วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์รวมผู้ประกอบวิชาชีพด้านการปรับอากาศ เพื่อส่งเสริมความรู้ที่ทันสมัย สร้างมาตรฐานที่เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสังคมโดยรวม"

 


VISION
 
 
The Air Conditioning Engineering Association of Thailand, a non-profit organization, is a center of air conditioning related professions,
for the promotion of knowledge and creating standards,
relating to air conditioning engineering, with the purpose of serving its members and the public
วัตถุประสงค์ของสมาคม
1. เพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านระบบปรับอากาศ
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมมาตรฐานงานด้านระบบปรับอากาศ
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางรณรงค์การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในระบบงานปรับอากาศ
5. เพื่อเป็นที่พบปะสังสรรค์และสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกสมาคม
6. เพื่อเป็นการสนับสนุนและประสานงานให้กับภาครัฐบาลในด้านเทคโนโลยีระบบปรับอากาศ