กิจกรรมเยี่ยมชมดูงาน     

 
💥 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมเยี่ยมชมดูงาน โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ระดับ Gigafactory (เต็ม)
 
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
ระหว่างเวลา 08:00 – 16:00น.
 
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชมดูงานครั้งที่ 1/2565 โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิด Pouch Cell และระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรที่ทันสมัย พื้นที่การผลิตรวมกว่า 70,000 ตารางเมตร มีกำลังการผลิตเริ่มต้นสูงถึง 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี (Gigafactory) และยังมีความพร้อมที่จะขยายกาลังการผลิตได้สูงสุดถึง 4 กิกะวัตต์ ชั่วโมงต่อปี เป็นโรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
 
ในแง่ของงานระบบปรับอากาศ กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผลิตภายในห้องสะอาด (Clean Room) ที่ควบคุมความชื้นต่ำเป็นพิเศษ (Dry Room) โดยมีความชื้นสัมพัทธ์ไม่ถึง 1%RH (-36 C Dew Point) ที่อุณหภูมิ 22 องศา C การออกแบบและติดตั้งงานระบบปรับอากาศ และงานสถาปัตยกรรมสาหรับห้อง Dry Room จึงมีความซับซ้อนและน่าสนใจเป็นอย่างมาก


รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
 

*************************************************