คุณบรรพต จำรูญโรจน์
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓


ชื่อ-นามสกุล                        นายบรรพต    จำรูญโรจน์   
     
วัน/เดือน/ปีเกิด                   ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๔๙๒  อายุ ๖๑ ปี ศาสนา  พุทธ

ที่อยู่อาศัย                            เลขที่ ๒๒๒  ถนน เอกมัย  แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา   กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
                                          โทรศัพท์ ๐๒-๓๙๒๕๒๕๒ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๙๓๓๑๔๕๓       
สถานที่ทำงาน                      บริษัท สุวิศว์ จำกัด เลขที่ ๑๒,๑๔ ถนน สุขุมวิท ๗๗  แขวง สวนเหลวง เขต สวนหลวง 
                                         
รุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐     
                                         
โทรศัพท์ ๐๒-๗๒๑๐๐๐๐ โทรสาร ๐๒-๓๒๒-๐๕๗๕-๖ E-mail: banpote@suvis.th.com            
 
ประวัติการศึกษา                  -   มัธยมปลาย  ประกาศนียบัตร ม.ศ.๕ ๒๕๐๙ โรงเรียนอำนวนศิลป์พระนคร   ไทย
                                          -   ปริญญาตรี วศบ. (เครื่องกล) ๒๕๑๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไทย
                                -   ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  ๒๕๓๓  คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ไทย
                          หลักสูตรพิเศษ              
                      -   ประกาศนียบัตร ทางด้าน HVAC (Certificate of Achievement ทางด้าน Installation , Operation , 
                          Maintenance and Service) ๒๕๒๘  จาก York Institute of Air Conditioning and Refrigeration 
                          ของบริษัท York ที่เมือง มลรัฐ Pennsylvania ประเทศ สหรัฐอเมริกา U.S.A    
 
ประวัติการทำงานและผลงาน
                               -   วิศวกร-ผู้จัดการแผนกติดตั้งและบริการงานระบบปรับอากาศ บริษัท จาร์ดีนแมธทีสัน (ประเทศไทย) จำกัด ๑๕ ปี
                               -   (พ.ศ.๒๕๑๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๐)  บริหารและควบคุมการติดตั้งระบบปรับอากาศของโครงการต่างๆรวมทั้งได้รับ 
                                   Authorized จากบริษัท York สหรัฐอเมริกาให้เป็นผู้มีหน้าที่ START-UP-CHILLER ได้ด้วย
                               -   ผู้จัดการโครงการงานติดตั้งระบบปรับอากาศ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ ๑๔ เดือน
                         (เริ่มโครงการ พ.ศ.๒๕๓๒) เป็น Mega-Project และโครงการเร่งด่วนทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม 
                         ซึ่งต้องสร้างให้เสร็จภายใน ๑๔ เดือน ซึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างสูง รวมทั้งการจัดการทางวิศวกรรม
                         ในการติดตั้งทดสอบ การเดินเครื่องปรับอากาศจนประสบความสำเร็จเสร็จตามเป้าหมายทุกประการ 
                         โครงการนี้ทางบริษัท วรจักร อินเตอร์ฯ เป็นผู้ประมูลงานได้ และว่าจ้างคุณบรรพตให้ทำงานโครงการนี้ 
                         ด้วยมีความเชื่อมั่นในประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
                     -   กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุวิศว์ จำกัด และ สุวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง ปัจจุบัน (นาน ๒๐ ปี)
                         ทำงานบริหาร ทางวิศวกรรมทางด้านการติดตั้ง รวมทั้งการออกแบบและให้คำปรึกษาระหว่างการทำงานใน
                         โครงการต่างๆ ในงานวิศวกรรมปรับอากาศ
ผลงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
           คุณบรรพต เป็นผู้มีประสบการณ์สูงมากทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศ จึงได้รับ
           ความนับถือว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการทำงานดังนี้
           ๑.   เป็นผู้ร่วมก่อตั้งชมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (Air-Cond Club)
                     ๒.   เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
                               ๓.   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเป็นกรรมการวิชาการทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ให้แก่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
                                     ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)
                     ๔.  เป็นวิทยากรพิเศษให้แก่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่-ไทย-ญี่ปุ่น (สสท.)
                     ๕.  เป็นผู้มีความสามารถและทักษะทางกีฬาด้านโปโลน้ำในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ (Polo) 
                          โดยเป็นนักกีฬาโปโลทีมชาติไทย 4 สมัย
ผลงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
                                       คุณบรรพต (ในนามบริษัทฯและส่วนตัว) ได้ให้การสนับสนุนทางด้านการดำเนินงานของสมาคมโดยการสนับสนุน 
                                       ให้ Sponsor สมาคมในนาม บริษัท สุวิศว์ จำกัด ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ก็ได้ทำงานให้แก่สมาคมฯ 
                                       ในวาระต่างๆ คุณบรรพต ได้ดำเนินการทำงานให้แก่สมาคมฯ ดังนี้
      ๑.   เป็นนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย วาระปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑
                ๒.   เป็นกรรมการบริหารสมาคม 4 สมัย
                ๓.    เป็นที่ปรึกษาของสมาคมฯ