❄️ เพราะอากาศส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการติดเชื้อเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ด้วยงานวิศวกรรมปรับอากาศ 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566  กรรมการวิชาการสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ เข้าร่วม เทคนิคพิจารณ์ ร่างคู่มือแนวทางการตรวจสอบห้องให้บริการทางการแพทย์ กับ กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น

โดยท่านสามารถ
Download  ร่างคู่มือได้ตาม ด้านล่าง 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1V93F01BTR5lyKZ6K2FV32nQMm5JPCCLW?usp=drive_link

ส่งความคิดเห็นต่อร่างเทคนิคพิจารณ์ได้ที่ 

นางภัทรินทร์ สารานิกรณ์ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการระบบสนับสนุนสถานบริการสุขภาพ กองวิศวกรรมการแพทย์ 

Email:
jcrazy.patt31@gmail.com

 

Project Image
Project Image

 

Project Image
Project Image
Project Image

 

Project Image