คุณสุเมธ สิมะกุลธร
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓


ชื่อ-นามสกุล                               นายสุเมธ    สิมะกุลธร          สมาชิกเลขที่   ๐๕๓      
วัน/เดือน/ปีเกิด                           ๒๔๘๑  อายุ  ๗๒  ปีศาสนา  พุทธ
ที่อยู่อาศัย                                   เลขที่ ๒๓๗ ถนน หลานหลวง แขวง วัดโสมนัส  เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐   
                                                  โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒๒๑๕๑    โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๔๔๔     

สถานที่ทำงาน                              บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือกุลธร 
                                                  เลขที่ ๒๓๗-๒๓๗/๑-๔  ถนน หลานหลวง  แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
                                                  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐
  
                                                  ตำแหน่ง    ประธานกรรมการ  โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒๒๑๕๑  โทรสาร ๐๒-๒๘๐๑๔๔๔                      
 
ประวัติการศึกษา                          -   มัธยมปลาย  ประโยคเตรียมอุดมศึกษา  แผนกอักษรศาสตร์ (ม.๘) ๒๕๐๔  โรงเรียนวัดมหาธาติ  ไทย
 
ประวัติการทำงานและผลงาน
                                                -   ช่างฝีมือ ฝึกกับช่างจีนกวางตุ้ง  ๒๔๙๔-๒๕๐๐ มีความชำนาญในการซ่อมและงานกลึง
                                      -   พนักงาน บริษัทนำเข้าอะไหล่เครื่องทำความเย็น ๒๕๐๐-๒๕๐๘  งานด้านการขาย
                                                -   เจ้าของและผู้จัดการ หจก.กุลธรเอนจิเนียริ่ง  ๒๕๐๘-ปัจจุบัน   เป็นผู้ก่อตั้งหจก.
                                                    เพื่อนำเข้าอะไหล่ยานยนต์ อะไหล่เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
                                                -   ประธานกรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือกุลธร ๒๕๒๓-ปัจจุบัน 
                                                -   ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์มอเตอร์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศ
ผลงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
                                               คุณสุเมธ เป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี ประพฤติและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมตลอดมาอย่าง
                                               สม่ำเสมอ ดังนั้นจึงมีผลงานมากมาย ดังนี้
                           ๑.   เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และ ASHRAE Thailand Chapter 
                                 เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๐๐
                           ๒.   เป็นผู้ผลักดันให้เกิด SME การผลิตตู้แช่ โดยเริ่มจากการแนะนำการดัดแปลงสินค้าตลอดถึงการพัฒนา
                                 ตัว SME อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันนี้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตตู้แช่รายใหญ่รายหนึ่งของโลกที่ส่งออกไป
                                     ๓.   เป็นผู้ริเริ่มการประกอบเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split System) โดยการสั่งคอนเดนซิ่งยูนิต 
                                           (Condensing Unit) ชนิด High Temperature แบบใช้กับห้องเย็น สำหรับห้องเก็บผัก ผลไม้ นม 
                                           เข้ามาจำหน่าย และนำไปทดลองใช้กับ
แฟนคอยล์ยูนิต (Fan Coil Unit) ซึ่งได้ผลดี ทำให้การประกอบ 
                                           เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเติบโตแพร่หลายอย่างรวดเร็ว
                           ๔.  เป็นผู้นำกลุ่มเสนอกับรัฐบาลเพื่อขอยกเว้นการเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศชนิดไม่เกิน
                                72,000 BTU/ชั่วโมง เพราะเห็นว่าเครื่องปรับอากาศมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน
                                เพื่อสุขภาพ ประสิทธิภาพการทำงาน 
ความสะดวกสบาย เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัว ส่งเสริม ค้นคว้า   
                                พัฒนา เพื่อความเจริญแก่อุตสาหกรรมของประเทศชาติ และผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
                                   ๕.  เป็นผู้ได้รับเลือกให้ดำเนินโครงการ ลด เลิก การใช้สารทำความเย็นที่ทำลายชั้นโอโซน 
                                         ของสำนักงานควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมของ
                                         องค์การสหประชาชาติ (UNEP) มูลค่า 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการให้คำแนะนำต่อโรงงานขนาดเล็ก 
                                         และขนาดกลาง ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 230 ราย ในการจัดโครงสร้างทางการผลิตให้ความช่วยเหลือ
                                         ทางด้านเทคนิค ให้ความรู้เรื่องการเลิกใช้สารทำความเย็น R-12 และเปลี่ยนมาเป็น R-134a 
                                         และเลิกใช้  R-11 ที่ใช้เป็นตัวเป่าโฟมสำหรับผลิต ผู้น้ำเย็นชนิดต่างๆมาใช้ R-141b แทน 
                                         ผลของการดำเนินโครงการนั้นสามารถทำให้เลิกปริมาณ การใช้ CFC R-11 และ R-12 
                                         รวมกัน 173 เมตริกตันโอดีพีต่อปี
                                              ๖.  จัดฝึกอบรมช่างแอร์ และช่างเครื่องทำความเย็นให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อการใช้งานที่ดี
                                                   ของเครื่อง
จัดพิมพ์ เผยแพร่คู่มือช่าง เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ Service Data Book 
                                                   ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจำนวนมากกว่าหมื่นเล่ม เพื่อแจกฟรีแก่ช่างซ่อมและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
                                                   ผู้ประกอบการ ร้านค้า ช่างเทคนิค โรงเรียน เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานอย่าง
ถูกต้องปลอดภัย
                         ๗.  เป็นกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ 
                               และเครื่องทำความเย็น
 
 ผลงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
                                   คุณสุเมธ ได้ให้การสนับสนุนกิจการงานของสมาคมฯ เป็นอย่างดี ทั้งการทำงานอย่างทุ่มเทในตำแหน่งต่างๆ
                                   และการให้สปอร์นเซอร์งานต่างๆ ดังนี้
           ๑.   เป็นสมาชิกสมาคมเลขที่ ๐๕๓
           ๒.   เป็นกรรมการที่ปรึกษาของสมาคม
           ๓.   ให้สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และสมาชิก ASHRAE
            ตอบรับการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเป็นผู้ชมพร้อมให้คำอธิบายด้วยตนเอง
           ๔.   เป็นสปอร์นเซอร์ในกิจกรรมของสมาคมฯ เช่น การจัดแข่งขันกอล์ฟ
           ๕.   ร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ เช่น งานดินเนอร์ทอล์ค งานเลี้ยงขอบคุณ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
           งานประชุม และงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ
                                       คุณสุเมธ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสมาคมฯมาตั้งแต่เป็นชมรมจนเป็นสมาคมในปัจจุบัน
                                       โดยให้ความร่วมมือทั้งกำลังกาย และกำลังทรัพย์มาเป็นอย่างดี
                                       ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในฐานะเป็นบุคลการทางด้านอุตสาหกรรม 
                                       และบุคคลผู้มีความรู้ทางด้านบริหารซึ่งเป็นแบบอย่างอันดี 
                        คุณสุเมธนั้นถือว่าเป็นบุคลากรที่เป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชนทางด้านอุตสาหกรรมปรับอากาศ 
                        และเครื่องทำความเย็น