โครงการอบรม Thai TAB          


✅ โครงการ THAI TAB “อบรมวิชาชีพ “วิศวกรปรับแต่งระบบน้ำ ในระบบปรับอากาศ” รุ่นที่ 1  (เต็ม)
 
อบรมรวม 4 วัน: -
ภาคทฤษฎี 2 วัน: ส.ที่ 23 และ 30 เมษายน 2565
สอบภาคทฤษฎี 1 วัน: ประมาณ 2 สัปดาห์หลังอบรมเสร็จสิ้น
สอบภาคปฏิบัติ 1 วัน: ตามที่สถานที่ก่อสร้างและงานระบบปรับอากาศพร้อมให้ทดสอบ
 
สถานที่: ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
 
✳️ ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 40 คน ตามลำดับผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด และชำระเงินค่าสมัครครบถ้วนแล้ว (กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 12 เมษายน 2565)
 

📩 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 

*************************************************