ห้องสมุด สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

เป็นศูนย์รวมความรู้ที่ทันสมัย และส่งเสริมการเผยแพร่เทคโนโลยีและมาตราฐาน สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการปรับอากาศ

ความเป็นมา
จากวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งของสมาคมฯ
1.   เพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย
2.   เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านระบบปรับอากาศ
3.   เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมมาตรฐานงานด้านระบบปรับอากาศ
4.   เพื่อเป็นศูนย์กลางรณรงค์การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในระบบงานปรับอากาศ
5.   เพื่อเป็นที่พบปะสังสรรค์และสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกสมาคม
6.   เพื่อเป็นการสนับสนุนและประสานงานให้กับภาครัฐบาลในด้านเทคโนโลยีระบบปรับอากาศ
สมาคมตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดตั้งห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ และได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 โดยเป็นโครงการร่วมในนามของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และ ASHRAE Thailand Chapter เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านวิศวกรรมปรับอากาศและวิศวกรรมเครื่องเย็น รวมทั้งสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่นการระบายและปรับคุณภาพอากาศ, การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยรวบรวมหนังสือวารสารและมาตราฐานจาก สมาคมวิศวกรรมต่างๆในประเทศไทย, ASHRAE Publication, ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ รวมทั้งเอกสารและวีดีทัศน์จากการอบรมสัมมนาที่ผ่านมา
 
 
ห้องสมุดในปัจจุบัน
เต็มอิ่มกับสรรพความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งหนังสือ วารสาร นิตยสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ ทั้ง DVD, VCD และ CD-ROM มากกว่า6,000รายการ พร้อมให้บริการทั้งภายในห้องสมุด และสามารถถ่ายสำเนาออกได้ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อและเนื้อหาของหนังสือที่ต้องการค้นคว้าจากหน้าเวปของสมาคมก่อนเดินทางมาใช้บริการปัจจุบันห้องสมุดได้เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึง 16.30 น. ทุกวันตามวันทำการของสมาคมฯ สำหรับสมาชิก,นิสิตนักศึกษาและสาธารณชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รายชื่อหนังสือที่มีให้บริการภายให้ห้องสมุด ACAT
         รายชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ   <<< ดาวน์โหลด
         รายชื่อหนังสือภาษาไทย         <<< ดาวน์โหลด