คุณวิชัย ลักษณากร
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒


คุณวุฒิ                                  -   ปริญญาโท M.S. in M.E. จาก Oregon State University, Oregon, U.S.A. ปี พ.ศ. ๒๕๐๗
                        -   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                             ปี พ.ศ. ๒๕๐๔

ตำแหน่ง                                          -   นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗
              -   ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ
              -   Pressident ASHRAE Thailand Chapter ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ - ๒๐๐๑
              -   Assistant Regional Chair, ASHRE Region ๑๓

รางวัล                                              -   วิศวกรไทยไปสู่วิศวกรโลก (Thai Engineer-The World Engineer) จัดโดย ๖ สมาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
                        -   Award Fellow ASHRAE ปี ค.ศ. ๒๐๐๘ รับที่ ASHRAE Winter Melting ๒๐๐๘, เมือง Chicago, 
                            รัฐ
Illinois, U.S.A.

ปะวัติการศึกษา                              -   มัธยมปลาย   ประกาศนียบัตร ม. 8  2499  โรงเรียนวัดบวรนิเวศ บางลำพู    ไทย
               -  ปริญญาตรี    วศ.บ. (เครื่องกล) 2504       คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไทย
               -  ปริญญาโท    M.S. in M.E.       2507       Oregon State University Oregon State   U.S.A.

ประวัติการทำงานและผลงาน
                -   หัวหน้าแผนกเครื่องกล /วิศวกร อ.ส.ร. ของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2510 
                    ควบคุมงานทางวิศวกรรมเครื่องกลในการผลิตอาหาร
                -   Deputy Dept. Manager Chief design engineer  ห้าง บ.กริมแอนด์โกพ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2517
                     เป็นหัวหน้าออกแบบระบบปรับอากาศ และทำงานผู้ช่วยจัดการแผนกออกแบบ
                -   ประธานบริษัท / ผู้บริหารและวิศวกร บริษัท ว.และสหายคอนซัลแตนท์ จำกัด  พ.ศ. 2517 ถึงปัจจุบัน
                    บริหารการทำงานทางวิศวกรรมออกแบบและปรึกษาทางระบบปรับอากาศ

ผลงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
                              คุณวิชัย ลักษณากร ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ โดยที่เป็นบุคคลที่ทรงคุณวุฒิทาง
                         ด้านวิศวกรรม
โดยมีการทำงาน ดังนี้:-
             -   เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และ ASHRAE Thailand Chapter 
         เมื่อปี ค.ศ. 2000
       -   ทำงานให้แก่วิศวกรรมสถานแห่ปงระเทศไทย (วสท.) ทางด้านมาตรฐานต่าง ๆ
     -   เป็น President คนแรก ของ ASHRAE Thailand Chapter เมื่อ ค.ศ. 2000 

      -   เป็น B.O.G และปัจจุบันเป็น Assistant Regional Chair ของ ASHRAE Regional 13 ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่มี  
         เกียรติที่สมาชิก ASHRAE ซึ่งมี 7 ประเทศยอมรับ 
และเป็น Student Activities Committee ปี 2005 ของ 
         ASHRAE, U.S.A. (ระดับ Internaltional)

   ผลงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
                         คุณวิชัย ลักษณากร (ในนามบริษัทฯ และส่วนตัว) ได้ให้การสนับสนุนทางด้านสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ ใน 
               การให้ 
sponsor ของบริษัท ว. และสหายคอนซัลแตนท์ จำกัด สนับสนุนอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งสมาคมฯ
               จนถึงปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ได้เป็นวิทยากรให้แก่สมาคมฯ ในวาระต่าง ๆ
                                             เมื่อคุณวิชัยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ ปี 2546-2547 ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง เช่น
                    -   จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
                             -   สนับสนุนการจัดงาน Bangkok RHVAC ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออกและสภาอุตสาหกรรม
                   สาขาเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น
                    -   รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นอย่างดี
                         -   ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนและสมาคมต่าง ๆ ทางด้านให้ความรู้ทาง HVAC
               -   จัดให้มีการอบรมทาง HVAC แก่สมาชิก และเยี่ยมชมโรงงานและอาคารที่น่าสนใจทางด้าน HVAC
                  -   สนับสนุนให้สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ และ ASHRAE Thailand Chapter จัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกัน  
                   เมื่อมี D.L.
 จากต่างประเทศ  เดินทางมาเป็นวิทยากรที่ประเทศไทย