คุณจินตนา ศิริสันธนะ
บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒


คุณวุฒิ             -   ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ ๒๕๑๔
       -   ปริญญาโท Executive MBA (EMBA), ศศินทร์ (SASIN)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๓๒
       -   ผ่านการฝึกอบรม (Training)จากที่ต่างๆ ดังนี้
   -   High Level Industrial Management (๑๙๗๙)
   -   In-plant group training programme in the field of quality improvement of industrial products by UNIDO 
       (Japan๑๙๘๓)
   -   Follow-up and evaluation seminar for former participants in the in-plant  group training programme in the field 
       of quality improvement of industrial products by 
UNIDO (Malaysia ๑๙๘๗)
   -   Quality Control in Industry by Swedish Government (Sweden, ๑๙๘๙) 
      -     Charter Mechanical Professional Engineer of Council of engineers Thailand, COE (No.๗๓๙)
      -     APEC (Asia Pacific Economic Co-operation), Engineer in the Discipline of Mechanical Engineering Registratio
           No: TH-๐๓-๐๐๐๐๕๐
 
ตำแหน่ง/อาชีพ หน่วยงาน/สถานที่ ระยะเวลา/ผลงานโดยสรุป
   -   วิศวกร องค์การโทรศัพท์ (บ.ทีโอที)    พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๖    - ทำงานทางด้านวิศวกรรม 
   -   วิศวกรคุมโรงงาน  บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถนนกิ่งแก้ว,บางพลี สมุทรปราการ  
       พ.ศ. ๒๕๑๖-ปัจจุบัน   - ควบคุมการผลิตเครื่องปรับอากาศ 
ยี่ห้อ “ยูนิแอร์”  
   -   ทำงานทดสอบ,ควบคุมคุณภาพ,ออกแบบและพัฒนาเครื่องปรับอากาศ                                                                  
   -   กรรมการผู้จัดการ    บริษัท ยูนิแอร์   พ.ศ. ๒๕๑๖-ปัจจุบัน - บริหารงาน และควบคุมการทำงาน 
       การผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ
“ยูนิแอร์”
  
ตำแหน่งทางสังคม
  สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) มีตำแหน่ง ดังนี้
  -   เหรัญญิก                            ปี คศ.๑๙๙๗-๒๐๐๐
                      -   เลขาธิการ                           ปี คศ.๒๐๐๑-๒๐๐๒
  -   อุปนายก                             ปี คศ.๒๐๐๓-ปัจจุบัน
 
  ASHRAE Thailand Chapter
  -  Treasurer                           ปี คศ.๒๐๐๐-๒๐๐๒
  -   President-Elect                   ปี คศ.๒๐๐๒-๒๐๐๓
  -   President                           ปี คศ.๒๐๐๓-๒๐๐๔
  -   Board of Governor (B.O.G.)  ปี คศ.๒๐๐๔-ปัจจุบัน
 
รางวัล             -   วิศวกรดีเด่น ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award ๒๐๐๙ (AFEO) โดยเดินทางไปรับ 
                                   รางวัลในงาน ๒๗th  Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations (CAFEO) 
                          ระหว่าง  
Nov.๓๐-Dec ๒,๒๐๐๙ ณ.ประเทศสิงคโปร์