รองศาสตราจารย์.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘
ประเภทวิศวกรออกแบบ ที่ปรึกษา และ ควบคุมงาน


ชื่อ-สกุล                                   ไพบูลย์  หังสพฤกษ์

ตำแหน่ง                                    ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
วัน/เดือน/ปีเกิด                         ๑ มกราคม ๒๔๗๘       อายุ ๖๙ ปี       ศาสนา พุทธ
ที่อยู่อาศัย                                  ๑๓      หมู่ที่ ๑            ถนนรามคำแหง ๒๑     แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
                                                 โทรศัพท์. ๐๒-๓๑๘-๕๒๒๔      โทรสาร. ๐๒-๓๑๔-๓๕๗๕
สถานที่ทำงาน                             ๙๑ ถนนประชาอุทิศ    แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ    กรุงเทพฯ  ๑๐๑๔๐
                                                 โทรศัพท์. ๐๒-๔๒๗-๔๙๐๙      โทรสาร. ๐๒-๘๗๒-๙๐๘๐
ประวัติการศึกษา                         -   มัธยมปลาย ม.๘ พ.ศ. ๒๔๙๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
                                                 -   ปริญญาตรี B.Sc[Engg]Honsพ.ศ. ๒๕๐๓ Kings College University of London
                                       -   ปริญญาโท Kings College University of London
                             -   ปริญญาเอก Ph.D[Mech.Engg] พ.ศ. ๒๕๐๗ London
                  หลักสูตรพิเศษ
                             -   Cerl : In Sc.and Technology of Refrigeration พ.ศ.๒๕๒๕ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 
ประวัติการทำงานและผลงาน         -   อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี พ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๑๔
                              -   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๓
                              -   ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔
                              -   รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๒๙
                              -   อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๓๕
                              -   ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๓๕-ปัจจุบัน
 
ผลงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
                             -   ประธานคณะกรรมการวิชาการจัดทำมาตรฐานอุตสาหกรรม เรื่อง “เครื่องปรับอากาศติดผนังห้อง
                                 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตู้เช่าเชิงพาณิชย์ฯ”
                             -   กรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมพ์ (ว.ส.ท.)
                                           ตำแหน่งเหรัญญิก ,สาราณียากร ,นายทะเบียน , กรรมการสิทธิจรรยาบรรณ
 
ผลงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศฯ
                             -   มีส่วนร่วมในการจัดตั้ง , เป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ , เป็นวิทยากรในการประชุมของสมาคมฯ ,
                                 เขียนบทความในวารสารของสมาคมฯ