> >   เ อ ก ส า ร อ บ ร ม - สั ม ม น า  ปี 2 5 6 6                                                                                      
   
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2566 เรื่อง
เส้นทางของ HVAC Industry สู่ Net Zero Carbon
“Pathways to Net Zero Carbon : Transforming the HVAC Industry”

สิงหาคม 2566
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 4/2566 เรื่อง “ENERGY EFFICIENCY
ตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อน HVAC SYSTEM มุ่งสู่ NET ZERO”

ตุลาคม 2566
   
   
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2566 เรื่อง “PRACTICAL CLEANROOM
IN PHARMACEUTICAL & BIOPHARMACEUTICAL INDUSTRIES”
“ทำความรู้จักคลีนรูมในอุตสาหกรรมยาและชีววัตถุ”

พฤษภาคม 2566
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2566 เรื่อง สรุป! ข้อกำหนดงานระบบ
ในอาคารเขียว LEED-TREES และ อาคารสุขภาพดี WELL STANDARD

กรกฎาคม 2566
   
   
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 11
พฤษภาคม และ มิถุนายน 2566
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง" รุ่นที่ 11
สิงหาคม และ กันยายน 2566
   
   
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 11/1
มีนาคม และ เมษายน 2566
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 11/2
กรกฎาคม และ สิงหาคม 2566

> >   เ อ ก ส า ร อ บ ร ม - สั ม ม น า  ปี 2 5 6 5
   
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2565 เรื่อง "การจัดการ Chiller
Plant เพื่อการประหยัดพลังงาน "

ธันวาคม 2565
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 4/2565 เรื่อง "การประหยัดพลังงาน
ในระบบ HVAC ส่วนหนึ่งของการลดปัญหาโลกร้อน "

มกราคม 2566
   
   
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2565 เรื่อง " Noise & Vibration Control "
ตุลาคม 2565
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2565 เรื่อง " วิศวกรรมปรับอากาศ
กับการก้าวข้ามขอบเขตแห่งเทคโนโลยี "

พฤศจิกายน 2565
   
   
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 10
พฤษภาคม และ มิถุนายน 2565
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง" รุ่นที่ 10
สิงหาคม กันยายน และ ตุลาคม 2565
   
   
โครงการ THAI TAB อบรมวิชาชีพ "วิศวกรปรับแต่ง
ระบบน้ำในระบบปรับอากาศ" รุ่นที่ 1

เมษายน 2565
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 10/1
กุมภาพันธ์ มีนาคม และ เมษายน 2565

> >   เ อ ก ส า ร อ บ ร ม - สั ม ม น า  ปี 2 5 6 4
   
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 4/2564 เรื่อง "การนำ DOAS ไป
ประยุกต์ใช้งาน สำหรับโครงการ HVAC"

พฤศจิกายน 2564
สัมมนาวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง "การออกแบบ และ
การติดตั้งระบบท่อน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงในระบบปรับอากาศ"

พฤศจิกายน 2564
   
   
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 9
สิงหาคม และ กันยายน 2564
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง" รุ่นที่ 9
ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2564
   
   
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2564 เรื่อง "Restart HVAC
System for Reopening"

กรกฎาคม 2564
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2564 เรื่อง "การออกแบบอาคาร
เพื่ออนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code)

สิงหาคม 2564
   
   
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2564 เรื่อง "COVID-19 กับ
ระบบปรับอากาศ & ระบายอากาศ สำหรับสถานพยาบาล"

มีนาคม 2564
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 9
พฤษภาคม และ มิถุนายน 2564

> >   เ อ ก ส า ร อ บ ร ม - สั ม ม น า  ปี 2 5 6 3
   
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 4/2563 เรื่อง "ปัญหา Commissiong
ให้มันจบในรุ่นเรา"

พฤศจิกายน 2563
สัมมนาวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง "การ Disruption
กระบวนการในงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศด้วยระบบ
IoT,Big Data,BIM และ AI"

พฤศจิกายน 2563
   
   

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2563 เรื่อง "District Cooling
System & Build-Operate-Transfer (BOT)"

ตุลาคม 2563
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง" รุ่นที่ 8
ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2563
   
   
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2563 เรื่อง "สรุปวิธีการออกแบบ
ติดตั้งแอร์ สู้ COVID-19"

สิงหาคม 2563
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2563 เรื่อง "Covid-19 กับการ
เลือกใช้เทคโนโลยีการกำจัดเชื้อในอากาศ"

กันยายน 2563
   
   
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 8/1
กุมภาพันธ์ มีนาคม และ เมษายน 2563
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 8
เมษายน และ พฤษภาคม 2563

> >   เ อ ก ส า ร อ บ ร ม - สั ม ม น า  ปี 2 5 6 2
   
 
สัมมนาวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง "HVAC COMMISSIONING
ให้สมบูรณ์แบบมีอะไรมากกว่าที่คิด"

พฤศจิกายน 2562
 
   
   
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 4/2562 เรื่อง "ปัญหาของงาน O&M
และเคล็ดลับการเดินระบบปรับอากาศที่ถูกต้อง"

พฤศจิกายน 2562
สัมมนาวิชาการกลางปี 2562 เรื่อง "กรวดน้ำ คว่ำขัน PM2.5"
สิงหาคม 2562
   
   

โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง" รุ่นที่ 7
กันยายน และ ตุลาคม 2562
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 7/3
ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2562
   
   
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2562 เรื่อง "WELL BUILDING
STANDARD มาตรฐานอาคารสุขภาพดี"

กรกฎาคม 2562
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2562 เรื่อง "Best and Bad
Practice in HVAC installation"

กันยายน 2562
   
   
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 7
เมษายน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2562
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 7/2
มิถุนายน กรกฎาคม และ สิงหาคม 2562
   
   

โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 7/1
มีนาคม และ เมษายน 2562
สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2562 เรื่อง "Big Data กับการ
ประหยัดพลังงานในระบบปรับอกาศ"

เมษายน 2562

> >   เ อ ก ส า ร อ บ ร ม - สั ม ม น า  ปี 2 5 6 1
   
 
สัมมนาวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง "การติดตามและประเมิน
ผลเบื้องต้นในการใช้งานระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน
แบบ CHILLED BEAM ของอาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ.ที่ได้
รับการรับรอง LEED PLATINUM"

พฤศจิกายน 2561
 
   
   
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 เรื่อง "การสัมมนา HVAC
innovation of DATA Center สำหรับยุค Disruptive Change"

ตุลาคม 2561
สัมมนาวิชาการกลางปี 2561 เทคนิคพิจารณ์ "มาตรฐาน
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ"
(Variable Refrigerant Flow Air - Conditioning System" (VRF)

สิงหาคม 2561
   
   
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง' รุ่นที่ 6
สิงหาคม และ กันยายน 2561
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 6/3
กันยายน และ ตุลาคม 2561
   
   
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 6/2
มิถุนายน และ กรกฎาคม 2561
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง "ออกแบบ , ติดตั้ง ,
ใช้งานระบบ VAV อย่างไรให้คุ้มค่า"

กรกฎาคม 2561
   
   

โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง' รุ่นที่ 6
เมษายน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2561
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง "Update เทคโนโลยี
พัดลมเพื่อการประหยัดพลังงานใน Air Handling Unit
และ Ventilating Fan"

พฤษภาคม 2561
   
   
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 6/1
กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2561
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง "เตรียมพร้อมสำหรับ
Building Energy Code กฎกระทรวงในการออกแบบ
อาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน"

มีนาคม 2561


 

> >   เ อ ก ส า ร อ บ ร ม - สั ม ม น า  ปี 2 5 6 0
   
 
สัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "หลักการออกแบบ
ระบบอากาศช่องบันไดหนีไฟ"

พฤศจิกายน 2560
 
   
   

ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ พร้อมกรณีตัวอย่างอาคาร
อัจริยะ

กันยายน 2560
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น' รุ่นที่ 5/3
กันยายน และ ตุลาคม 2560
   
   
สัมมนาวิชาการกลางปี 2560 เรื่อง "หยุดบาดเจ็บและ
ตายของช่างแอร์ O2 นักบุญหรือซาตาน"

กรกฎาคม 2560
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง' รุ่นที่ 5
กรกฎาคม และ สิงหาคม 2560
   
   


โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 5/2
มิถุนายน และ กรกฎาคม 2560
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง "พัดลมระบายอากาศ
สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม"
(Industrial Fan For Ventilation System in Building
Project and Factory Project)

กรกฎาคม 2560
   
   
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง "Update เทคโนโลยีใหม่ๆ
ในวงการเครื่องทำน้ำเย็น"

พฤษภาคม 2560
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง' รุ่นที่ 5
พฤษภาคม และ มิถุนายน 2560
   
   
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง "เลือกใช้ Cooling
Tower และ Water Treatment อย่างถูกต้องเพื่อประหยัด
เงินและป้องกันการระบาดของเชื้อลีจีโอเนลล่า"

มีนาคม 2560
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 5/1
มีนาคม และ เมษายน 2560


 

> >   เ อ ก ส า ร อ บ ร ม - สั ม ม น า  ปี 2 5 5 9
   

โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง' รุ่นที่ 4
กันยายน และ ตุลาคม 2559
สัมมนาวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "เหลียวหน้า แลหลัง
ยุทธจักรปรับอากาศไทย" โดย...เหล่าซือเป๋ ACAT

พฤศจิกายน 2559
   
   
สัมมนาวิชาการกลางปี 2559 เรื่อง "เมื่อถึงคราวที่ต้อง
ปรับปรุง Chiller Plant"

มิถุนายน 2559
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 เรื่อง "การปรับปรุงคุณภาพ
อากาศภายในอาคารและการควบคุมการแพร่เชื้อทางอากาศ
โดยใช้เทคโนโลยี UVGI" (IAQ Improvement and Airborne
Infection Control using UVGI Technology)

กันยายน 2559
   
   

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 เรื่อง "ประเทศไทยกับ
มาตรการการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ อดีต
สู่ปัจจุบัน และอนาคต"

กรกฎาคม 2559
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 4
มิถุนายน และ กรกฎาคม 2559
   
   

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 เรื่อง "การปรับยกระดับชั้น
ห้องสะอาดและการประหยัดพลังงานสำหรับห้องสะอาด"
(Cleanroom Upgrade, and Energy saving in Cleanroom

พฤษภาคม 2559
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 4/2
เมษายน และ พฤษภาคม 2559
   
   
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 เรื่อง "การจำลองการใช้
พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม eQuest เพื่อการประหยัด
พลังงานและยื่นประเมินอาคารเขียว"

มีนาคม 2559
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 4/1
มีนาคม และ เมษายน 2559


 

> >   เ อ ก ส า ร อ บ ร ม - สั ม ม น า  ปี 2 5 5 8
   
 
สัมมนาวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง "ความดำมืดของ
การควบคุมน้ำเย็น"

พฤศจิกายน 2558
 
   
   

สัมมนากลางปี 2558 "มาตรฐานการระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ และมาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน"

สิงหาคม 2558
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง" รุ่นที่ 3 
กันยายน และ ตุลาคม 2558
   
   
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 เรื่อง "ห้องสะอาดสำหรับ
งานอุตสาหกรรม" (Industrial Cleanroom)

สิงหาคม 2558
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง "การปรับอากาศด้วย
การทำความเย็นแผ่รังสีเละระบบเติมอากาศอิสระ ประสบการณ์
ในภูมิอากาศแบบรอนชื้น" Air- conditioning by Radiant
Cooling & Dedicate Outdoor Air System: Experiences
in hot and humid climate

ตุลาคม 2558
   
   
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 เรื่อง "นวัตกรรม Chiller
Plant เพื่อการลงทุนและการประหยัดพลังงานที่ยั่งยืน"

มิถุนายน 2558
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 3 
มิถุนายน และ กรกฎาคม 2558
   
   

โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 3 โปรแกรม 1
กุมภาพันธ์ และ  มีนาคม 2558
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 เรื่อง "รู้ลึกระบบปรับอากาศ
สำหรับศูนย์การค้า และ Community Mall"

มีนาคม 2558


 

> >   เ อ ก ส า ร อ บ ร ม - สั ม ม น า  ปี 2 5 5 7
   
 
สัมมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง "การปรับปรุงระบบ
การจ่ายน้ำเย็นด้วยวาล์วควบคุมอัจฉริยะ"

พฤศจิกายน 2557
 
   
   
สัมมนากลางปี 2557 "การเลือกระบบปรับอากาศ Chilled
Water system & VRF ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับ
กลุ่มธุรกิจโรงแรม"

สิงหาคม 2557
หลักสูตรการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง' รุ่นที่ 2
กันยายน และ ตุลาคม 2557
   
   
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 เรื่อง "ทำไม Low delta T
syndrome เป็นต้นเหตุทำให้ BAS คุม Chiller Plant ไม่ได้ดี"

กันยายน 2557
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 เรื่อง "เจาะลึก ระบบปรับอากาศ
ที่ทำให้ได้คะแนนอาคารเขียว LEED"

ตุลาคม 2557
   
   
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง "เทคโนโลยีและงานวิจัย
เรื่อง การจ่ายลมเย็นเพื่อการประหยัดพลังงานในอนาคต"
SWIT (Swirling Induction Type HVAC System) & Textile
Air Distribution System

พฤษภาคม 2557
หลักสูตรการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 2
มิถุนายน 2557
   
   
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 เรื่อง "การบริหารจัดการ
ทรัพยากรอาคาร" (Facility Management)

มีนาคม 2557
หลักสูตรการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 2
โปรแกรม 1 

มีนาคม 2557


 

 
  > >   เ อ ก ส า ร อ บ ร ม - สั ม ม น า  ปี 2 5 5 6
   
 
สัมมนาวิชาการประจำปี 2556 เรื่อง "การบริหารจัด
ทรัพยากรอาคาร" (Facility Management)

พฤศจิกายน 2556
 
   
   
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง" รุ่นที่ 1
ตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2556
สัมมนาวิชาการกลางปี 2556 เรื่อง "ระบบปรับอากาศ
สมัยใหม่กับโรงพยาบาลตามาตรฐานสากล"

สิงหาคม 2556
   
   
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2556 เรื่อง "การออกแบบและ
การเลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับอาคารห้องปฎิบัติการสมัยใหม่"
21th  CENTURY LABORATORY DESIGN

สิงหาคม 2556
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2556 เรื่อง "ฤา VRF
จะเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์"

ตุลาคม 2556
   
   
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 เรื่อง "เทคนิคการผลิต
น้ำร้อนโดยใช้ปีมความร้อน (Heat Pump) และร่างกฎ
กระทรวงเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ปั๊มความร้อน
(Heat Pump)

มิถุนายน 2556
0-5 ปี หลักสูตรการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 1 
มิถุนายน และ กรกฎาคม 2556
   
   

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 เรื่อง
"เทคโนโลยีการลดความชื้นของอากาศโดยการใช้ฮีทไปป์"
(Heat Pipe)

มีนาคม 2556
6-15 ปี หลักสูตรการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 1
มีนาคม 2556

 
  > >   เ อ ก ส า ร อ บ ร ม - สั ม ม น า  ปี 2 5 5 5
   
 
การออกแบบระบบปรับอากาศ สำหรับสถานพยาบาล
ตามมาตรฐาน ASHRAE 170-2008

ธันวาคม 2555
 
   
   
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานของกฎกระทรวงพลังงาน

พฤศจิกายน 2555
Integrated Building Design & Building Information
Modeling Commissioning : From Owner ’s Project
requirements to Systems Mannal and Beyond

ธันวาคม 2555
   
   
การควบคุมแบบ DDC ในระบบปรับอากาศ
ตุลาคม 2555
ความรู้เบื้องต้นของการวัดค่าและพิสูจน์ผลการประหยัด
พลังงานตาม IPMVP : EVO , Measure & Verification

พฤศจิกายน 2555
   
   
ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ พร้อมกรณีตัวอย่างอาคารอัจริยะ
สิงหาคม 2555
โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรไฟแรง" 
สำหรับวิศวกรจบใหม่-อายุงาน 5 ปี

กันยายน 2555
   
   
Practical Guide to Noise & Vibration
Control for HVAC Systems

กรกฎาคม 2555
โปรแกรมเยี่ยมชมดูงานโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศ
แบบ Build up System ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กรกฎาคม 2555
   
   
Sustainable Design Bangkok 2012
พฤษภาคม 2555
โครงการอบรมวิชาชีพ สำหรับวิศวกรอายุงาน 6 ปี - อายุงาน 15 ปี
(เน้นการปฎิบัติลงมือคำนวณและออกแบบจริง 1 โครงงาน)

มิถุนายน 2555
   
   
Variable Flow & Balancing of Chilled Water System
มีนาคม 2555
เยี่ยมชมดูงาน ระบบปรับอากาศ HVAC และการทำงาน
ระบบ BAS บริษัท ยูนิซัน แลบโบราทอรี่ จำกัด

มีนาคม 2555
   
   
Controlling Environmental "Indoor Air Quality" 
for Hotel, Cinema, Restaurant , Hospital and
Building Complex

กุมภาพันธ์ 2555
การควบคุมความชื้นด้วยวิธี HOT GAS BYPASS
กุมภาพันธ์ 2555


 

  > >   เ อ ก ส า ร อ บ ร ม - สั ม ม น า  ปี 2 5 5 4
   
 
“OAU Dehumidification System Selection” และ
“Turnkey Industrial Refrigeration Plant Design-Built
and Manufacturing, Starting from Beginning until the End”

ตุลาคม 2554
 
   
   
กฎหมายพลังงานฉบับใหม่ และข้อกำหนด
ทางด้านการปรับอากาศที่ควรรู้

กันยายน 2554

 
โครงการอบรมวิชาชีพ สำหรับวิศวกรจบใหม่ - อายุงาน 5 ปี
กันยายน 2554
   
   
ระบบควบคุมควันไฟ การออกแบบ
ติดตั้งและการตรวจสอบการทำงาน

กรกฎาคม 2554

 
การออกแบบห้องสะอาดสำหรับโรงงานยา
สิงหาคม 2554
   
   
โครงการอบรมวิชาชีพ สำหรับวิศวกรอายุงาน 6 ปี - อายุงาน 15
(เน้นการปฎิบัติลงมือคำนวณและออกแบบจริง 1 โครงการ)

มิถุนายน 2554
การออกแบบและการบริหารจัดการระบบปรับอากาศ
สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) เพื่อรองรับ
มาตรฐาน LEED และแนวคิดเรื่องอาคารเขียว

มิถุนายน 2554
   
   
ระบบน้ำเย็นแบบแปรผันแบบปฐมภูมิ (Variable Primary Flow)
และระบบเก็บพลังงานความเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ
(Thermal Energy Storage)

มีนาคม 2554
Practical Guide to Noise & Vibration
Control for HVAC Systems

พฤษภาคม 2554

  > >   เ อ ก ส า ร อ บ ร ม - สั ม ม น า  ปี 2 5 5 3
   
ACAT Technical Forum 2010
พฤศจิกายน 2553 (เล่มที่ 3)
Psychrometric Principal & Workshop
ธันวาคม 2553
   
   
ACAT Technical Forum 2010
พฤศจิกายน 2553 (เล่มที่ 1)
ACAT Technical Forum 2010
พฤศจิกายน 2553 (เล่มที่ 2)
   
   
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมการออกแบบวิศวกรรม
ระบบการคัดเลือกเทคโนโลยี และการตรวจรับรอง
ความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับห้องปฎิบัติการ

ตุลาคม 2553
หลักสูตรวิชาชีพวิศวกรระบบปรับอากาศ
อายุงาน จบใหม่-5ปี รุ่นที่ 2

ตุลาคม 2553
   
   
Ice on Coil System [Ice Thermal Storage] และ
Combined Cooling and Power System Feasibility

กันยายน 2553
อาคารเขียวในประเทศไทยและกรณีศึกษาของโครงการ
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาคารเขียว (LEED)

ตุลาคม 2553
   
   
การใช้ Psychrometric Chart ในการออกแบบเลือก
เทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาการควบคุมความชื้น

สิงหาคม 2553
Psychrometric Principal & Workshop
สิงหาคม 2553
   
   
ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติแบบประสานและการเชื่อมต่อ
สิงหาคม 2553
อาคารเขียวในสายตาของนักลงทุนและ
ผลกระทบกับวิศวกรไทย

สิงหาคม 2553
   
   
การออกแบบและติดตั้งฉนวนในงานปรับอากาศอย่างรู้จริง
มิถุนายน 2553
อบรมวิชาชีพ สำหรับวิศวกรอายุงาน 6 ปี –อายุงาน 15 ปี
มิถุนายน 2553
   
   
การออกแบบและการใช้งานการดูแลรักษาระบบห้องสะอาด
เมษายน 2553
เทคนิคการออกแบบ และการเลือกใช้ท่อแบบต่างๆ
มิถุนายน 2553

 

  > >   เ อ ก ส า ร อ บ ร ม - สั ม ม น า  ปี 2 5 5 2
   
 
ACAT Technical Forum 2009
พฤศจิกายน 2552 (เล่มที่ 2)
 
   
   
การออกแบบและติดตั้งระบบน้ำเย็น สำหรับระบบปรับอากาศ
ตุลาคม 2552
ACAT Technical Forum 2009
พฤศจิกายน 2552 (เล่มที่ 1)
   
   
การออกแบบระบบปรับอากาศ
ตามมาตรฐานอาคารเขียว

กันยายน 2552
“HVAC Systems Design for Airborne Infection
Control Spaces in Healthcare Facilities and
Design Practices of Pressurization Systems”

ตุลาคม 2552
   
   
การสาธิตวิธีการคำนวณภาระความร้อน
ด้วยโปรแกรม Energy Plus

กรกฎาคม 2552
การออกแบบและติดตั้งระบบท่อลม
กรกฏาคม 2552
   
   
“ระบบปรัยบอากาศ VRE สำหรับอาคารขนาดใหญ่”
พฤษภาคม 2552
การจัดการระบบปรับอากาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

กรกฎาคม 2552
   
   
การออกแบบท่อน้ำยาในระบบปรับอากาศ
เมษายน 2552
การออกแบบห้องสะอาด
เมษายน 2552
   
   
วิธีเพิ่มกำไร ในระบบทำความเย็นและปรับปรับอากาศ
มีนาคม 2552
การออกแบบและเทคโนโลยีห้องสะอาด รุ่นที่ 1
Cleanrooms Design and Technoiogy

มีนาคม 2552