คุณชยันต์ ศาลิคุปต
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๙
ประเภทวิศวกรออกแบบ ที่ปรึกษา และ ควบคุมงาน


ชื่อ-นามสกุล                    นายชยันต์ ศาลิคุปต (สมาชิกเลขที่ ๐๐๑)
                                                                                                                                 
ตำแหน่ง                          กรรมการที่ปรึกษาของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
                                     -  Board of Governors ๒๐๐๖-๒๐๐๗, ASHRAE Thailand Chapter.
          -  อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๔๑-๒๕๔๓
                       -  อดีตประธานชมรมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๓๗-๒๕๔๐
          -  อดีตประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อี.อี.ชี และในเครือ ปี ๒๕๑๙-๒๕๔๘    
 
         
ประวัติการศึกษา                   -  มัธยมปลาย ม. ๘ - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๐๓
       -  ปริญญาตรี - วศ. บ. (เครื่องกล) ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       -  ปริญญาโท - MBA. (มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ) สถาบันบัณฑิตศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           ปี พ.ศ. ๒๕๒๘

รางวัล
                                   -   วิศวจุฬาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จากสมาคมนิสิตเก่า วิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       -   ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย