นายกรีธา เธียรลิขิต
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐


ชื่อ-สกุล                                 นายกรีธา เธียรลิขิต

วันเกิด                                   ๑ เมษายน ๒๔๙๑
ประวัติการศึกษา                     -   มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (.. )   โรงเรียนกรุงเทพวิทยา
                                            -   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอัสสัมชัญพาณิชย์
                                            -   รัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                            -   บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ประวัติการฝึกอบรม / การดูงาน / การประชุม 

                                   -   การบริหารงานบุคคล (สมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย)
                                             -   การบริหารงานอุตสาหกรรมแนวญี่ปุ่น (ทุน AOTS – JAPAN)
 
ประวัติการทำงาน                    -   ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิแฟ้บ อีควิปเมนต์ จำกัด
                                             -   ๒๕๑๗ – ๒๕๔๘   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแฟ้บ อีควิปเมนต์ จำกัด
                                             -   ๒๕๑๖ – ๒๕๑๗   รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการโรงงานของโรงงานผลิตแก้ว
                                                 (PT. FIRST NATIONAL GLASSWARE) ประเทศอินโดนีเซีย
                                   -   ๒๕๐๙ – ๒๕๑๕  เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
                                                                         ผู้จัดการฝ่ายการค้าต่างประเทศ
                                                                         ผู้จัดการโรงงาน
                                                                         ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไลอ้อน (กรุงเทพฯ) จำกัด
  
ตำแหน่งงานทางสังคม
                                               ปัจจุบัน
               -   ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นแห่งอาเซียน
               -    กรรมการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 -   กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 -   กรรมการที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
 -   อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       -   หลักสูตรมหาบัณฑิต จังหวัดจันทบุรี
         อดีต
 -   ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
               สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (๒๕๒๙๒๕๔๒ / ๒๕๔๗๒๕๔๙)
 -   รองประธาน สายงานประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 -   ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (๒๕๔๑๒๕๔๕)
 -   National Chairman : ASEAN-CHINA Business Council (๒๕๔๓๒๕๔๗)
 -   รองเลขาธิการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 -   คณะทำงานส่งเสริมการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ และส่วนประกอบ  กรมส่งเสริมการส่งออก
 -   อนุกรรมการธุรกิจอุตสาหกรรมอาเซียน (WGIC : THAILAND) (๒๕๔๓๒๕๔๔)
 -   นายทะเบียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (๒๕๓๖๒๕๔๔)
สถานที่ติดต่อ                          บริษัท ยูนิแฟ้บ อีควิปเมนต์ จำกัด
                                             เลขที่ ๓๓/ หมู่ ๓ ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ   ๑๐๕๔๐  
                                             
โทรศัพท์ (๐๒) ๓๑๒๔๒๗๘  โทรสาร (๐๒) ๓๑๒๔๒๗๗    E-mail :
kreetha@uni-aire.com