สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมและผู้อ่านที่รักทุกท่าน


        ในโอกาสนี้ ผมขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการสมาคมวาระ พศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓ ขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความไว้วางใจเลือกพวกเราเข้ามารับหน้าที่บริหารสมาคมและต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อท่านผู้ก่อตั้งสมาคมและคณะกรรมการทุกๆวาระที่ผ่านมาที่ได้กรุณาทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังความคิดตลอดจนกำลังทรัพย์ก่อสร้างสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  จนมีความเจริญก้าวหน้า  มั่นคงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ขอขอบคุณท่าน
สปอนเซอร์และท่านสมาชิกทุกๆท่านที่สนับสนุนการดำเนินการของสมาคมฯในทุกๆด้าน ผมและคณะกรรมการฯมีความมุ่งมั่นที่จะใช้สติปัญญาและปัจจัยอื่นๆทำงานให้สมาคมฯที่รักของเราพัฒนายิ่งๆขึ้นไป     

     

      ในปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าการทำธุรกิจของท่านสมาชิกอาจจะไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกกิจการ  บางท่านอาจจะประสพความสำเร็จเกินความคาดหมายและคงมีบางท่านที่ต่ำกว่าที่ตั้งเอาไว้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีผลมาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่แปรปรวน เชื่อว่าทุกๆท่านคงจะผลประกอบการมาวางแผนการทำงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

     
      ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พศ.๒๕๖๒นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนคุณความดีทั้งปวงที่ท่านได้กระทำมา จงเป็นปัจจัยหนุนนำให้ท่านที่เคารพทุกท่าน จงประสพแต่ความสุขทั้งกายและใจ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นผลให้องค์กรของท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป
 

           ในนามของคณะกรรมการสมาคมฯวาระพศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓
 
                       (นายชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์)
        นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย