วิธีการสั่งซื้อหนังสือ ACAT
ไปที่หน้า Website สมาคม www.acat.or.th


1. เข้าไปที่หน้าแรก แถบสีฟ้าซ้ายมือ

2. เลือกหัวข้อ หนังสือ/วารสาร

3. เลือกมาตรฐานระบบปรับอากาศ

4. ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ

5. เลือกรายการที่ต้องการสั่งซื้อ และกรอกรายละเอียด ชื่อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จและจัดส่งหนังสือให้ครบถ้วน

6. ส่งใบสั่งซื้อมาที่ E-mail : manageracat@gmail.com

7. รอยืนยันยอดเงินที่ต้องชำระทั้งหมด

8. ชำระเงินตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในใบสั่งซื้อ

9. ส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่เมล์สั่งซื้อเดิมเพื่อยืนยันการจัดส่งหนังสือ