การสมาชิกสมาคม มี 3 ประเภท
 
1. สมาชิกกิตติมศักดิ์
ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ มีเกียรติคุณ หรือผู้มีอุปการะทำประโยชน์ให้แก่สมาคม หรือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมประการอื่น ซึ่งที่ประชุมกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบ 2 ใน 3 ของคณะกรรมการที่มาประชุม ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์โดยนายกสมาคม

2. สมาชิกสามัญ
ผู้ที่บรรลุนิติภาวะโดยไม่จำกัดเพศ ชาติ ศาสนา และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลที่มีความรู้สนใจและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้าน วิศวกรรมปรับอากาศ
(2) เป็นสมาคมฯ องค์กรเอกชน/รัฐบาล/บริษัท/ห้างร้าน/โรงงานที่สนใจ (องค์กรเอกชนต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล) หรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิศวกรรมปรับอากาศ

3. สมาชิกสมทบ
นิสิต นักศึกษา ที่สนใจทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศ   
สมาชิกจะต้องประกอบด้วย คุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ที่อยู่ในวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ
2. เป็นบุคคลทั่วไปที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับระบบปรับ อากาศ
3. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศึลธรรม
4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

ค่าลงทะเบียนแรกเข้า และค่าบำรุงสมาคม
สมาชิกสามัญ             ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 100 บาท               ค่าบำรุงสมาคมปีละ 300 บาท
สมาชิกสมทบ             ค่าลงทะเบียนแรกเข้า   30 บาท               ค่าบำรุงสมาคมปีละ 100 บาท

การชำระเงิน
1. ชำระเงินสด
2. โอน เงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส ทาวน์อินทาวน์  ชื่อบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” เลขที่ 644-2-10754-6

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก
ส่ง E-mail มายัง  : memberacat@gmail.com

1.ใบสมัครสมาชิก หรือใบต่ออายุสมาชิก
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
4.ใบโอนเงิน พร้อมแจ้งที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
 
 
 
สมัครสมาชิก ส่งใมบสมัครมายัง 
E-mail : memberacat@gmail.com
หลักฐานที่ต้องส่ง
1.ใบสมัครสมาชิก
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
4.ใบโอนเงินค่าสมัครสมาชิก

ติดต่อ คุณอรวรรณ / คุณกุลิสรา 
โทร 02-318-4119 
       02-318-4123