🔊 สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2566
 
✔️ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ชื่อเสียงให้สมาชิกที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่วงการวิศวกรรมปรับอากาศและสังคมเป็นส่วนรวม สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดระเบียบการพิจารณาและมอบรางวัลวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่นขึ้น และได้มีการมอบรางวัลดังกล่าว ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 เป็นต้นมา
 
และในปีพุทธศักราช 2566 นี้ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประกอบด้วย
 
1. นายอรรณพ กิ่งขจี ประธานฯ (นายกสมาคมฯ)
2. นายสาชล สตชลาสินธุ์ กรรมการ
3. นางจินตนา ศิริสันธนะ กรรมการ
4. นายเกชา ธีระโกเมน กรรมการ
5. นายชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ตุลย์ มณีวัฒนา กรรมการ
7. นายสมนึก ชีพพันธุ์สุทธิ์ กรรมการ
8. นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการ
9. นายนิรัญ ชยางศุ กรรมการ
 
มีมติคัดเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2566
 
☀️ วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2566 ได้แก่
คุณ ชัยวัฒน์ ปิยัสสพันธุ์
 
☀️ บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2566 ได้แก่
คุณ วัชระ จันทร์ทอง
 
❄️ สมาคมฯ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอแสดงความยินดีกับสมาชิก ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นวิศวกรปรับอากาศและบุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2566 มา ณ โอกาสนี้
 
📌 โดยการมอบโล่เชิดชูเกียรติวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่นสมาคมฯ ได้จัดให้มีขึ้นในงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีของสมาคมฯ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา👏