🔊 เปิดรับสมัครสัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2566
 
เส้นทางของ HVAC Industry สู่ Net Zero Carbon 🌎

 
การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมระบบทำความเย็นและปรับอากาศของประเทศไทย ได้เห็นถึงความท้าทายและโอกาส ในการสร้างผลงานระบบที่ยั่งยืนท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC)
.
การประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าสามารถช่วยทำให้โลกเราบรรลุเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิผล
.
แม้ว่าคาร์บอนฟุตพรินท์หรือปริมาณการปลดปล่อยGHG จากตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบ HVAC ได้รับการพิสูจน์จากการศึกษาหลายกรณีแล้วว่าในส่วนของการใช้พลังงานตลอด
อายุการใช้งานระบบเป็นสาเหตุหลักของคาร์บอนฟุตพรินท์ แต่จำเป็นต้องทำการพิสูจน์ ข้อเท็จจริงเป็นรายโครงการหรือผลิตภัณฑ์
.
เนื่องจากปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแฝงในกระบวนการต้นน้ำและปลายน้ำของระบบขึ้นกับคาร์บอนฟุตพรินท์ของแหล่งที่มาของธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำของโครงการ/ผลิตภัณฑ์ ผลจากการประเมินการ์บอนฟุตพรินท์จะทำให้ผู้ประกอบการ
ได้รับทราบและคิดค้นวิธีเทคโนโลยีเพื่อลดการปลอดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การร่วมกันของวิศวกรปรับอากาศและทำความเย็นในการขับเคลื่อนเส้นทางของอุตสาหกรรม HVAC มุ่งสู่ Net
Zero Carbon จึงมีส่วนสำคัญยิ่งในการทำให้อุตสาหกรรม HVAC ไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างมีประสิทธิผลในที่สุด
 
มาร่วมเรียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งไปกับสัมมนาในครั้งนี้ สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่
 

https://forms.gle/JuVu3TddLyNRUmVF6
 
▪️ สมาชิก ACAT/ASHARE ราคา 2,100 บาท
 
▪️ บุคคลทั่วไปราคา 2,600 บาท