นาย เกชา ธีระโกเมน
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑


ชื่อ-นามสกุล                              นายเกชา ธีระโกเมน   (สมาชิกสมาคมเลขที่ ๐๒๑)
                                                                                                                                                   
ตำแหน่งทางสังคม                      -   เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ๒๕๕๑-๒๕๕๓
                                         และอดีตอุปนายก / เหรัญญิก/ ประธานสาขาเครื่องกล
                                                -   อดีตนายกสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย๒๕๔๔-๔๕
                                                -   อดีตประธานสาขาสมาคม ASHRAE ประจำประเทศไทย ๒๕๔๔-๔๕
                                                -   อดีตเลขาธิการสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
                                                -   อุปนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน
                                                -   อนุกรรมการสาขาเครื่องกล/นิติบุคคล/ประชาสัมพันธ์ สภาวิศวกร
                                                -   อดีตกรรมการตัดสินการประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงานของอาเซียน
                                                -   อดีตประธานการประชุมวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๐๐๗
                                                                                                                                                   
ประวัติการศึกษา                        -   ปริญญาตรี วศ. บ. (เครื่องกล) ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                                                                                                                                    
เกียรติประวัติ
                                               มาตรฐานวิศวกรรม
           -   ประธานมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัย วสท.
           -   ประธานจัดทำร่างมาตรฐานการปรับอากาศและระบายอากาศ วสท./ACAT
           -   ประธานมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม วสท./วปท.
                                              อาจารย์พิเศษทางด้านเทคโนโลยีอาคาร
           -   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ศิลปากร AITเป็นต้น
                                              วิทยากรประจำ
           -   สภาวิศวกร/วสท. / สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศฯ/ สมาคมสถาปนิกสยาม
           -   ASHRAE Distinguished Lecturer (วิทยากรนานาชาติของ ASHRAE)       
                         หนังสือ
           -   ความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมงานระบบ
           -   ความรู้เบื้องต้นระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
           -   หนังสือประสบการณ์งานระบบวิศวกรรม
           -   คู่มือการตรวจสอบอาคาร
           -   EEC ๓๐th YEAR NOTE BOOK
           -   หนังสือประกอบการอบรมและทดสอบฯวิศวกรรมควบคุมหมวดจรรยาบรรณวิศวกรสภาวิศวกร
           -   การบริหารในแบบของตัวเอง
           -   ความรู้พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล วสท. หมวดการปรับอากาศ
                                            บทความวิชาการ
           -   ทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัยการปรับอากาศ และระบายอากาศ เพื่อเผยแพร่ทั้งภาษาไทย
         และอังกฤษ มากกว่าร้อยบทความ
                                            ประกาศเกียรติคุณ
           -   วิศวกรดีเด่นทางด้านการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ๒๕๔๑
                                                                                     
การผลงาน                               -   ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ศูนย์แสดงสินค้า
                                                   Seacon Square/ Future Park/ Siam Center/ Central Chidlom/ Impact/Bitec/ 
                                                   ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ฯลฯ
                                              -   โรงแรม
      
                                            Hilton/ Holiday Inn Crown Plaza/ Royal Orchid Sheraton/ Shangrila/ สุโขทัย/ฯลฯ
                                              -   อาคารสำนักงาน
                                                   ธ กสิกรไทย/ธ กรุงศรีอยุธยา/ ธ อาคารสงเคราะห์/ การบินไทย/ CP Tower/ Bangkok Post/ ภัทร
               คอมเพล็กซ์/ ปูนซิเมนต์ไทย/ Kodak/ IBM/ / สาธร นครฯ/ Pacific Place/ เพลินจิตรฯ/ ชินวัตร ๓ /
               ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ ฯลฯ
                                              -   โรงพยาบาล
                                                   สยามมินทร์ รพ ศิริราช/ รพ ภูมิพล/ Hamad Medical Center/ Medical Center of Excellent
               รพ ศิริราช ฯลฯ
                                              -   โรงงานอุตสาหกรรม
                                                   TCRT/ Tantalum/ Johnson&Johnson/ โรงพิมพ์ธนบัตร/ AMD/ AKZO/ Carnation/ Michelin ฯลฯ
                                              -   อาคารอนุรักษ์พลังงาน
                                                   อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ/ มหาวิทยาลัยชินวัตรฯ/ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม
               สำหรับ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
                                              -   การบริหารโครงการ  
                                                  TCRT/ โครงการบริษัทการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ