สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
เลขที่ 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา ) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร (662) 318 4119 , 318-4123
โทรสาร (662) 318 4120
 

AIR-CONDITIONING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND
487 Soi Tepleela
Ramkhamhaeng Road,
Wangtonglarng
Bangkok
10310
Tel (662) 318 4119 , 318-4123
Fax (662) 318 4120
Email : info@acat.or.th , manageracat@gmail.com