำ อันดับที่ 3
           
4   คุณ กัตศิมา คำด้วงโรม  
5   คุณ ชัชวาลย์ สนนิ่ม  
6   คุณ ณัฐพงษ์ บัวคอม  
7   คุณ ณัฐวัตร ลีลาจินดาไกรฤกษ์  
8   คุณ ดลหทัย ประคองจิตร์  
9   คุณ ดวงภรณ์ ศิริ  
10   คุณ ทัศน์ไชย ธนารักษ์วานิช  
11   คุณ ปิติภัทร ขาวแสง  
12   คุณ ปิยชัย ใหญ่เสมอ  
13   คุณ พจณ์จนันทร์ จันทร์หา  
14   คุณ พรเทพ บุญสรรค์  
15   คุณ พลกฤต ผิวหนองอ่าง   
16   คุณ พีระพัฒน์ เปี่ยมระลึก  
17   คุณ ภาคภูมิ มั่นสิทธิกุล  
18   คุณ ภานุวัฒน์ เจียรนัยวิทยากุล  
19   คุณ ภาสพิมล ชาตยาภรณ์  
20   คุณ ศักดิ์ศรี ศรีอุไร  
21   คุณ สรภพ พรมประเสริฐ  
22   คุณ สรศาสตร์ พงศ์อักษร  
23   คุณ สังคม นามบุญลือ  
24   คุณ สุวัจชัย จูงจิตรดำรงค์  
25   คุณ อนุวัฒน์ คงแก้ว  
26   คุณ อภิเชฐ เกษรินทร์  
27   คุณ อรรถพล รัตนบุตร  
28   คุณ อำนาจ มากแก้ว  
29   คุณ เอก เล้ามั่นคง  
30   คุณ เอกรินทร์ ล้อจิตติกุล  
 

"โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง" รุ่นที่ 6
หลักสูตรเดือน กันยายน  2561
           
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1    คุณ ณัฐภัทร กู้เกินพงษ์ อันดับที่ 1
2   คุณ วศธร ประภัสสรวิจิตร อันดับที่ 2
3   คุณ ชลธี เอื้อเมธิยางกูล อันดับที่ 3
           
4   คุณ กัมพล สุนันดา  
5   คุณ จันทร์ กัลวงษ์  
6   คุณ จิราวัฒน์ หงษ์สิบแปด  
7   คุณ ชนพัฒน์ เหมเมือง  
8   คุณ ณัฐพงศ์ สกลไกล  
9   คุณ ตุลยวัต เพ็ชรดี  
10   คุณ ทองยศ เชียงไตร  
11   คุณ ธานี เที้ยธิทรัพย์  
12   คุณ บัณฑิต จงวิไลเกษม  
13   คุณ ปกรณ์ ถีติปริวัตร์  
14   คุณ พสกร มานะจิตร์พันธ์  
15   คุณ เพิ่มพูล สำเภาพันธ์  
16   คุณ ภณพิสิษฐ์ ระพีปุญญพัฒน์  
17   คุณ ภัฏ จันทะเมือง  
18   คุณ รัศมิญช์ เพ็งสวัสดิ์  
19   คุณ วสันต์ จันทร์ผ่องจินดา  
20   คุณ วิชัยรัชต์ ตระกูลรังสิ  
21   คุณ วิรุฬห์ กิติพิพัฒน์  
22   คุณ ศรายุทธ์ สันเต๊ะ  
23   คุณ ศรีปัญญา แก้วกาญจน์  
24   คุณ สุคนธรส ปิงแก้ว  
25   คุณ สุริยันต์ มหาโคตร  
26   คุณ อธิการ เรืองเจริญ  
27   คุณ อัครวุฒิ จิวระโมไนย์กุล  
 

"โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง" รุ่นที่ 5
หลักสูตรเดือน สิงหาคม  2560
 
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
1    คุณ พรเทพ พราหมณ์แก้ว อันดับที่ 1
2   คุณ จักรชัย วนะวนานนท์ อันดับที่ 2
3   คุณ พรชัย เกียรติเฉลิมคุณ อันดับที่ 3
           
4   คุณ กณิศณพัส ลิมป์ประสพกุล  
5   คุณ กฤตธี สอาดพันธุ์  
6   คุณ ไชยวิวรรธน์ ชูวิเชียร  
7   คุณ ณัฐพงศ์ ประวงษ์  
8   คุณ เดชา สุขประเสริฐ  
9   คุณ ธนวัฒน์ อำพันรัตน์  
10   คุณ ธนวิน เครือวัลย์  
11   คุณ ธนายง สินสุขศรีวิไล  
12   คุณ นพพร สอนราษฎร์  
13   คุณ นพพล วงศ์ยนต์  
14   คุณ นิวัฒน์ เรืองทิม  
15   คุณ ประสิทธิ์ชัย บุญเลิศ  
16   คุณ ผดุงศักดิ์ พลศักขวา  
17   คุณ พิสิษฐ แจ่มวิถีเลิศ  
18   คุณ เพชรนิดา งามศิริ  
19   คุณ วชิวาร กาญจนรินทร์  
20   คุณ วุฒิชัย ญาณปัญญา  
21   คุณ ศักดิ์ดา อินขุนทด  
22   คุณ สรัล คคนัมพร  
23   คุณ สิทธิศักดิ์ ทองดี  
24   คุณ สุรศักดิ์ แซ่กี่  
25   คุณ อภิสิทธิ์ น้อยมิ่ง  
26   คุณ อรรถกร พ่วงจีน  
27   คุณ อาทิตย์ วงศ์มาลาวณิช  
28   คุณ อุกฤษณ์ อุษณาโชติ  
29   คุณ เอกวิชช์  ตั้งตระการ  
 

"โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง" รุ่นที่ 4
หลักสูตรเดือน ตุลาคม 2559
           
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
           
1   คุณ ทักษ์ดนัย เกียรติธีรชัย อันดับที่ 1
2   คุณ ชาญณรงค์ ศักดิ์สิริสกุล อันดับที่ 2
3   คุณ เอกนรินทร์ นาเตา อันดับที่ 3
           
4   คุณ กิติพงษ์ ใจพรหม  
5   คุณ ชาย บุษกรนิล  
6   คุณ ณัฐรินทร์ ชัยภักดี  
7   คุณ ณัฐวุฒิ สุภวัตรจริยากุล  
8   คุณ ณัทธนกฤต ทองดอนหัน  
9   คุณ ถนอม  อนันตสินมหัต  
10   คุณ ทศพล มณีรัตนะพร  
11   คุณ ปริญญา แซ่ลี้  
12   คุณ ปิยะ เสงี่ยมโคกกรวด  
13   คุณ วิชญสิทธิ์ อรรถพิทย์  
14   คุณ ศาศวัฒน์ รัตนาธาร  
15   คุณ ศุภกิต์ อังคเมธากร  
16   คุณ สรรค์ หอมกลิ่นจันทน์  
17   คุณ เสาวภาคย์ สุนนานนท์  
18   คุณ อัจฉรา กันธิยะ  
 

"โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง" รุ่นที่ 3
หลักสูตรเดือน ตุลาคม 2558
           
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 3 อันดับแรก ###
           
1   คุณ     ปรมินทร์     ตันวัฒนะ อันดับที่ 1
2   คุณ     วรวาท     วาทะพุกกะณะ อันดับที่ 2
3   คุณ     ศุลีพร     สมบัติ อันดับที่ 3
           
4   คุณ     กชกร     นิลเอี่ยม  
5   คุณ     กราณรุณย์     สุดขลิบ  
6   คุณ     จักรพันธ์     ชาวสวน  
7   คุณ     ชูชาติ     อรรถกานต์รัตน์  
8   คุณ     นนทวัฒน์     ช่างยา  
9   คุณ     บุญส่ง     วิชัยวงษ์  
10   คุณ     ปราโมทย์     ลิ้มดำรงธรรม  
11   คุณ     พนมพร     พูลด้วง  
12   คุณ     พิเศษ     ประสิทธิ์สมหวัง  
13   คุณ     เพชร     กรมแสง  
14   คุณ     รัฐ     หาญสกุล  
15   คุณ     วิทยา     เตชชีวพงศ์  
16   คุณ     สิริ     ปรีดาปรัชญากุล  
17   คุณ     สุธี     ตั้งพิพัฒน์พงศ์  
18   คุณ     สุริยา     ทองจีน  
19   คุณ     อำนาจ     พร้อมเพรียง  
20   คุณ     สุธี     วงศ์ไทย  
21   คุณ     มนตรา     วีระสัย  
22   คุณ     ต้นตระการ     นาคินชาติ  
23   คุณ     พิชิต     ชินเนหันหา  
24   คุณ     รัชพล     ทิงาเครือ  
25   คุณ     สุรีวร     อ่อนสีทา  
 

"โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง" รุ่นที่ 2
หลักสูตรเดือน ตุลาคม 2557
         
### รายชื่อผู้ทีได้คะแนนดีเด่น 2 อันดับแรก ###
1 คุณ ชลทศ ประเทืองสุขพงษ์ อันดับที่ 1
2 คุณ ปรีดา ภูษิต อันดับที่ 2
         
3 คุณ กิตติยาภรณ์ จันทร์ณรงค์  
4 คุณ เฉลิมชัย สุทธิสาร  
5 คุณ นพพร สอนราษฎร์  
6 คุณ ปฏิภาณ ประพฤติชอบ  
7 คุณ ประสิทธิ์ วงษ์จันทร์ดี  
8 คุณ ผดุงเกียรติ อุ่นสุวรรณ  
9 คุณ พงศธร ปรัชญนนทกุล  
10 คุณ ภานุพงศ์ ขยันขาย  
11 คุณ ยุทธนา บุญเกิด  
12 คุณ ยุทธิชัย วัฒนสินไพศาล  
13 คุณ วรวุฒิ เต็นยะ  
14 คุณ ศุภชัย กิจจาบัณฑิต  
15 คุณ สมภพ ทะอุทัย  
16 คุณ สรำ บุญขาว  
17 คุณ สันทัด รงค์สยามานนท์  
18 คุณ อาณัติ ตั้งชู  
 

"โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง" รุ่นที่ 1
 หลักสูตรเดือน ตุลาคม 2556
         
1   คุณ กอบเกียรติ     หุตะโกวิท
2   คุณ จีระวุฒิ์     ศรีวีระนุรัตน์
3   คุณ ชวาล     จันทโรทัย
4   คุณ ณรงค์     วุฒิปัญญาศักดิ์
5   คุณ ณัฐวุฒิ     บุญอธึก
6   คุณ ทิต     เดือนจันทร์ฉาย
7   คุณ นิกร     จันทรสา
8   คุณ บุญชัย     คงดำ
9   คุณ ปรัชญา     กรีโส
10   คุณ ปิยะบูลย์     วิริยะสกุลสุข
11   คุณ พุทธชัย     แสงวิโรจน์
12   คุณ ภิรมย์    จองเดิน
13   คุณ เมขสิทธิ์     เพชรแท้
14   คุณ เมธา     ไชยประสพ
15   คุณ รัฐพล     พงษ์พานิช
16   คุณ วรวิทย์    ดิสเสถียร
17   คุณ วสันต์     เพชรพิทักษ์สกุล
18   คุณ วิเชียร     กอเจริญวิทย์
19   คุณ วิเชียร     บุษยบัณฑูร
20   คุณ วิโรจน์     พรวรประเสริฐ
21   คุณ วิโรจน์     จึงสมบัติศิริ
22   คุณ วิศิษฐ์     สุรวัฒนาวรรณ
23   คุณ วุฒิเกียรติ     ทัดพิทักษ์กุล
24   คุณ ศิรวัช     ปริธัย
25   คุณ ศิริวัฒน์     แซ่โล้ว
26   คุณ สมเจต     กล้วยไม้
27   คุณ สมพงศ์     หนูเกลี้ยง
28   คุณ สริยา     ชัยกิตติศิลป์
29   คุณ สุจินต์     สุวรรณเบญจพล
30   คุณ อดุลย์    อินทร์อินทร์
31   คุณ อนณ     ลิ่มสกุล